Ornament Ornament P**ožehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) A**men.

Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. (3x)

S**vätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.** (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

P**ane, zmiluj sa.** (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: L**ebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. A**men.

P**ane, zmiluj sa.** (12x)

S**láva Otcu i Synu i Svätému Duchu.**

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

P**oďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.**

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

P**oďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.**

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. – Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha. – Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty. – Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš. – Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. – Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy, nikdy. – Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. – Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. – Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil. – Položil si hranicu a neprekročia ju * ani viac nepokryjú zem. – Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy – a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd. – Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. – Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem. – Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku. – Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka; – olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka. – Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil. – Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany. – Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište. – Na určovanie času si Mesiac utvoril; * Slnko vie, kedy má zapadať. – Prestieraš tmu a nastáva noc, * a povylieza všetka lesná zver. – Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha. – Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. – Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. – Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. – Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. – Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas. – Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. – Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. – Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán. – Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym. – Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.– Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi. – Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Počas toho, ako ľud prednáša 103. žalm, kňaz sa modlí nasledujúce, tzv. svitilničné modlitby

Prvá modlitba

Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie lásky, uveď nás na svoju cestu, aby sme kráčali v tvojej pravde. Naplň naše srdcia radosťou, aby sme mali bázeň pred tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky. Ty jediný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v milosti a dobrotivý v sile, pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté meno.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Druhá modlitba

Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás vo svojom hneve, ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosrdenstva, lekár našich duší. Priveď nás do prístavu tvojej vôle, osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy a daj nám zvyšok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých.

Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tretia modlitba

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklonyhodné meno. Nezahanbi nás, lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám všetko, o čo prosíme, na spásu a dovoľ nám, aby sme ťa milovali celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom konali tvoju vôľu.

Lebo ty si dobrý a človeka milujúci Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Štvrtá modlitba

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň svojou chválou, aby ju vzdávali veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých nám daj nasledovať ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred tebou a zachovávajú tvoje prikázania.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Piata modlitba

Požehnaný si, Pane, Bože vševládny, ty poznáš myšlienky človeka, poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej miere, než prosíme alebo by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľu, nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa množstva tvojej štedrosti s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, a všetko vykonaj na náš úžitok podľa svojej prozreteľnosti.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Šiesta modlitba

Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko, si voči nám trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa na svoju štedrosť a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa uniknúť pred rozmanitými nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život bezúhonný.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Siedma modlitba

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty si dal, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj zostávajúcu zakončili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali teba, nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ôsma modlitba

Veľký, najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle. Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci večer a nasledujúca noc boli pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla. Osloboď nás od nočného strachu, od všetkého, čo prichádza s tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval nám na upokojenie našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno. Nech osvietení tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť. Prednášame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše hriechy a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie Bohorodičky.

Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz: )

Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca _(povie meno)_, rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu _(povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno),_ za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom_)_, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: L**ebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.**

Ľud: Amen.

15. katizma

Žalm 105

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, * kto všetku jeho chválu rozhlási? – Blažení sú tí, čo zachovávajú právo * a konajú spravodlivo v každý čas. – Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, * navštív nás svojou spásou, – aby sme videli šťastie tvojich vyvolených, * aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu – a boli hrdí na teba * so všetkými tvojimi dedičmi. – Hrešili sme ako naši otcovia, * konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť. – Naši otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky, * zabudli na tvoje veľké dobrodenia – a popudzovali ťa, * keď sa blížili k moru, k Červenému moru. – Ale Boh ich pre česť svojho mena zachránil, * aby ukázal svoju moc. – Červenému moru pohrozil a ono vyschlo; * po morskom dne ich previedol ako po púšti. – Vyslobodil ich z rúk nevraživca * a vymanil z rúk nepriateľa. – Ich utláčateľov voda zaliala, * ani jeden z nich nezostal nažive. – Až potom uverili jeho slovám * a pieseň chvály mu spievali. – No onedlho na jeho skutky zabudli * a jeho rozhodnutiu sa vzopreli. – Na púšti sa oddali žiadostivosti * a v bezvodnej krajine pokúšali Boha. – Dal im, čo si žiadali, * ba dopustil, že sa presýtili. – V tábore zanevreli na Mojžiša * a na Árona, posväteného Pánovho. – Otvorila sa zem a pohltila Dátana, * a zatvorila sa nad tlupou Ábironovou. – I vzbĺkol oheň v ich zástupe * a bezbožníkov spálili plamene. – Urobili si teľa na Horebe * a klaňali sa soche uliatej; – i zamenili svoju slávu * za podobu býka, ktorý trávu požiera. – Zabudli na Boha, svojho záchrancu, * ktorý vykonal veľké divy v Egypte, – zázraky v Chámovej krajine, * v Červenom mori skutky úžasné. – Už povedal, že ich vyhubí, * keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného. – On si stal v prielome pred neho, * aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil. – Pohrdli krajinou, po ktorej hodno túžiť, * neverili jeho slovám. – Vo svojich stanoch šomrali, * nepočúvali Pánov hlas. – Vtedy zdvihol ruku proti nim, * že ich zničí na púšti. – A že ich potomstvo roztrúsi medzi pohanmi, * a že ich rozoženie do cudzích krajín. – I pridali sa k Beélfegorovi, * jedli z obetí mŕtvym bôžikom; – popudzovali Boha svojou podlosťou, * až skaza na nich doľahla. – Ale povstal Fínes, vykonal rozsudok * a pohroma prestala. – K dobru sa mu to pripočítalo * z pokolenia na pokolenie naveky. – Pri meríbskych vodách popudili ho k hnevu; * Mojžiš tu zle pochodil ich vinou; – tak ho rozčúlili, * že nerozvážne slová vyslovil. – Nevyhubili národy, * ako im Pán bol rozkázal. – Ale zmiešali sa s pohanmi * a osvojili si ich správanie. – Uctievali sošky ich bôžikov, * a tie sa im stali osídlom. – Synov a dcéry * obetovali zlým duchom. – Prelievali krv nevinnú, * krv svojich synov a dcér – obetovali modlám Kanaánu. * A zem bola poškvrnená krvou; – znečistili sa svojimi skutkami * a porušovali vernosť svojimi zločinmi. – Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu, * až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo; – vydal ich do rúk pohanov; * vládli nad nimi tí, čo ich nenávideli. – Nepriatelia ich trápili, * pokorili a uvrhli do svojho područia. – Častejšie ich vyslobodil; * no oni ho vždy rozčúlili nejakým výmyslom, až pre svoje neprávosti vyšli navnivoč. – Ale on zhliadol na ich súženie, * keď počul ich náreky. – Rozpamätal sa na svoju zmluvu * a zľutoval sa nad nimi, lebo je veľmi milosrdný. – A vzbudil k nim súcit * u všetkých, čo ich odviedli do zajatia. – Zachráň nás, Pane, Bože náš, * a zhromaždi nás z krajín pohanských, – aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť * a tvojou slávou sa honosiť. – Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * od vekov až naveky. – A všetok ľud nech privolá: * „Staň sa. Amen.”

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 106

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, * ktorých vykúpil z rúk protivníkových – a zhromaždil z rozličných krajín * od východu i západu, od severu i od mora. – Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, * nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. – Mali hlad a smäd, * ubúdalo v nich života. – V súžení volali k Pánovi * a on ich vyslobodil z úzkostí. – Na správnu cestu ich priviedol, * aby šli po nej k trvalému bydlisku. – Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo * a za zázraky v prospech ľudí, – lebo smädného napojil * a hladného nakŕmil dobrotami. – V temnotách a v tieni smrti sedeli, * sputnaní biedou a železom, – lebo sa vzopreli Božím výrokom * a zámery Najvyššieho zavrhli. – Preto ich srdce útrapami pokoril, * ostali nevládni a bez pomoci. – V súžení volali k Pánovi * a on ich vyslobodil z úzkostí. – Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol * a ich putá rozlomil. – Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo * a za zázraky v prospech ľudí, – lebo rozdrvil brány bronzové * a rozlomil závory zo železa. – Na ceste neprávosti rozum stratili * a trpeli za svoje priestupky. – Každý pokrm sa im sprotivil * a priblížili sa až k bránam smrti. – V súžení volali k Pánovi * a on ich vyslobodil z úzkostí. – Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich, * a vyslobodil ich zo záhuby. – Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo * a za zázraky v prospech ľudí. – Obetu chvály nech mu prinesú, * o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním. – Púšťali sa na lodiach po mori * a na veľkých vodách robili obchody. – Tam videli diela Pánove * a na hlbočinách jeho zázraky. – Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, * až sa morské vlny vzdúvaIi; – priam k nebu stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; * duša im hrôzou zmierala. – Knísali sa a tackali ako opití; * boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou. – V súžení volali k Pánovi * a on ich vyslobodil z úzkostí. – Búrku premenil na vánok * a morské vlny umĺkli. – Tešili sa, že vlny utíchli, * a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. – Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo * a za zázraky v prospech ľudí. – V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia * a nech ho chvália v zbore starších. – Potoky na púšť premenil * a na súš vodné pramene, – úrodnú zem na soľnú step * pre zlobu jej obyvateľov. – A z púšte zasa urobil jazerá, * z vyschnutej zeme vodné pramene. – Hladujúcich tam usadil * i založili si trvalé bydlisko. – Obsiali polia a vysadili vinice, * a získali bohatú úrodu. – I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi, * a nezmenšil im ani počet dobytka. – A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy * pod ťarchou nešťastia a bolesti. – Opovrhnutím zahrnul kniežatá * a dal im blúdiť po stepi neschodnej. – Chudákov však z biedy povzniesol, * ich rody ako stáda rozmnožil. – Spravodliví to uvidia a potešia sa, * ničomníci všetci stratia reč. – Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí * a pochopí milosrdenstvo Pánovo?

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 107

Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: * budem ti spievať a hrať. – Prebuď sa, duša moja, * prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. – Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi * a zaspievam ti žalmy medzi národmi. – Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo * a tvoja vernosť až po oblaky. – Bože, vznes sa nad nebesia * a tvoja sláva nech je nad celou zemou. – Zachráň svojich najmilších; * pomôž svojou pravicou a vyslyš ma. – Vo svojej svätyni Boh povedal: * „S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie.” – Môj je Galaád a môj je Manasses; * Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske. – Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, * Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám.” – Kto ma privedie do opevneného mesta * a kto ma odprevadí až do Idumey? – Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? * A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? – Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, * pretože ľudská pomoc nestačí. – S Bohom budeme udatní, * on našich nepriateľov pošliape.

Žalm 108

Bože, chvála moja, nemlč, * lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka. – Hovoria proti mne lživým jazykom, * zahŕňajú ma nenávistnými rečami a napádajú ma bez príčiny. – Za moju lásku broja proti mne; * ale ja sa modlím. – Zlom sa mi odplácajú za dobré * a nenávisťou za lásku. – Postav nad neho hriešnika. * Žalobca nech stojí po jeho pravici. – Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený * a jeho modlitba nech mu bude hriechom. – Jeho dní nech je čím menej * a jeho úrad nech prevezme iný. – Jeho deti nech ostanú sirotami * a vdovou jeho manželka. – Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú, * nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov. – Nech ho úžerník oberie o celý majetok * a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí. – Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo * a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami. – Jeho potomstvo nech vyhynie, * nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. – Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov * a hriech jeho matky nech sa nezotrie. – Pán nech ich má stále pred očami * a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme. – Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným, ale prenasledoval bedára a žobráka * a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť. – Miloval kliatbu, nech ho teda postihne; * nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho. – Preklínanie si obliekal sťa odev, * nech vojde do jeho vnútra ako voda a do jeho kostí ako olej. – Nech mu je šatom, ktorým sa odeje, * a pásom, ktorým sa vždy opáše. – Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú * a zle hovoria proti mne. – Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, * veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; – zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný, * a moje srdce je vo mne ranené. – Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa, * striasajú ma ako kobylku. – Od pôstu sa mi podlamujú kolená, * a telo mi chradne bez oleja. – Som im už len na posmech; * keď ma vidia, potriasajú hlavou. – Pomôž mi, Pane, Bože môj, * zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. – Nech poznajú, že to tvoja ruka, * že si to ty, Pane, urobil. – Oni nech preklínajú, * ty však žehnaj; – nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne, * a tvoj služobník nech sa raduje. – Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú, * a potupa nech ich zahalí ako plášť. – Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami, * budem ho chváliť uprostred zástupov, – lebo on stojí po pravom boku chudáka, * aby ho zachránil pred jeho sudcami.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: L**ebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.**

Ľud: Amen.

Potom: Pane, ja volám k tebe:, 4. hlas:

Žalm 140

Pane, ja volám k tebe, * vyslyš ma: Vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám k tebe, * vypočuj hlas môj. * Keď volám k tebe. * Vyslyš ma, Pane.

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo * a pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná. * Vyslyš ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami * a dozeraj na moje slová. – Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, * aby som sa dal na bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách. – Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, * ale nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, – lebo tým by som sa stal * účastným na ich zločinoch. – Budú vydaní Božej spravodlivosti * a ľudia uznajú že moje slová boli pravdivé. – Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu * ako kusy dreva a úlomky skál roztrúsené po zemi. – Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože môj, * k tebe sa utiekam, ochraňuj môj život. – Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, * pred nástrahami zlých ľudí. – Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, * zatiaľ čo ja prejdem bezpečne pomimo.

Žalm 141

Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, * hlasite prosím Boha o zľutovanie. – Predkladám mu svoje ťažkosti, * rozprávam mu o svojich úzkostiach. – Ja klesám na duchu, * ale ty, Bože, vieš, kade mám ísť. – Na chodníku, ktorým sa uberám, * nastavili mi osídlo. – Obzerám sa napravo * a nik sa ku mne nepriznáva, – nemám výhľad na útek, * nikomu nezáleží na mojom živote. – Bože, k tebe úpenlivo volám. * Ty si moje útočisko, ty si všetko, čo mám na tomto svete. – Vypočuj moje volanie o pomoc, * lebo som úplne vyčerpaný. – Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, * lebo sú silnejší odo mňa.

Verš 10: Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol velebiť.

Verš 9: Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi priazeň prejavíš.

Žalm 129

Verš 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, vypočuj môj hlas.

Verš 7: Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, * Pane, kto obstojí? * Ale u teba je odpustenie hriechov.

(4. hlas, podoben Hóspodi, vozšéd na krést:) Poďte a pozrite sa na toho, * o ktorom prorocky písal Mojžiš v zákone, že má prísť * na mesiáša Ježiša. * On prišiel na zem pre svoje milosrdenstvo * a so mnou sa zhováral ako človek pri studni. * On je skutočne Kristus, ktorý prišiel na svet ** takto hovorila Samaritánka tým, čo bývali v Sichare.

Verš 5: Spolieham sa na teba, Pane. * Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. * Moja duša dúfa v Pána.

Z vody, ktorá vychádzala zo ľúbezných úst ženy, * čo sa napila z Vody, * ochutnali tí, čo boli v meste * a rýchlo sa ponáhľali k tomu, * ktorý je štedrým prameňom vody. * Prišli, aby videli večne tečúci prameň, ** ktorý je útechou pre vyčerpané duše.

Verš 4: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, * nech dúfa Izrael v Pána.

Tí, čo boli v meste hovorili žene, * keď videli Prameň majúci ich vlastný obraz * i ľudskú podstatu: * „Už veríme nielen pre tvoje slovo, * ale naozaj sme spoznali, * že On je večné Vykúpenie * a Spása pre svet.

Verš 3: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

(1. hlas, podoben Prechváľnii mučenici:) Ctihodný mučeník Tallelaios, * tvoje srdce bolo čisté, * preto si poznal nepochopiteľného Boha. * Pevne si v neho uveril * a zachoval si jeho príkazy, * ktoré nás vedú k istej spáse. ** Pretrpel si muky a vstúpil do večného kráľovstva.

Žalm 116

Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy. * Oslavujte ho, všetci ľudia.

Zem si skropil svojou svätou krvou * a odstránil obety prinášané démonom. * Prijal si nevädnúci veniec slávy. * Preto sa modli za nás, * aby nám Boh daroval ** pokoj i veľké milosti.

Verš 1: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá na veky.

Dôstojný mučeník Tallelaios, * posväcuje nás oslava tvojho hrdinského zápasu, * ktorý ťa učinil spoločníkom anjelov * i všetkých mučeníkov. * Modli sa za nás, * aby nám Boh daroval * pokoj a veľké milosti.

Sláva i teraz, 6. hlas

Pri Jakubovej studni našiel Ježiš Samaritánku * a ten, čo zahaľuje zem mračnami, * si od nej pýta vodu. * Ó, aký je to veľký zázrak! * Ten, ktorého nosia cherubíni, sa prihovára smilnej žene. * Vodu si od nej pýta ten, * ktorý umiestnil zem na vodách. * Vodu si žiada ten, ktorý pramene a jazerá naplnil vodou. * To preto, že chce naozaj priviesť tú, * ktorú vytrhol odpadlíkovi a nepriateľovi, * veď ju kruto spaľoval skrze nepoznanie, * a napojiť ju živou vodou, lebo je milosrdný a miluje človeka.

Premúdrosť, stojme úctivo!

A spievame hymnus Svetlo tiché:

Svetlo tiché svätej slávy * nesmrteľného, Otca nebeského, * svätého, blaženého, * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka * a videli žiaru večernú, * ospevujeme Otca i Syna, i Svätého Ducha, Boha. * Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu Boží, * ktorý dávaš život celému svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: Pokoj všetkým.

Diakon: Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 6. hlas

P**omoc mi príde od Pána, * ktorý stvoril nebo i zem.**

Verš: Svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc?

Potom:

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. – Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, * lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, * nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, * daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, * osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, * nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe patrí chvála, * tebe patrí pieseň, * tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, * patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz:)

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Daruj nám, Pane.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud: Pred tebou, Pane.

Modlitba sklonenia hláv:

Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale láskyplným sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu. Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí:

Kňaz: Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Veršové slohy, 4. hlas

Pane, v tvojom kríži * máme vždy mocnú pomoc, * preto prekonávame * nástrahy siete nepriateľa.

Verš: Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. * Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, * tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, * kým sa nezmiluje nad nami.

Kliatbu nášho praotca si zrušil, Pane, * keď si vystúpil na kríž. * A keď si zostúpil do podsvetia, * vyslobodil si odvekých väzňov. * Ľudskému rodu si daroval nesmrteľnosť. * Preto ospevujeme * tvoje životodarné a spasiteľné vzkriesenie.

Verš: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, * lebo už máme dosť pohŕdania; * lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov * a pohŕdania pyšných.

Duchovné obety, celopaly venované Slovu, * Pánovi mučeníci, dokonalé Božie žertvy. * Vy ste Boha poznali a Boh poznal vás ako svoje ovečky; * vaša ohrada je pre vlkov neprekonateľná. * Proste, aby sme sa aj my mohli pásť * s vami pri pokojných vodách.

Sláva i teraz, 6. hlas

Takto hovorí Pán Samaritánke: * „Keby si poznala Boží dar * i toho čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť‘. * Ty by si ho poprosila a on by sa ti dal napiť, * aby si naveky netrpela smädom.“, hovorí Pán.

Po skončení slôh:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas

Keď sa učenice od anjela dozvedeli * o radostnom Pánovom vzkriesení, * že prestala dedičná kliatba, * prešťastné zvestovali apoštolom: * „Už je zničená moc smrti, * lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych ** a daroval svetu veľkú milosť.“

Sláva, tropár, 4. hlas

Pane, tvoj mučeník Tallelaios, * za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy * od teba, nášho Boha, * lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi * a zničil zlobu diablovu. ** Na jeho príhovor spas naše duše.

I teraz, 4. hlas

Tajomstvo od vekov ukryté, * ani anjelmi nepoznané, * skrze teba, Bohorodička, bolo pozemšťanom zjavené, * že v nezmiešanej jednote Boh sa vtelil * a kvôli nám dobrovoľne prijal kríž. * Ním vzkriesil toho, ktorého ako prvého stvárnil, ** a naše duše pred smrťou zachránil.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva, i teraz:)

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca _(povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno),_ za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť!

Ľud: Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. Raduj sa a plesaj teraz, Sion. A ty, prečistá Bohorodička, teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Pane, zmiluj sa.(3x), požehnaj.

Kňaz: Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, svätého mučeníka Tallelaia a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Osvieť sa: Kristus slávne vstal: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.Ornament