Ornament

Vchod ... premenil si sa na hore ...

Tropár, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol Matej, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.

Kondák, 4. hlas Apoštol a divotvorca, Matej, – tvoje zvestovanie evanjelia preniklo do celého sveta, – ako žiariace slnko – a svojou milosťou osvecuje Cirkev z pohanov.

Kondák, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.

Prokimen, 4. hlas Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil. Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 8. hlas Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem. Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.

Irmos, 4. hlas Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.

Pričasten Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme – a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament