Ornament

Jeréj: Blahoslovén Boh náš vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: M**olítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.)

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 50

Pomíluj mja, Bóže, po velícij mílosti tvojéj. – I po mnóžestvu ščedrót tvojích očísti bezzakónije mojé. – Najpáče omýj mja ot bezzakónija mojehó, i ot hrichá mojehó očísti mja. – Jáko bezzakónije mojé az znáju, i hrich moj predomnóju jesť výnu. – Tebí jedínomu sohriších i lukávoje pred tobóju sotvorích, jáko da opravdíšisja vo slovesích tvojích, i pobidíši vnehdá sudíti ti. – Se bo v bezzakónijich začát jesm, i vo hrisích rodí mja máti mojá. – Se bo ístinu vozľubíl jesí: bezvístnaja i tájnaja premúdrosti tvojejá javíl mi jesí. – Okropíši mja yssópom i očíščusja, omýješi mja, i páče sňíha obíľusja. – Slúchu mojemú dási rádosť i vesélije, vozrádujutsja kósti smirénnyja. – Otvratí licé tvojé ot hrich mojích: i vsja bezzakónija mojá očísti. – Sérdce čísto sozíždi vo mňi, Bóže, i duch prav obnoví vo utróbi mojéj. – Ne otvérži mené ot licá tvojehó, i Dúcha tvojehó svjatáho ne ottimí ot mené. – Vozdážď mi rádosť spasénija tvojehó, i Dúchom vladýčnym utverdí mja. – Naučú bezzakónnyja putém tvojím, i nečestíviji k tebí obraťátsja. – Izbávi mja ot krovéj, Bóže, Bóže, spasénija mojehó: vozrádujetsja jazýk moj právďi tvojéj. – Hóspodi ustňí mojí otvérzeši, i ustá mojá vozvisťát chválu tvojú. – Jáko ašče by voschoťíl jesí žértvy dal bych úbo, vsesožžénija ne blahovolíši. – Žértva Bóhu duch sokrušén: sérdca sokrušénna i smirénna Boh ne uničižít. – Ublaží, Hóspodi, blahovolénijem tvojím Sijóna, i da soziždutsja sťíny Jerusalímskija. – Tohdá blahovolíši žértvu právdy, voznošénije i vsesožžehajémaja, tohdá vozložát na oltár tvoj telcý.

Psalóm 69:

Bóže v pómošč mojú voňmí, Hóspodi, pomoščí mi potščísja. – Da postyďátsja i posrámjatsja, íščuščiji duší mojejá. – Da vozvraťátsja vspjať i postyďátsja, choťáščiji mi zlája. – Da vozvraťátsja ábije styďáščesja, hlahóľuščiji mňi: bláhože bláhože. – Da vozrádujutsja i vozveseľátsja o tebí vsi íščuščiji tebé Bóže, i da hlahóľut výnu: da vozvelíčitsja Hospoď, ľúbjaščiji spasénije tvojé. – Az že nišč jesm i ubóh, Bóže, pomozí mi. –Pomóščnik moj i izbáviteľ moj jesí ty, Hóspodi, * ne zakosní.

Psalóm 142:

Hóspodi uslýši molítvu mojú, vnuší molénije mojé vo ístiňi tvojéj, uslýši mja vo právďi tvojej. – I ne vnídi v súd s rabóm tvojím, jáko ne opravdítsja pred tobóju vsjak živýj. – Jáko pohná vrah dúšu mojú, smiríl jesť vo zémľu živót moj. – Posadíl mja jesť v témnych jako mértvyja víka, i uný vo mňi duch moj: vo mňi smjatésja sérdce mojé. – Pomjanúch dni drévnyja: poučíchsja vo vsich ďíľich tvojích, vo tvorénijich rukú tvojéju poučáchsja. – Vozďích k tebí rúci mojí, dušá mojá jako zémľa bezvódnaja tebí. – Skóro uslýši mja, Hóspodi, isčezé duch moj. – Neotvratí licá tvojehó ot mené, i upodóbľusja nischoďáščym v rov. – Slýšanu sotvorí mňi zaútra mílosť tvojú, jáko na ťa upovách. – Skaží mňi, Hóspodi puť vo oňže pojdú, jáko k tebí vzjach dúšu mojú. – Izmí mja ot vrah mojích, Hóspodi, k tebí pribihóch, naučí mja tvoríti vóľu tvojú, jáko ty jesí Bóh moj. – Duch tvoj blahíj nastávit mja na zémľu právu, ímene tvojehó rádi, Hóspodi, živíši mja právdoju tvojéju. – Izvedéši ot pečáli dúšu mojú, i mílostiju tvojéju potrebíši vrahí mojá. – I pohubíši vsja stužájuščyja duší mojéj, jáko áz rab tvoj jésm. – Uslýši mja Hóspodi v právďi tvojéj, i ne vnídi v sud s rabóm tvojím. – Uslýši mja Hóspodi v právďi tvojéj, i ne vnídi v sud s rabóm tvojím. – Duch tvoj blahíj,* nastávit mja na zémľu právu.

Male slavoslóvije

Sláva vo výšnich Bóhu, i na zemlí mir, vo čelovícich blahovolénije. Chválim ťa, blahoslovím ťa, kláňajemtisja, slavoslóvim ťa. - Blahodarím ťa, velikíja rádi slávy tvojejá, Hóspodi, Cárju nebésnyj. - Bóže Otče vsederžíteľu, Hóspodi, Sýne jedinoródnyj Isúse Christé, i Svjatýj Dúše, Hóspodi Bóže. - Áhnče Bóžij, Sýne Otč. - Vzémľaj hrich míra, pomíluj nas.- Vzémľaj hrichí míra, prijmí molítvy náša. - Siďáj odesnúju Otcá, pomíluj nás. - Jáko ty jedín svjat, ty jedín Hóspoď, Isús Christós, vo slávu Bóha Otcá, amíň. - Na vsjak deň blahoslovím ťa, i voschválim ímja tvojé vo vik, i vo vik víka. - Hóspodi, pribížišče byl jesí nam, vo rod i rod. - Az rich, Hóspodi, pomíluj mja, i iscilí dúšu mojú, jáko sohriších tebí. - Hóspodi, k tebí pribihóch, naučí mja tvoríti vóľu tvojú, jáko ty jesí Bóh moj. - Jáko u tebé jesť istóčnik životá, vo svíťi tvojém úzrim svít. - Probávi mílosť tvojú víduščym ťa. - Spodóbi, Hóspodi, v nošč sijú, bez hrichá sochranítisja nám. - Blahoslovén jesí, Hóspodi Bóže Otéc nášich, i chváľno i proslávlenno ímja tvojé vo víki, amíň. - Búdi, Hóspodi, mílosť tvojá na nás, jákože upováchom na ťa. - Blahoslovén jesí, Hóspodi, naučí nás opravdánijem tvojím. - Blahoslovén jesí, Vladýko, vrazumí nás opravdánijem tvojím. Blahoslovén jesí, Svjatýj, prosvití nás opravdániji tvojími. - Hóspodi, mílosť tvojá vo vík, ďil rukú tvojejú ne prézri.- Tebí podobájet chvalá, tebí podobájet pínije.- Tebí sláva podobájet, Otcú i Sýnu i Svjatómu Dúchu - I nýňi i prísno,* i vo víki vikóv, amíň

Víruju vo jedínaho Bóha Otcá, vsederžíteľa, tvorcá néba i zemlí, vídimych že vsich i nevídimych. – I v jedínaho Hóspoda Isúsa Christá Sýna Bóžija * jedinoródnaho, iže ot Otcá roždénnaho préžde vsich vik. – Svíta ot svíta, Boha ístinna ot Boha ístinna, * roždénna, nesotvorénna, jedinosúščna Otcú, ímže vsja býša. – Nas ďíľa čelovik, i nášeho rádi spasénija sšédšaho s nebés, * i voplotívšahosja ot Dúcha svjáta, i Maríji Ďívy, i vočelovíčšasja. – Raspjátaho že za ny pri Pontíjsťim Piláťi, i stradávša i pohrebénna, * – i voskrésšaho v tréťij deň po pisánijem. – I vozšédšaho na nebesá, i siďáščaho odesnúju Otcá, * i páki hrjadúščaho so slávoju sudíti živým i mértvym, jehóže cárstviju ne búdet koncá. – I v Dúcha Svjatáho, Hóspoda životvorjáščaho, * iže ot Otcá [i Sýna] ischoďáščaho – Iže so Otcém i Sýnom spoklaňájema i soslávima, * hlahólavšaho Proróki. – Vo jedínu, svjatúju, sobórnuju i apostolskuju Cérkov. – Ispovíduju jedíno kreščénije * vo ostavlénije hrichóv. – Čáju voskresénija mértvych. * I žízňi búduščaho víka. Amíň.

kanón presvjaťíj Bohoródici. Hlás 1.

[Písň 1]

irmós: Tvoja pobidíteľnaja desníca Bohoľípno v kríposti proslávisja: tá bo bezsmértne, jáko vsemohúščaja protívnyja sotré, Izráiľťanom púť hlubiný novosoďílavšaja.

Íže vójinstvom nebésnym nedovídomyj, otrokovíce vseneporóčnaja, plóť priját ot plóti tvojejá, i obnoví istľívšuju prestuplénijem pérvym.

Písňmi ublažím vírniji, Bóžija Slóva páče slovesé Rodítelnicu: sijá bo preneporóčnaja, zemným javísja ukrašénije, i vsím sohrišájuščym predstáteľnica býsť.

Sláva: Javílasja jesí prostránňijši nebés: tvorcá bo vsjáčeskich vmíščši Máti prisnoďívo. ťímže vopijú ti: ťisnotý vsjákija mjá smertoródnyja izbávi Bohorádovannaja.

I nýňi: Dážď nám pómošč čístaja, oburevájemym moľbóju skorbéj, nizloží vrahóv nášich lukávaja voznošénija, i podážď vsím spasénije, blahočéstno ťá slávjaščym.

[Písň 3]

irmós: Jedíne vídyj čelovíčeskaho suščestvá némošč, i mílostivno v né voobrážsja, prepojáši mjá s vysotý síloju, jéže vopíti tebí svjatýj: oduševlénnyj chráme, neizrečénnyja slávy tvojejá čelovikoľúbče.

Pólnyj istoščavájetsja nás rádi, i prijémlet beznačáľnyj ot tebé načálo Ďívo preneporóčnaja, i víditsja nevídimyj, i pitájaj vsjáčeskaja, mlekóm pitájetsja, obnovíti čelovíki promyšľája.

Iscilí sokrušénije náše Ďívo neiskusobráčnaja, iscilíteľa róždšaja, i Hóspoda, vchód nám k žízni pokazávšaho blahodátiju : jehóže neprestánno molí uščédriti i spastí rabý tvojá.

Sláva: Jáže jedína jestestvó čelovíkov obožívšaja, páče jestestvá vseneporóčnaja, róždšemusja iz tebé molísja, sohrišénij nášich proščénije dáti, i rádovanije víčnoje, presvjatája Ďívo vsepítaja.

I nýňi: V ľínosti iždív žízň, pripádaju tí prečístaja, jáže k Bóhu prísnymi molítvami tvojími vozdvíhni mój úm, i prosvítí vsehó mja očernénaho, pokajánija svitlosťmí, da víroju i ľubóviju slávľu ťá.

[Písň 4]

irmós: Hóru ťá blahodátiju Bóžijeju priosinénnuju, prozorlívyma Avvakúm usmotrív očíma, iz tebé izýti Izráilevu provozhlašáše svjatómu, vo spasénije náše i obnovlénije.

Božéstvennuju ťá palátu slóva znájem, v ňúže vselísja plótiju, obnoví nás istľívšich strasťmí. Ťímže čístaja, Bóžiju Máter ťá čtím, i ot tebé róždšahosja slávim.

Vselísja vo utróbu tvojú Ďívo, Slóvo voplóščšejesja, i vséľšujusja préžde kľátvu v jestestvó čelovíčeskoje izhná, i svojím božéstvennym sovokuplénijem oboží Bohoľípno, sehó rádi ťá vospivájem.

Sláva: Mértvosť podját Adám vseneporóčnaja, otnéľíže vkusí plodá tľínnaho: nýňi že tvojím roždestvóm oživé, i v selénijich rájskich vodvorjájetsja. Sehó rádi ťá po dólhu vospivájem.

I nýňi: Ustávila jesí tók smértnyj, róždši bezsmértija istóčnik Christá Bóha, čístaja. Tohó úbo molí Bohoblahodátnaja, duší mojejá umorívšyja iscilíti strásti, i spastí mja.

[Písň 5]

irmós: Prosvitívyj sijánijem prišéstvija tvojehó Christé, i osvitívyj krestóm tvojím míra koncý, serdcá prosvití svítom tvojehó Bohorazúmija, pravoslávno pojúščich ťá.

Vozsijá ot čréva tvojehó nezachodímoje sólnce preneporóčnaja, i ťmú do koncá potrebí, i zémľu ujasní rázumy božéstvennymi: ťímže vírno vospivájem ťá.

Rádujsja, ánheľskij hlás vzyvájem tí prečístaja: rodilá bo jesí velíkaho sovíta ánhela, i Otcú sobeznačáľna, plóť bývšaho Ďívo, za jéže spastí čelovíka.

Sláva: Hospóď vséľsja čístaja, vo črévo tvojé, íže blahočéstno v nehó vírujuščyja, izbávil jésť ot vladýčestvija vrážija: ťímže velehlásno vsí vospivájem ťá prečístaja.

I nýňi: obléksja v mjá Vladýka, iz tebé prójde vseneporóčnaja, i istľívšeje jestestvó oboží: no tohó molí Bohorodíteľnice, náha vsjákaho hrichá sotvoríti mjá.

[Písň 6]

irmós: Obýde nás posľídňaja bézdna, ňísť izbavľájaj, vminíchomsja jáko óvcy zakolénija. spasí ľúdi tvojá, Bóže náš: tý bo kríposť nemoščstvújuščich i ispravlénije.

Bez símene Bóha vo črévi začalá jesí, i po roždeství stránňim Ďíva prebylá jesí vseneporóčna: ťímže chvalámi slávim ťá, íže tobóju prečístaja, izbávľšesja kľátvy.

Ľístvica, júže Jákov víde: horá prisínnaja: vsesvítlyj óblak božéstvennaho svíta: dvér, jéjuže Bóh jedín prójde: blahoslovénnaja v ženách, tý jesí preneporóčnaja.

Sláva: Zakónov jestéstvennych kromí rodilá jesí Ďívo neiskusobráčnaja, Slóvo Bóžije ipostásnoje, isciľájuščeje náše sokrušénije: jehóže priľížno molí, spastí vsích nás.

I nýňi: Boľívšuju mojú dúšu prestupléňmi prinés, vzyváju tí vsesvjatája, preslávnaja, čístaja: iscilí i spasí mja chodátajstvom tvojím, jáko da vospojú i veličáju zastuplénije tvojé.

Hóspodi pomíluj, tríždy. Sláva, i nýňi:

Sidálen, hlás 1: Tvojé predstáteľstvo imúšče prečístaja, i tvojími molítvami ľútych izbavľájemi, krestóm Sýna tvojehó vezďí sobľudájemi, po dólhu ťá vsí blahočéstno veličájem.

[Písň 7]

irmós: Tebé úmnuju Bohoródice, péšč razsmotrjájem vírniji: jákože bo ótroki spasé trí prevoznosímyj, mír obnoví, vo črévi tvojém vsecíl, chváľnyj otcév Bóh, i preproslávlen.

Zakóna síni, i prédňaja hadánija Bohohlásnych prorók, tvojé bezsímennoje roždestvó jávi provozvistíša, prečístaja vseneporóčnaja: jéže vospivájušče zovém, vospítaho otcév Bóha i preproslávlennaho.

Vostók sólnca rodilá jesí Bohoblahodátnaja čístaja, prosvíščšaho vírnych vsích ispolnénija, nóšč že umáľšaho zločéstija. Ťímže čtím vospítaho otcév Bóha i preproslávlennaho.

Sláva: Kupiná inohdá neopáľnaja, vseneporóčnaja, tvojé voobražáše črévo, íbo ne opalí ťa otňúd óhň Božestvá. Ťímže moľú ťa, ohňá nehasímaho izbávi mjá, jáko da pojú nemólčno čístaja, velíčija tvojá.

I nýňi: Máti Bóžija, vírnych pómošče, sohrišájuščich očiščénije, blahích vsích podáteľnice, prijimí mja blahoutróbijem tvojím mílostivnym pripádajušča, i prichoďášča k tebí s pláčem, i prosjáščaho razrišénija sohrišénij mojích.

[Písň 8]

irmós: V peščí ótrocy Izráilevy, jákože v horníľi dobrótoju blahočéstija, čisťíje zláta bleščáchusja, hlahóľušče: blahoslovíte vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda, pójte i prevoznosíte vo vsjá víki.

Zakónniji óbrazi, i prédňaja hadánija Ďívo, Hospódňu ťá čístuju Máter predskazáša jávi: mý že sbytijé veščéj nýňi víďašče, pojém ťá sohlásno, i slavoslóvim vo vsjá víki.

Ukrasísja božéstvennymi dobrótami, bez razsuždénija v dobrótach, Slóvo Bóžije róždši vseneporóčnaja, krasotámi božéstvennymi vsích serdcá ujasňájuščeje, víroju pisnoslóvjaščich jehó vo vsjá víki.

Sláva: Svjaščénnymi hlásy izdaléča skazáša prorócy, Máter ťá býti vseneporóčnaja Vladýci Bóhu, jemúže vsí zovém: blahoslovíte vsjá ďilá Hóspoda, pójte i prevoznosíte jehó vo víki.

I nýňi: Jáko krasná, jáko predobrá Ďívo, krásnaho v dobrótach, páče viný rodilá jesí Christá, jemúže vsí zovém: blahoslovíte vsjá ďilá Hóspoda, pójte i prevoznosíte jehó vo víki.

[Písň 9]

irmós: Óbraz čístaho roždestvá tvojehó, ohnepalímaja kupiná pokazá neopáľnaja: i nýňi na nás napástej svirípijuščuju uhasíti mólimsja péšč, da ťá Bohoródice neprestánno veličájem.

Jestestvó jéže préžde osuždénnoje zemných Ďívo, prejestéstvennym tvojím božéstvennym roždestvóm bezsmértije ulučí: i dobrótu préžňuju vospriját, pojúšče ťá sohlásno rádostnymi písňmi.

Nósiši vsjá nosjáščaho, i mlekóm pitáješi, vsím píšču dajúščaho: vélije i strášnoje, jéže páče umá tvojé tájinstvo, kovčéže čéstnáho svjaščénstva Ďívo Bohoródice. Ťímže ťá vsí ublažájem.

Sláva: Svít mňí ležášču, prečístaja, v ľínosti ťmý, nýňi vozsijáj, osľipľájuščyja mí pómysly strastéj rišášči, i mír hlubók vseneporóčnaja, prísno soďivájušči v duší mojéj, sláviti ťá.

I nýňi: Strašúsja sudíšča neumýtnaho, i sudií nezabvénnaho vseneporóčnaja: ímam bo mnóžestvo sohrišénij bezčíslennoje, v ľínosti žív vsestrástnyj: ťímže mjá Bohoródice, uščédrivši pomíluj.

Dostójno jésť jáko vo ístinu blažíti ťá Bohoródicu, prisnoblažénnuju i preneporóčnuju i Máter Bóha nášeho. Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez srávnenija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Kondák pázdnika

Ášče ňísť prázdnika troparí sijá:

Hlás 4. Bóže otec nášich, tvorjáj prísno s námi po tvojéj krótosti, ne otstávi mílosti tvojejá ot nás, no molítvami ích v míri uprávi živót náš.

Vo vsém míri múčenik tvojích krovmí, jáko bahrjaníceju i víssom, cérkov tvojá ukrasívšisja, ťími vopijét tí Christé Bóže: ľúdem tvojím ščedróty tvojá nizposlí, mír žíteľstvu tvojemú dáruj, i dušám nášym véliju mílosť.

Sláva, hlás 8. So svjatými upokój, Christé, dúšy ráb tvojích, íďíže ňísť boľízň, ni pečáľ, ni vozdychánije, no žízň bezkonéčnaja.

I nýňi: Molítvami, Hóspodi, vsích svjatých i Bohoródicy, tvój mír dážď nám, i pomíluj nás, jáko jedín ščédr.

Hóspodi pomíliuj 40x

Molitva: Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čas, na nebesí i na zemlí poklaňajemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílos-tivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich blah: sám, Hóspodi, priimí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót naš, k zápovidem tvojím dúšy náša osvjatí, ťilesa očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri, i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nas svjatými ánhely tvojími, jáko da opolčénijem ich sobľudájemi í nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň.

Hóspodi pomiluj 3x.

Sláva: I nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez srávnenija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahoslovi ótče.

Svj. Bóže, uščédri my, i blahosloví ny, prosvití licé tvojé na ny, í pomíluj ny.

Ľ.: Amiň.

Molítva: Neskvérnaja, nebláznaja, netľínnaja, prečístaja Ďívo, Bohonevísto Vladýčice, Bóha Slóva čelovíkom preslávnym tvojím roždestvóm sojedinívšaja, i odpádšeje jestestvó róda nášeho nebésnym sovokúpľšaja: Nenadéždnych jedína nadéždo, i pobiždájemych pomóščnice, hotóvoje zastuplénije k tebí pribihájuščych, i vsích christiján pribížišče: Ne hnušájsja mené hríšnaho i skvérnaho, skvérnymi pómysly, i slovesý, i ďijáňmi vsehó sebé nepotrébna sotvóršaho, i slastém i unýniju, ľínosti nrávom, rabá bývšaho. No jáko čelovikoľubívaho Bóha Máti, čelovikoľúbňi umilosérdisja o mňí hríšňim i blúdňim, i prijmí mojé ot skvérnych ustén prinosímoje tebí molénije, i tvojehó Sýna, i našého Vladýku i Hóspoda, máternym tvojím derznovénijem objémši, umolí, da otvérzet i mňí čelovikoľúbnoje milosérdije svojejá báhosti, i prezrív mojá bezčíslennaja sohrišénija, obratít mjá na pokajánije, i svojích zápovidej ďílateľa iskúsna javít mjá. Predstáni mňí prísno, jáko mílostivaja, i milosérdaja, i blahoľubívaja, v nastojáščej séj žízni téplaja predstáteľnice i pomóščnice, soprotívnych polkí othoňájušči, i ko spaséniju nastavľájušči mjá: I vo vrémja ischóda mojehó okajánnuju dúšu sobľudájušči, i témnyja óbrazy lukavých bisóv daléče ot nejá otrivájušči: V strášnyj že déň právednaho sudá víčnyja mjá izbavľájušči mukí, i neizrečénnyja slávy tvojehó Sýna i Bóha našehó nasľídnika mjá javľájušči. Júže i da ulučú, Vladýčice mojá presvjatája Bohoródice, tvojehó rádi chodátajstva i zastuplénnija, blahodátiju i čelovikoľúbijem jedinoródnaho Sýna tvojehó, Hóspoda i Bóha i Spása nášeho Isúsa Christá: Jemúže podobájet vsjákaja sláva, čésť i poklonénije, so beznačáľnym jehó otcém, i presvjatým i blahím i životvorjáščim jeho Dúchom, nýňi i prísno i vo víki vikóv Amíň.

