Ornament

Vchod ... ktorý si vstal z mŕtvych...

Tropár, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

Tropár, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!

Kondák, 2. hlas Vstal si z hrobu, všemocný Spasiteľ. – Peklo žaslo, keď ten div uzrelo. – Aj zosnulých si vzkriesil. – Tvorstvo to vidí a radostne ťa velebí. – Adam šťastím plesá. – Vesmír ťa bude večne oslavovať ako Spasiteľa.

Kondák, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.

Prokimen, 2. hlas Mojou silou a chválou je Pán, – on sa mi stal záchrancom. Verš: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.

Prokimen, 4. hlas Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil. Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 2. hlas Verš: Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. Verš: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vypočuj, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Aleluja, 8. hlas Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem. Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.

Irmos, 4. hlas Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.

Ornament