Ornament

Tropár, 1. hlas Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

Tropár, 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Tropár, 1. hlas Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.

Kondák, 1. hlas Slávne ako Boh si vstal z hrobu – a svet si prebudil k novému životu. – Ľudstvo ťa velebí ako svojho Pána. – Smrť si premohol, Vládca. – Adam radostne jasá. – Aj Eva teraz pút zbavená, v ústrety ti volá: – „Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie.“

Kondák, 2. hlas Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozptyľujete. – Ustavične za nás proste Krista Boha.

Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Prokimen, 7. hlas Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Prokimen, 4. hlas Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly. Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Aleluja, 1. hlas Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament