Ornament

Tropár, 8. hlas Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

Tropár, 8. hlas Prepodobný otec Ján, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. – Vzal si svoj kríž a kráčal si za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. – Teraz sa raduješ s anjelmi.

Kondák, 2. hlas Odel si svoju dušu pancierom milosti Božej – a kopijou ustavičných modlitieb rozprášil si pluky pekla. – Preto sa neprestaň za nás prihovárať, – divotvorca otec Ján.

Kondák, 4. hlas Pane, učinil si nás hodnými, – aby sme sa klaňali tvojmu Krížu. – Preto k tebe prichádzame – a v živej viere ti voláme: – „Všetkým nám daj milosť, – aby sme mali podiel aj na tvojom vzkriesení.“

Prokimen, 8. hlas Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 7. hlas

V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.

Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Namiesto Dôstojné

Z teba, Milostiplná:

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament