Ornament

1. antifóna Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, – túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Moje srdce i moje telo – vznášajú sa k Bohu živému. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Veď aj vrabec si nájde príbytok – a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom – a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja. Na teba sa spoľahnú tí, – čo tvoje meno poznajú. Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja. Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, – vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš. Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, – svoje verše venujem kráľovi. Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože: Ty si najkrajší z ľudských synov, – z tvojich perí plynie milota. Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, – nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:

Vchod Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Tropár, 6. hlas Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože, – ukázal si hĺbku svojej lásky k nám. – Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali – a tvoju lásku láskou splácali. – V budúcom veku nám dopraj, – aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote – a tešili sa z krásy tvojho božstva.

Tropár, 4. hlas Prorok a Predchodca Pánov, – nie sme schopní dôstojne ťa osláviť, – hoci ťa vrúcne uctievame. – Veď tvoje vznešené a úctyhodné narodenie – odstránilo neplodnosť matky, – z otca zmylo pohanu – a svetu zvestovalo vtelenie Syna Božieho.

Kondák, 3. hlas Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

Kondák, 7. hlas Svoje najsladšie Srdce, Spasiteľ, – ponúkol si ako prístav pokoja všetkým, – čo trpia a majú ťažkosti. – Uveď aj nás do jeho tíšin, – aby sme v ňom žili, aj život skončili – a stali sa hodnými – jeho večnej lásky. – Dovoľ nám večne pozerať na jeho božskú slávu.

Prokimen, 4. hlas Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom – a uprostred zhromaždenia ťa velebiť. Verš: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 6. hlas Verš: Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Verš: Jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.

Aleluja, 1. hlas Verš: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, Srdce Spasiteľa – láskou k nám horiace.

Irmos, 2. hlas Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.

Pričasten Všetky končiny zeme – uzreli spásu nášho Boha. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament