Ornament

Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83

Kóľ vozľúblenna selénija Tvojá, * Hóspodi síl!

Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hospódni, * sérdce mojé i plóť mojá vozrádovastasja o Bózi žívi.

Íbo ptíca obríte sebí chráminu, i hórlica hňizdó sebí, iďíže položít ptencý svojá; * oltarí Tvojá, Hóspodi Síl, Carjú mój i Bóže mój.

Blažéni živúščiji v domú Tvojém, * vo víki vikóv voschváľat Ťá.

Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u Tebé; * voschoždénija v sérdci svojém položí,

vo judóľ plačévnuju, v místo jéže položí, * íbo blahoslovénije dást Zakonopolahájaj.

Pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohóv v Sióňi.

Hóspodi Bóže Síl, uslýši molítvu mojú, * vnúši, Bóže Iákovľ.

Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé christá Tvojehó.

Jáko lúčše déň jedín vo dvórich Tvojích páče týsjašč: * izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó páče, nežé žíti mí v selénijich hríšničich.

Jáko mílosť i ístinu ľúbit Hospóď, Bóh blahodáť i slávu dást, * Hospóď ne lišít blahích choďáščich nezlóbijem.

Hóspodi Bóže síl, * Blažén čelovík upovajáj na Ťá.

Psalóm 84

Blahovolíl jesí, Hóspodi, zémľu Tvojú, * vozvratíl jesí pľin Jákovľ:

ostávil jesí bezzakónija ľudéj Tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích.

Ukrotíl jesí vés hňív Tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti Tvojejá.

Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť Tvojú ot nás.

Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * ilí prostréši hňív Tvój ot róda v ród?

Bóže, Tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije Tvoí vozveseľátsja o Tebí.

Javí nám, Hóspodi, mílosť Tvojú, * i spasénije Tvojé dážď nám.

Uslýšu, čtó rečét o mňí Hospóď Bóh: jáko rečét mír na ľúdi Svojá, i na prepodóbnyja Svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k Nemú.

Obáče blíz bojáščichsja Jehó spasénije Jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu.

Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja.

Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda s nebesé priníče,

íbo Hospóď dást bláhosť, * i zemľá náša dást plód svój.

Právda pred Ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz.

Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá.

Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň.

Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú.

Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá.

Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó.

V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí.

Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím.

Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi,

i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín.

Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó.

Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík:

jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho.

Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju.

I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj,

prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá.

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

I páki:

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz.

Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá.

Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň.

Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú.

Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá.

Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó.

V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí.

Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím.

Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi,

i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín.

Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó.

Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík:

jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho.

Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju.

I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj,

prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá.

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Ornament

Psalóm 86

Osnovánija jehó na horách svjatých; * ľúbit Hospóď vratá Sijóňa páče vsích selénij Jákovlich.

Preslávnaja hlahólašasja o tebí, * hráde Bóžij.

Pomjanú Raáv i Vavilóna, víduščym mja, * i sé inopleménnicy, i Tír, i ľúdie Jethiópstiji, síj býša támo.

Máti Sijón rečét: čelovík, i čelovík rodísja v ném, * i Tój osnová í, Výšnij.

Hospóď povísť v pisánii ľudéj, * i kňazéj sích bývšich v ném.

Jáko veseľáščichsja vsích * žilíšče v tebí.

Ornament

Psalóm 87

Hóspodi Bóže spasénija mojehó, * vo dní vozzvách, i v noščí pred Tobóju.

Da vnídet pred Ťá molítva mojá: * prikloní úcho Tvojé k moléniju mojemú,

jáko ispólnisja zól dušá mojá, * i živót mój ádu priblížisja.

Privmenén bých s nizchoďáščimi v róv, * bých jáko čelovík bez pómošči, v mértvych svobóď,

jáko jázvenniji spjáščiji vo hróbi, íchže ne pomjanúl jesí ktomú, * i tíji ot rukí Tvojejá otrinovéni býša.

Položíša mjá v róvi preispódnim, * v témnych i síni smértňij.

Na mňí utverdísja járosť Tvojá, * i vsjá vólny Tvojá navél jesí na mjá.

Událil jesí znájemych mojích ot mené, položíša mjá mérzosť sebí: * prédan bých i ne ischoždách.

Óči mojí iznemohósťi ot niščetý, vozzvách k Tebí, Hóspodi, * vés déň, vozďích k Tebí rúci mojí.

Jedá mértvymi tvoríši čudesá? * Ilí vráčeve voskresját, i ispovíďatsja Tebí?

Jedá povísť któ vo hróbi mílosť Tvojú, * i ístinu Tvojú v pohíbelí?

Jedá poznána búdut vo ťmí čudesá Tvojá, * i právda Tvojá v zemlí zabvénňij?

I áz k Tebí, Hóspodi, vozzvách * i útro molítva mojá predvarít Ťá.

Vskúju, Hóspodi, otríješi dúšu mojú, * otvraščáješi licé Tvojé ot mené?

Níšč jésm áz, i v truďích ot júnosti mojejá; * voznés že sjá, smiríchsja, i iznemohóch.

Na mňí preidóša hňívi Tvojí, ustrašénija Tvojá vozmutíša mjá, * obydóša mjá jáko vodá, vés déň oderžáša mjá vkúpi.

Událil jesí ot mené drúha i ískrenňaho, * i znájemych mojích ot strastéj.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 88

Mílosti Tvojá, Hóspodi, vo vík vospojú, * v ród i ród vozviščú ístinu Tvojú ustý mojími.

Zané rékl jesí: v vík mílosť sozíždetsja, * na nebesích uhotóvitsja ístina Tvojá.

Zaviščách zavít izbránnym mojím, * kľáchsja Davídu rabú Mojemú:

do víka uhotóvaju símja tvojé, * i sozíždu v ród i ród prestól tvój.

Ispovíďat nebesá čudesá Tvojá, Hóspodi, * íbo ístinu Tvojú v cérkvi svjatých.

Jáko któ vo óblacich uravnítsja Hóspodevi: * upodóbitsja Hóspodevi v syňích Bóžijich?

Bóh proslavľájem v sovíťi svjatých, * vélij i strášen jésť nád vsími okréstnymi Jehó.

Hóspodi Bóže Síl, któ podóben Tebí? * Sílen jesí, Hóspodi, i ístina Tvojá ókrest Tebé.

Tý vladýčestvuješi deržávoju morskóju: * vozmuščénije že vóln jehó Tý ukročáješi.

Tý smiríl jesí jáko jázvena hórdaho, * mýšceju síly Tvojejá rastočíl jesí vrahí Tvojá.

Tvojá súť nebesá, i Tvojá jésť zemľá, * vselénnuju i ispolnénije jejá Tý osnovál jesí.

Séver i móre Tý sozdál jesí, * Thavór i Jermón o ímeni Tvojém vozrádujetasja.

Tvojá mýšca s síloju: da ukripítsja ruká Tvojá, * i voznesétsja desníca Tvojá.

Právda i suďbá uhotóvanije Prestóla Tvojehó: * mílosť i ístina predídete pred licém Tvojím.

Bláženi ľúdije víduščii voskliknovénije: * Hóspodi, vo svíťi licá Tvojehó pójdut,

i o ímeni Tvojém vozrádujutsja vés déň, * i právdoju Tvojéju voznesútsja.

Jáko pochvalá síly ích Tý jesí, * i vo blahovoléniji Tvojém voznesétsja róh náš.

Jáko Hospódne jésť zastuplénije, * i Svjatáho Izráileva Carjá nášeho.

Tohdá hlahólal jesí v víďiniji synovóm Tvojím, i rékl jesí: * položích pómošč na síľnaho, voznesóch izbránnaho ot ľudéj Moích,

obritóch Davída rabá Mojehó, * jeléjem svjatým Mojím pomázach jehó.

Íbo ruká Mojá zastúpit jehó, * i mýšca Mojá ukripít jehó,

ničtóže uspíjet vráh na nehó, * i sýn bezzakónija ne priložít ozlóbiti jehó:

i ssikú ot licá jehó vrahí jehó, * i nenavíďaščyja jehó pobiždú.

I ístina Mojá i mílosť Mojá s ním, * i o ímeni Mojém voznesétsja róh jehó,

i položú na móri rúku jehó, * i na rikách desnícu jehó.

Tój prizovét Mjá: Otéc mój jesí Tý, * Bóh mój i zastúpnik spasénija mojehó.

I Áz pérvenca položú jehó, * vysóka páče caréj zemných:

v vík sochraňú jemú mílosť Mojú, * i zavít Mój víren jemú,

i položú v vík víka símja jehó, * i prestól jehó jáko dníje néba.

Ášče ostávjat sýnove jehó zakón Mój, * i v suďbách Mojích ne pójdut,

ášče opravdánija Mojá oskverňát, * i zápovidej Mojích ne sochraňát,

posiščú žezlóm bezzakónija ích, * i ránami neprávdy ích,

mílosť že Mojú ne razorjú ot ních, * ni prevreždú vo ístiňi Mojéj,

nižé oskverňú zavíta Mojehó, * i ischoďáščich ot úst Mojích ne otvérhusja.

Jedínoju kľáchsja o svjaťím Mojém, * ášče Davídu solžú?

Símja jehó vo vík prebúdet, i prestól jehó, * jáko sólnce prédo Mnóju,

i jáko luná soveršéna v vík, * i Sviďíteľ na nebesí víren.

Tý že otrínul jesí i uničižíl, * nehodovál jesí pomázannaho Tvojehó,

razoríl jesí zavít rabá Tvojehó, * oskverníl jesí na zemlí svjatýňu jehó:

razoríl jesí vsjá oplóty jehó, * položíl jesí tvérdaja jehó strách.

Raschiščáchu jehó vsí mimochoďáščiji putém, * býsť ponošénije sosídom svojím.

Vozvýsil jesí desnícu stužájuščich jemú, * vozveselíl jesí vsjá vrahí jehó:

otvratíl jesí pómošč mečá jehó, * i ne zastupíl jesí jehó vo bráni.

Razoríl jesí ot očiščénija jehó, * prestól jehó na zémľu povérhl jesí,

umálil jesí dní vrémene jehó, * oblijál jesí jehó studóm.

Dokóľi, Hóspodi, otvraščáješisja v konéc * Razžžétsja jáko óhň hňív Tvój?

Pomjaní, kíj mój sostáv? * jedá bo vsúje sozdál jesí vsjá sýny čelovíčeskija?

Któ jésť čelovík, íže poživét i ne úzrit smérti? * izbávit dúšu svojú iz rukí ádovy?

Hďí súť mílosti Tvojá drévnija, Hóspodi, * ímiže kľálsja jesí Davídu vo ístiňi Tvojéj́?

Pomjaní, Hóspodi, ponošénije ráb Tvojích, * jéže uderžách v ňídri mojém mnóhich jazýk,

ímže ponosíša vrazí Tvojí, Hóspodi, * ímže ponosíša izminéniju christá Tvojehó.

Blahoslovén Hospóď vo vík, * búdi, búdi.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 89

Hóspodi, pribížišče býl jesí nám * v ród i ród.

Préžde dáže horám ne býti i sozdátisja zemlí i vselénňij, * i ot víka i do víka Tý jesí.

Ne otvratí čelovíka vo smirénije, i rékl jesí: * obratítesja, sýnove čelovíčestiji.

Jáko týsjašča ľít pred očíma Tvojíma, Hóspodi, * jáko déň včerášnij, íže mimoíde, i stráža noščnája.

Uničižénija ích ľíta búdut. * Útro jáko travá mimoídet, útro procvitét i préjdet: na véčer otpadét ožesťíjet i ízschnet.

Jáko isčezóchom hňívom Tvojím, * i járostiju Tvojéju smutíchomsja.

Polóžil jesí bezzakónija náša pred Tobóju: * vík náš v prosveščénije licá Tvojehó.

Jáko vsí dníje náši oskuďíša, * i hňívom Tvoím isčezóchom,

ľíta náša jáko paučína poučáchusja. * Dníje ľít nášich, v níchže sédmdesjat ľít, ášče že v sílach, ósmdesjat ľít,

i mnóžaje ích trúd i boľízň: * jáko priíde krótosť na ný, i nakážemsja.

Któ vísť deržávu hňíva Tvojehó, i ot strácha Tvojehó, * járosť Tvojú isčestí?

Desnícu Tvojú táko skaží mí, * i okovánnyja sérdcem v múdrosti.

Obratísja, Hóspodi, dokóľi? * i umolén búdi na rabý Tvojá.

Ispólnichomsja zaútra mílosti Tvojejá, Hóspodi, * i vozrádovachomsja, i vozveselíchomsja,

vo vsjá dní náša vozveselíchomsja, * za dní v ňáže smiríl ný jesí, ľíta v ňáže víďichom zlája.

I prízri na rabý Tvojá, i na ďilá Tvojá, * i nastávi sýny ích.

I búdi svítlosť Hóspoda Bóha nášeho na nás, * i ďilá rúk nášich isprávi na nás, i ďílo rúk nášich isprávi.

Ornament

Psalóm 90

Živýj v pómošči Výšňaho, * v króvi Bóha Nebésnaho vodvorítsja.

Rečét Hóspodevi: zastúpnik mój jesí i pribížišče mojé, * Bóh mój, i upováju na Nehó.

Jáko Tój izbávit ťá ot síti lóvči, * i ot slovesé mjatéžna,

pleščmá Svojíma osinít ťá, i pod kriľi Jehó naďíješisja: * orúžijem obýdet ťá ístina Jehó.

Ne ubojíšisja ot strácha noščnáho, * ot strilý leťáščija vo dní,

ot véšči vo ťmí prechoďášija, * ot srjášča, i bísa polúdennaho.

Padét ot strány tvojejá týsjašča, * i ťmá odesnúju tebé, k tebí že ne priblížitsja,

obáče očíma tvojíma smótriši, * i vozdajánije hríšnikov úzriši.

Jáko Tý, Hóspodi, upovánije mojé, * Výšňaho položíl jesí pribížišče Tvojé.

Ne priídet k tebé zló, * i rána ne priblížitsja ťilesí tvojemú,

jáko Ánhelom Svoím zapovísť o tebí, * sochraníti ťá vo vséch putéch tvojích.

Na rukách vózmut ťá, * da ne kohdá pretknéši o kámeň nóhu tvojú,

na áspida i vasilíska nastúpiši, * i poperéši ľvá i zmíja.

Jáko na Mjá upová, i izbávľu í: * pokrýju í, jáko pozná ímja Mojé.

Vozzovét ko Mňí, i uslýšu jehó: * s ním jésm v skórbi, izmú jehó, i proslávľu jehó,

dolhotóju dnéj ispólňu jehó, * i javľú jemú spasénije Mojé.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Ornament

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Tropár, hlás 8.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 1: Da priblížitsja molítv mojá pred Ťá, Hóspodi, po slovesí tvojemú vrazumí mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 2: Da vnídet prošénije mojé pred Ťá, Hóspodi, po slovesí Tvojemú izbávi mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen:

Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Troparí, hlás 8.

Víďa razbójnik načáľnika žízni, na kresťí vísjašča, * hlahólaše: ášče ne bý Bóh býl voplóščsja, * íže s námi raspnýjsja, * ne bý sólnce lučý svojá potaílo, * nižé bý zemľá trepéščušči trjaslásja: ** no vsjá terpjáj, pomjaní mjá Hópspodi, vo cárstviji tvojém.

Sláva:

Posreďí dvojú razbójniku mírilo právednoje obritésja krést Tvój: * óvomu úbo nizvodímu vo ád ťahotóju chulénija: * druhómu že lehčáščusja ot prehrišénij, ko poznániju bohoslóvija: ** Christé Bóže, sláva tebí.

I nýňi:

Áhnca i pástyrja i spása míra, * na kresťí zrjášči róždšaja ťá, hlahólaše slezjášči: * mír úbo rádujetsja, prijémľa izbavlénije, * utróba že mojá horít, zrjášči tvojé raspjátije, ** jéže za vsích terpíši, sýne i Bóže mój.

Hóspodi, pomíluj. (40x)

Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ny, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

Lík: Amiň.

Molitva sv. Jefrema:

Jerej: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Poklon dozemnyj.

Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Poklon dozemnyj.

Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

12 malych poklónov, hlahóľušče na kíjždo poklón:

Bóže, mílostiv búdi mňi hríšnomu.

Bóže, očísti hrichí moja i pomíluj mjá.

Bez čislá sohriších, Hóspodi, prostí mjá.

i páki: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

Táže:

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hospodi pomíluj. (12x)

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho:

Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

Ornament