Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Ez 1,1-20

Pamätáte si ešte, že začiatku Veľkého pôstu predchádzala Syropôstna nedeľa alebo Nedeľa o vyhnaní (Adama a Evy) z raja. Je to preto, aby sme si uvedomili stav nášho srdca po páde do hriechu. Hriech je nedôvera voči Bohu v srdci človeka, založená na diablovom klamstve a na našich falošných predstavách o Bohu. Veľký pôst nám slúžil na návrat do stratenej podoby praotca Adama pred pádom. Na obnovenie dôverného vzťahu s Bohom.

Dnes začíname Veľký a svätý týždeň. Je to čas bezprostrednej prípravy na slávenie Kristovho umučenia i vzkriesenia. S očisteným srdcom máme bdieť na modlitbách a uvažovať nad tajomstvom Božej lásky v Ježišovi. V ponúkanom texte zo Starého zákona otvárame prvú kapitolu Knihy Ezechiel. Už samotné meno kňaza a neskôr proroka Ezechiela má pre nás dôležitý význam. Znamená totiž: Boh posilňuje. Ezechiel bol povolaný za proroka v babylonskom exile, kde mal poslanie posilňovať svojich vrstovníkov vo viere a nádeji. Totiž Jeruzalem – pýcha národného i náboženského života – bol opustený a ľud vo vyhnanstve žialil nad týmto stavom. Prorok má veľmi sugestívny obraz bytostí so štyrmi hlavami, otočenými na všetky svetové strany. Týmto obrazom upozorňuje, že Pánova sláva sa neviaže iba na jeruzalemský chrám. Uisťuje svojich verných súkmeňovcov, že Jahve je Pánom aj v Babylónii a že na nich nezabudol. Jeho moc je väčšia ako všetky božstvá Babylonskej ríše.

Čo nám môže myšlienka z prorockého obrazu o univerzálnej Božej prítomnosti dnes povedať? Azda práve to, že v Kristovi sme dostali všetci účasť na vykúpení. ON sa na kríži nevymedzil voči žiadnemu človekovi ani národu, ale otvoril svoju náruč pre všetkých. Vykúpenie a spása sú skrze Ježiša Krista darom pre všetkých ľudí, lebo niet iného mena pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení (porov. Sk 4,12). Mali by sme ďakovať nášmu Bohu za tento univerzalizmus spásy a pomôcť aj hľadajúcim či neveriacim ľuďom nájsť cestu k Ježišovi. Pokušenie sprivatizovať si Boha podľa svojich vlastných predstáv, kde ja mám svoje privilegované miesto, ale iní tam nesiahajú, treba jednoznačne odmietnuť.

Milí priatelia, prajem vám pozorné srdce na vnímanie nekonečnej hĺbky a univerzálnej šírky Božej lásky. Nájdime si v tento deň skryté miesto a v tichu rozjímajme nad zachraňujúcou Božou láskou. V nej nájdeme odpoveď na všetky naše životné otázniky.

o. Michal Hospodár