Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 50, 4 – 11

„Viera je dar“, tieto slová ste už určite počuli mnohokrát predtým. Svätá Štyridsiatnica nás učí, že viera, vzťah s Bohom a jeho prítomnosť v našich životoch nie je niečo samozrejmé. Božia blízkosť a vzťah s Bohom je darom. Skrze putovanie s Kristom spoznávame, že Boh nás obdarúva početnými darmi, ktoré sa odzrkadľujú či už v cnostnej, materiálnej alebo vzťahovej rovine. S jednotlivými darmi však kráča ruka v ruke aj určitá zodpovednosť týkajúca sa využívania týchto darov. S každým jedným darom alebo požehnaním, ktoré prijímame sme zároveň zodpovední správne ich využívať, nielen pre svoje osobné dobro, ale aj pre dobro svojho okolia.

Dnešné čítanie z knihy proroka Izaiáša nám pripomína túto skutočnosť. Úvodné verše zvýrazňujú duálny vzťah medzi darom, ktorý nám Boh dáva a našou odpoveďou na túto skutočnosť. Boh mi dáva jazyk učeného človeka nie preto, aby som rástol v pýche, ale naopak, aby som dokázal tento dar využiť pre dobro môjho blížneho, „aby som vedel slovom posilniť unaveného“. Boh prebúdza môj sluch každý deň, a mojou úlohou je neobracať sa chrbtom k tomuto volaniu, ale odpovedať na tento dar a počúvať ho ako učeník. Inými slovami, každý jeden z nás je povolaný reflektovať dary prítomné vo svojom živote a podľa toho aj náležite konať. Každý jeden z nás má využívať Božie požehnanie, ktoré sa ukazuje v rôznej podobe, pre šírenie Kristovho evanjelia.

Čítanie pokračuje vyobrazením poslušného Pánovho Služobníka. Tieto prorocké slová, ktoré v našich mysliach evokujú osobu Krista poslušne prijímajúceho Otcovu vôľu, nech sú povzbudením pre každého jedného z nás v našom každodennom živote. Aj ty si povolaný odpovedať na Božie volanie a stávať sa každý deň Božím nástrojom v jeho diele spásy.

o. Ľuboš Pavlišinovič