Ornament

Tropár, 8. hlas Panenská Bohorodička, – ochrankyňa ľudského pokolenia, – darovala si svojmu mestu rúcho i svoj pás, – aby mu boli pevnou hradbou. – Ty si Krista porodila – a trvalé panenstvo si zachovala. – Skrze teba obnovil Boh prírodu. – Preto ťa vrúcne prosíme, – udeľ mier svojmu ľudu – a našim dušiam veľkú milosť.

Kondák, 4. hlas Darovala si nám posvätné rúcho, – ktorým si odievala svoje panenské telo, – aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim, – naša prečistá a milostiplná Ochrankyňa. – S láskou oslavujeme dnes uloženie tvojho rúcha – a s úctou k tebe voláme: „Raduj sa, Panna, chvála kresťanov.“

Prokimen, 3. hlas Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci. Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.

Pričasten Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament