Ornament

Tropár, 3. hlas Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

Kondák, 3. hlas Vstal si slávne z hrobu, Kriste, – a vyslobodil si nás z väzenia smrti. – Dnes plesá Adam, raduje sa Eva. – Spolu s nimi aj proroci a patriarchovia – ustavične ospevujú moc tvojho božského kráľovstva.

Bohorodičník, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 3. hlas Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte. Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 3. hlas Verš: Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky. Verš: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament