V pondelok na šiestej hodinke:

Čítanie z knihy proroka Izaiáša (37,33-38; 38,1-6)

Toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi: Nevkročí do tohto mesta ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, do tohto mesta nevkročí“ – hovorí Pán. „Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. Tu vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiat-päťtisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá! Nato odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky kráľ Sennacherib vrátil a býval v Ninive. A keď sa raz klaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Potom panoval miesto neho jeho syn Asarhaddon. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu Amosov syn, prorok Izaiáš, a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť.“ Nato sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: „Ach, Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som čo je v tvojich očiach dobré.“ A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Tu prehovoril Pán k Izaiášovi takto: „Choď a povedz Ezechiášovi: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: „Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, pridám k tvojim dňom pätnásť rokov. A vytrhnem teba i toto mesta z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto zastávať.

V pondelok na večierni:

Čítanie z knihy Genezis (13,12 – 18)

Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár.

Čítanie z Knihy prísloví (14,27 – 15,4)

Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť. V množstve ľudu (väzí) honosenie kráľovo a v malom počte ľudí vladárova záhuba. Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo. Pokojná myseľ (značí) život pre telo, náruživosť je však (ako) hnis, čo sa vŕta do kostí. Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho Tvorcovi, ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva. Bezbožný zhynie svojou (vlastnou) zlobou, spravodlivý sa však upevňuje svojou bezúhonnosťou. Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho (človeka), (rovnako) sa však prejavuje, čo je vnútri pochábľov. Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov. Kráľova priazeň (sa dostáva) rozumnému sluhovi, ničomníka však stíha jeho hnev. Vľúdna odpoveď krotí hnev urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť. Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.