Ornament Ornament

Bratia, myslíme si, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme. Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš otec podľa tela? Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“

Ornament