Ornament

Vchod ... ktorý si vstal z mŕtvych ...

Tropár, 1. hlas Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

Tropár, 7. hlas Chlieb nadprirodzený, – po ktorom túžia anjeli i archanjeli, – dnes sa zjavuje na oltári – a dáva sa ľuďom za pokrm. – Aj my veríme v tvoje milosrdenstvo, – Kriste, Bože náš. – Uznávame, že sa ako Boh skrývaš pod viditeľnými spôsobmi. – Preto k tebe vrúcne voláme: – „Daj, aby sme ich dôstojne prijali – a s ich pomocou večnú slávu dosiahli.“

Tropár, 1. hlas Hľadíme na teba ako na Kristovho príbuzného – a uctievame ťa ako mučeníka, svätý Júda Tadeáš. – Nad zlobou sveta si zvíťazil a vieru si zachoval. – Keď dnes tvoju svätú pamiatku oslavujeme, – vyprosuj nám odpustenie našich hriechov.

Kondák, 2. hlas Svätý apoštol Júda Tadeáš, – bol si vyvolený za učeníka pre svoju smelosť. – Stal si sa pevným stĺpom Kristovej Cirkvi. – Zvestoval si radostnú blahozvesť Slova pohanom. – Učil si ich veriť v trojjediného Boha, – ktorý ťa oslávil darom uzdravovania. – Preto uzdravuješ chorých, ktorí sa utiekajú k tebe.

Kondák, 4. hlas Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. – Poďte, pokloňme sa mu ako Bohu – v tejto sviatosti ukrytému – a s pokornou úctou volajme: – „Nezavrhni nás, Vládca, pre nedôstojné prijímanie. – Spáľ naše hriechy a spas naše duše.“

Prokimen, 1. hlas Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba. Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy. Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, Pána, ktorý nám dal svoje telo – za tajomný pokrm. Zvelebuj, moja duša, Krista, nášho Boha, on vydal svoje telo, – aby spasil ľudí.

Irmos, 2. hlas Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament