Ornament Žalm 91

Dobre je oslavovať Pána * a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

za rána zvestovať tvoju dobrotu * a tvoju vernosť celú noc

na desaťstrunovej harfe a na lutne, * spevom a citarou.

Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou * a plesám nad dielami tvojich rúk.

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, * a aké hlboké tvoje myšlienky!

Nerozumný človek to nevie * a blázon to nechápe.

Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, * večná záhuba ich predsa neminie;

no ty, Pane, * si najvyšší naveky.

Veď to, Pane, tvoji protivníci, * veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci.

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, * mažeš ma žírnym olejom.

Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, * moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, * v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, * úrodní budú a plní sviežosti;

a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý * a neprávosti v ňom niet.

Ornament Žalm 92

Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Tak upevnil zemekruh, * že sa nezachveje.

Pevný je tvoj trón oddávna, * ty si od vekov.

Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, * pozdvihujú rieky svoj hukot.

Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje * mocnejší je Pán na výsostiach.

Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Ornament Žalm 93

Bože odplaty, Pane, * Bože odplaty, zjav sa.

Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, * odplať pyšným, čo si zaslúžili.

Dokedy ešte hriešnici, Pane, * dokedy ešte budú hriešnici jasať?

Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť * a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

Pane, šliapu po tvojom ľude * a tvoje dedičstvo týrajú.

Vraždia vdovy a cudzincov * a zabíjajú siroty.

A hovoria si: “Pán to nevidí, * nevie o tom Boh Jakubov.”

Pochopte to, vy, nerozumní v národe, * kedy to porozumiete, hlupáci?

Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, * alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

Že by netrestal ten, čo vychováva národy, * čo učí ľud múdrosti?

Pán pozná ľudské myšlienky * a vie, aké sú márne.

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš * a poúčaš o svojom zákone,

aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, * kým pre hriešnika nevykopú jamu.

Lebo Pán neodvrhne svoj ľud * a neopustí svoje dedičstvo.

Súd sa zasa navráti k spravodlivosti * a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

Proti ničomníkom ktože mi pomôže * a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

Keby mi Pán nebol pomohol, * už by som bol býval v ríši mlčania.

Ledva poviem: “Noha sa mi potkýna,” * hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

A keď sa v mojom srdci kopia starosti, * vzpružuje ma tvoja potecha.

Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, * čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

Na život spravodlivého sa vrhajú * a odsudzujú krv nevinnú.

Mne sa však Pán stal pevnosťou * a skalou útočišťa môj Boh.

On im odplatí za ich neprávosť * a ich vlastnou zlobou ich vyhubí. Vyhubí ich Pán, Boh náš.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 94

Poďte, plesajme v Pánovi, * oslavujme Boha, našu spásu.

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár * a oslavujme ho žalmami.

Lebo Pán je veľký Boh * a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

V jeho moci sú zemské hlbiny * a jemu patria aj nebotyčné štíty.

Jeho je more, veď on ho stvoril, * i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, * kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

Lebo on je náš Boh * a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Čujte dnes jeho hlas: * “Nezatvrdzujte svoje srdcia. ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,

kde ma pokúšali vaši otcovia; * skúšali ma, hoci moje skutky videli.

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie * i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

tí veru moje cesty neznajú. * Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.”

Ornament Žalm 95

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem!

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom.

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, * viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, * ale Pán stvoril nebesia.

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, * moc a veleba v jeho svätyni.

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, * vzdávajte Pánovi slávu a česť,

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. * Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. * Chvej sa pred ním, celá zem,

hlásajte medzi pohanmi: “Pán kraľuje!” * Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; * nech more zahučí a čo ho napĺňa,

nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. * I zajasajú všetky stromy lesa

pred tvárou Pána , že prichádza, * že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svojej pravdy.

Ornament Žalm 96

Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy.

Vôkol neho oblaky a mrákavy, * spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

Predchádza ho oheň, * čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

Jeho blesky ožarujú zemekruh: * zem to vidí a chveje sa.

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, * pred Pánom celej zeme.

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia * a jeho slávu vidia všetky národy.

Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené * a honosia sa svojimi sochami.

Klaňajte sa mu, * všetci jeho anjeli.

Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, * nad tvojimi súdmi.

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, * nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, * veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

Vychádza svetlo spravodlivému * a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * a oslavujte jeho sväté meno.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 97

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena.

Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte.

Hrajte Pánovi na citare, * na citare a na harfe zunivej.

Za hlaholu trúb a poľníc * jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, * zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, * pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a podľa práva národy.

Ornament Žalm 98

Pán kraľuje, traste sa, národy; * tróni nad cherubmi, chvej sa zem.

Veľký je Pán na Sione, * a vyvýšený nad všetky národy.

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, * lebo je sväté.

Mocný kráľ spravodlivosť miluje: * ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

Velebte Pána, nášho Boha, * a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Mojžiš a Áron, jeho kňazi, * a Samuel, ctiteľ jeho mena,

vzývali Pána a on ich vypočul, * z oblačného stĺpa k nim hovoril.

A zachovávali jeho svedectvo * a prikázania, ktoré im dal.

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, * Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.

Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, * lebo svätý je Pán, Boh náš.

Ornament Žalm 99

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Ornament Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament