Ornament

Vchod Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

Tropár, 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Namiesto Svätý Bože Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Prokimen, 7. hlas Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Aleluja, 1. hlas Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

Irmos, 8. hlas Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Pričasten Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

Ornament