Ornament

Tropár, 8. hlas Uplynula polovica sviatkov. – Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, – lebo všetkých si vyzval: – „Kto je smädný, nech príde a pije.“ – Sláva tebe, Kriste Bože, – prameň nášho života.

Tropár, 5. hlas Veriaci, vyznávača pravej viery oslávme, - piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. – Nebál sa zloby mocných tohto sveta, - nesklonil hlavu pred svojimi nepriateľmi. – Preto dnes jasajme a spievajme: - Raduj sa, biskup a mučeník Vasiľ, - žiariace svetlo našej Cirkvi.

Kondák, 6. hlas Verný nasledovník biskupa a mučeníka Pavla, - muž čistého a jednoduchého srdca, - v celom svojom živote pokorný Boží služobník, - vzor modlitby a ochranca pravej náuky, - naplnený láskou ku Kristovi v Eucharistii, - položil si život za jednotu Cirkvi. – Prihováraj sa, blažený Vasiľ, - za tých, ktorí sa k tebe s vierou utiekajú.

Kondák, 4. hlas Uprostred sviatkov Starého zákona – zvolal si, Stvoriteľ a Vládca, Kriste Bože: – „Príďte a čerpajte vodu nesmrteľnosti!“ – Preto pred tebou padáme a vrúcne voláme: – Udeľ nám hojné dary, – lebo ty si prameň nášho života.

Prokimen, 3. hlas Veľký je náš Pán a veľmi mocný. – Jeho múdrosť je nesmierna. Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Prokimen, 5. hlas Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky. Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Aleluja, 1. hlas Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Aleluja, 2. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Namiesto Dôstojné Irmos, 8. hlas Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.

Pričasten Kto je moje Telo a pije moju Krv, – vo mne prebýva a ja v ňom, riekol Pán. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament