Ornament Žalm 32

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * statočným sluší spievať pieseň chvály.

Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé * a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; * milosti Pánovej plná je zem.

Pánovým slovom povstali nebesia * a dychom jeho úst všetky ich voje.

Ako do vreca hromadí morské vody, * ako do nádrží zlieva oceány.

Celá zem nech má bázeň pred Pánom, * pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

Lebo on riekol a stalo sa, * on rozkázal a všetko bolo stvorené.

Pán marí úmysly pohanov, * navnivoč privádza myšlienky národov.

Ale Pánov úmysel trvá naveky, * myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

Pán hľadí z neba * a vidí všetkých ľudí.

Pozerá z miesta, kde prebýva, * na všetkých obyvateľov zeme,

on, čo každému osve utvoril srdce * a chápe všetky ich skutky.

Neochráni kráľa vojsko početné * ani obra jeho sila mohutná.

Kôň nepomôže k víťazstvu, * nezachráni, aj keď silou oplýva.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou * a v čase hladu nakŕmil.

Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.

V ňom sa naše srdce raduje * a v jeho sväté meno máme dôveru.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.

Ornament Žalm 33

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú.

Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej.

Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči úlisnej.

Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu.

Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Všetky kosti im ochraňuje, * ani jedna sa im nezlomí.

Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 34

Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, * napadni tých, čo mňa napádajú.

Vezmi zbroj a štít * a vstaň mi na pomoc.

Zažeň sa kopijou a sekerou * proti tým, čo ma prenasledujú.

Povedz mojej duši: * “Ja som tvoja spása.”

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život;

nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech sú ako prach pred vetrom * a nech ich ženie Pánov anjel;

nech je ich cesta tmavá a klzká * a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, * bez dôvodu mi vykopali jamu.

Nech ho znenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil, * nech sám padne do tej istej pohromy.

Lež moja duša bude plesať v Pánovi * a bude sa tešiť z jeho pomoci.

Všetko vo mne bude hovoriť: * “Pane, kto sa ti vyrovná?

Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho * chudáka a bedára pred lúpežníkmi.”

Vystúpili kriví svedkovia * a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia.

Za dobré sa mi odplácali zlým; * som celkom opustený.

Keď oni boli chorí, * ja som nosil rúcho kajúcne.

Umŕtvoval som sa pôstom * a v srdci som sa stále modlil.

Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim; * zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli; * zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal.

Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi * a zubami škrípali proti mne.

Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? * Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj.

Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení * a chváliť uprostred zástupov.

Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, * čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

Lebo nehovoria, čo je na pokoj, * ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

Naširoko rozďavujú ústa proti mne, * hovoria: “Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.”

Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; * Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

Prebuď sa, vstaň a zachráň ma, * Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti, * nech sa netešia nado mnou.

Nech si v srdci nehovoria: * “Dobre, ako sme si želali.”

A nech nehovoria: * “Zhltli sme ho.”

Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, * čo sa tešia z môjho nešťastia,

nech hanba a potupa zaodeje tých, * čo sa povyšujú nado mňa.

Nech sa tešia a radujú tí, * čo aj mne žičia spravodlivosť,

a nech stále hovoria: “Nech je zvelebený Pán, * čo svojho sluhu obdarúva pokojom.”

Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti * a bude ťa oslavovať deň čo deň.

Ornament Žalm 35

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; * pred jeho očami nieto bázne Božej.

Sám sebe lichotí do vlastných očí, * aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

Slová jeho úst sú neprávosť a klam; * prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, * dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti.

Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia * a tvoja vernosť až k oblakom.

Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: * ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.

Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! * Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Opájajú sa blahobytom tvojho domu * a pijú z potoka tvojich rozkoší.

Veď u teba je zdroj života * a v tvojom svetle uvidíme svetlo.

Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, * a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

Nech ma nezasiahne noha pyšného, * nech mnou nepohne ruka hriešnika.

Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, * zrútili sa a viac nevstanú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 36

Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi * a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

Veď oni uschnú rýchlo ako tráva * a zvädnú ako zelená bylina.

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob * a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Hľadaj radosť v Pánovi * a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, * on sa už postará.

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo * a tvoje právo ako poludňajší jas.

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; * nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, * nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

Všetci ničomníci budú zničení, * lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; * budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

Tichí však zdedia zem * a budú žiť v šťastí a pokoji.

Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému * a škrípe proti nemu zubami.

Ale Pán sa mu smeje, * lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

Hriešnici tasia meč * a napínajú luk,

chcú zraziť bedára i chudáka * a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca * a ten luk sa im doláme.

Lepšie to málo, čo má spravodlivý, * než veľké bohatstvá hriešnikov.

Veď ramená hriešnikov budú polámané, * no spravodlivých posilňuje Pán.

O život bezúhonných sa stará Pán * a ich dedičstvo trvá naveky.

V nešťastí zahanbení nebudú * a v čase hladu budú nasýtení.

Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk * a stratia sa ako dym.

Hriešnik si požičiava, a nevracia, * lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme * a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

Pán upevňuje kroky človeka * a sprevádza ho na ceste.

Ak padne, neostane ležať, * veď Pán ho drží za ruku.

Bol som mladík, teraz som starec, * a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb.

Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, * na jeho potomstve požehnanie spočinie.

Vyhýbaj zlu a dobre rob * a budeš mať domov naveky.

Lebo Pán miluje spravodlivosť * a neopúšťa svojich svätých.

Nespravodlivci navždy vyhynú * a pokolenie bezbožných bude zničené.

Lež spravodliví zdedia zem * budú ju obývať na veky vekov.

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť * a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

V jeho srdci je zákon Boží * a jeho kroky nezakolíšu.

Hriešnik striehne na spravodlivého * a usiluje sa ho usmrtiť;

lenže Pán mu ho v rukách nenechá, * nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj; * on ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval * a vypínal sťa céder košatý;

no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, * aj som ho hľadal, ale nenašiel.

Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, * lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

Ale nespravodlivci všetci vyhynú * a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

Spása spravodlivých prichádza od Pána, * on je ich ochrancom v čase súženia.

Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, * lebo sa spoliehajú na neho.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament