Ornament

Tropár, 3. hlas Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol Šimon, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.

Kondák, 2. hlas Všetci dnes uctievame svätého apoštola Šimona, – ktorý s láskou hlásal Kristovu náuku, – obohacoval ňou duše zbožných ľudí. – Teraz stojí pred prestolom Božej slávy, – raduje sa s anjelmi. – Prihovára sa u Boha za spásu našich duší.

Kondák, 3. hlas Pane, svojím božským zásahom – pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú – a postihnutú rôznymi neprávosťami, – ako si kedysi uzdravil porazeného, – aby som volal očistený: – „Sláva tvojej moci, Kriste!“

Prokimen, 1. hlas Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba. Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 5. hlas Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja. Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament