Obednica

Vo svojom kráľovstve spomeň si na nás, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva.

_Prokimen: P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení plačúci, lebo oni budú potešení.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

_P_ane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Sláva: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Poklona.

I teraz: Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Poklona.

Obe chóry spolu: Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (3x) Poklona.

Nebeský zbor ťa ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy“.

Verš: _N_a neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.

Nebeský zbor ťa ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy“.

Sláva: Zbor svätých anjelov a archanjelov ťa so všetkými nebeskými mocnosťami ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy“.

I teraz: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrz neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život budúceho veku. Amen.

Oslab, zabudni a odpusť, Bože, naše hriechy, dobrovoľné i nedobrovoľné, vykonané slovom, skutkom, vedome či nevedome, rozumom či myšlienkou, vo dne alebo v noci, všetky nám odpusť, veď si dobrý a miluješ človeka.

Otče náš:

Kondák, 8. hlas

Ľstivý služobník Judáš prijal presvätý chlieb do tých istých rúk, * ktoré za peniazmi tajne vystieral, * keď predal Krista, toho, ktorý svojimi rukami stvoril človeka. * Sám však zostal nenapraviteľným zradcom.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva: i teraz: Čestnejšia si:

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a tvoja tvár nech žiari nad nami. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.). Amen.

A modlitba:

Presvätá Trojica, jednopodstatná mocnosť a nedeliteľné kráľovstvo, ty si darkyňou každého dobra, zhliadni v tomto čase aj na mňa hriešneho a umy ma od každej škvrny, osvieť môj rozum, aby som stále ospevoval, slávil a volal: „Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca, amen.“

Ak sa modlí kňaz, zvoláva: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. P**ane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. A**men.