Ornament

25. novembra

Mária sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav (Lk 1, 29).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Ambróza, na evanjelium podľa Lukáša (Exp., II, 8): Uč sa rozpoznať pannu podľa toho ako sa správa; pannu rozpoznáš podľa jej cudnosti; nauč sa rozpoznať ju podľa toho, ako odpovedá; spoznaj ju podľa tajomstva, ktoré sa v nej uskutočňuje. Charakteristickou známkou panien je hanblivosť. Sú vystrašené, kedykoľvek do ich domu vstúpi muž a chvejú sa, ak sa k nim muž prihovorí. Kiež sa ženy učia napodobňovať podobný prejav ostychu. Mária zotrvávala sama vo svojich utajených izbách, kde ju nemohol uzrieť žiaden muž, jedine anjel ju mohol objaviť. Kým takto zotrvávala osamote, bez prítomnosti iných ľudí, aby sa nepoškvrnila nízkymi rečami, pozdravil ju anjel. Panny, naučte sa unikať pred ľahkovážnou nerozvážnosťou v slovách; Mária sa naľakala dokonca aj anjelovho pozdravu. A evanjelium pokračuje: Rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Bola zdržanlivá, lebo mala obavy; bola opatrná, lebo ju udivovala táto nezvyčajná formulácia požehnania, o ktorej nikdy predtým nikde nečítala a o ktorej nikdy nikde nepočula. Tento pozdrav bol vyhradený jedine Márii a právom ona jediná je nazvaná plná milosti, lebo ona jediná prijala milosť, ktorá nie je zapríčinená inou milosťou, a síce, bola plná Toho, ktorý je sám pôvodcom milosti.

Stichiry, 6. hlas: podoben: Vsé otložše: Služobnica Pánova, * zjavil sa ti Gabriel a zvestoval ti odveký zámer, * pozdravil ťa a povedal: * Raduj sa, panenská zem, nezhárajúci ker, * raduj sa, nepreniknuteľná hlbina, * most vedúci k nebesiam. * Buď pozdravený svätostánok s Božou Mannou, * vysloboditeľka z rajskej kliatby. * Raduj sa, túžba Adamova, Pán je s tebou.

Verš: Deň čo deň zvestujte spásu nášho Boha Nepoškvrnená služobnica takto odpovedala Archanjelovi: * Zjavuješ sa mi síce v ľudskej podobe, * ale zvestuješ mi nadzemské veci. * Uisťuješ ma, že Boh je so mnou, * že chce prebývať v mojom lone. * Povedz, ako sa to stane? * Som dosť hodná a svätá, aby som prijala Pána cherubínov? * Isteže ma nechceš klamať. * Povedz, ako sa to stane? * Veď ja muža nepoznám! * Ako môžem dieťa porodiť?

Verš: Spievajte, Pánovi, pieseň novú, spievaj Pánovi celá zem! Anjel jej takto odvetil: * Kde zasiahne Boh, tam ustupuje prirodzenosť. * Robí veci človeku nepochopiteľné. * Ver, že sú pravdivé moje slová, * ó, presvätá a nepoškvrnená Panna. * Mária mu takto odpovedala: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova. * Dám telo a porodím Beztelesného, * aby ako všemohúci Boh znova povzniesol človeka * a vrátil mu prvotnú dôstojnosť. Ornament