Hlavicka

V tom čase išli za Ježišom veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska. Keď videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

Ornament