Táže: I dážď nám Vladýko, na són hrjadúščym pokój duší, i ťíla i sochraní nás ot mráčnaho sná hrichóvnaho, i ot vsjákaho témnaho sladostrástija. Utiší stremlénija strastéj, uhasí ražžénnyja stríly lukávaho, jáže na ný lukávno dvížimyja, i vostánije plóti nášeja utolí, i vsjákoje zemnóje i véščnoje náše mudrovánije uspí. I dáruj nám Bóže, bódr úm, i cilomúdr pómysl, sérdce trezvjáščejesja, són lehók, i vsjákaho sataniná mečtánija neiskúsen. Vozstávi že nás vo vrémja molítvy, utverždénnych v zápovidech tvojích, i pámjať sudéb tvojích v sebí výnu imúščich. I vsenóščnoje slavoslóvije nám dáruj, vo jéže píti i blahoslovíti i sláviti prečestnóje i velikoľípoje imja tvojé, Otcá, i Sýna, i vsjatáho Dúcha, nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Preslávnaja prisnoďívo Bohoródice, prijmí molítvy náša, i donesí já Sýnu tvojemú i Bóhu nášemu, da spasét tebé rádi dúši náša.

Upovánije mojé Otéc, pribížišče mojé Sýn, i pokrovíteľ nám jésť Dúch svjatýj, Trójce svjatája, sláva tebí.

Tropár, hlás 6: Pomíluj nás Hóspodi, pomíluj nas: vsjákaho bo otvíta nedoumíjušče, sijú tí molítvu jáko Vladýci hríšniji prinósim: pomíluj nas.

Slava: Hóspodi pomíluj nás, na ťá bo upováchom, ne prohňívajsja na ný zílo, nižé pomjaní bezzakónij nášich, no prízri i nýňi jáko milosérd; i izbávi ný ot vráh nášich; ty bo jesí Bóh náš, i my ľúdije tvojí, vsí ďilá rukú tvojéju, i ímja tvojé prizyvájem.

I nyňi: Milosérdija dvéri otvérzi nám Blahoslovénnaja Bohoródice, naďíjuščiji sja na ťá da ne pohíbnem, no da izbávimsja tobóju ot bíd: ty bo jesí spasénije róda christijánskaho.

Jeréj: Pomíluj nás Bóže po velícij mílosti tvojéj, molimtisja, uslýši i pomíluj.

Ľ.: Hóspodi pomíluj 3x

Jeréj: Ješčé mólimsja o jéže sochranítisja hrádu semú i vsjákomu hrádu, vesí i straňí ot hláda, hubíteľstva, trúsa, potópa, hráda, óhňa, mečá, našéstvuja innopleménnik, i Méžduosóbnyja bráni: i o jéže mílostivu býti, blahouvítlivu i blahopreminíteľnu, bláhomu i čelovikoľubívomu Bóhu nášemu, i otvratíti vés hňív svój na ný dvižáščijsja, i izbáviti nás ot naležáščaho právednaho svojehó preščénija i pomílovati nás.

Hóspodi pomíluj 3x

Jeréj: Uslýši ný Bóže Spasíteľu náš, upovánije vsím koncém zemlí i súščym na móri daléče: i mílostive mílostiv búdi nám o hrisích nášich, i pomíluj nás. Mílostiv bo čelovikoľúbec Bóh jesí, tebí slávu vozsylájem, Otcú i Sýnu, i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv amíň.

Jeréj: Sláva tebí, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Sláva i nýňi: Hóspodi pomíluj 3x blahosloví:

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojeá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich, i vcsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Amíň

Ornament