Ornament

Tropár, 8. hlas Po celej zemi sa rozšírilo vaše učenie, svätí. – Prijali ste Svätého Ducha skrze ohnivé jazyky. – Úklady pohanstva ste ich svetlom spálili. – Do siete viery vašimi slovami ste ulovili blúdiaci ľud, – preto nebesia rozprávajú o vašej sláve, – a zem vydáva svedectvo o vašich veľkých skutkoch. – V deň vašej pamiatky aj my voláme: – „Všetkých nás, Bože, spas na príhovor dvanástich apoštolov.“

Kondák, 2. hlas Kristus, uholný kameň, – slávou ozdobuje stĺpy viery, – spolu s Pavlom dvanástich osobitne vyvolených. – Keď dnes uctievame ich pamiatku, – s nimi Krista zvelebujeme.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament