Ornament

Tropár, 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Tropár, 8. hlas Svätí divotvorcovia Kozma i Damián, – uzdravte naše choroby. – Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.

Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Kondák, 2. hlas Preslávni lekári a divotvorcovia, – dostali ste dar uzdravovať – a nešťastným pomáhať. – Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili – a ľuďom zdravie vracali.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Prokimen, 4. hlas Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly. Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Aleluja, 1. hlas Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Aleluja, 2. hlas Verš: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Verš: Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

Pričasten Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament