Ornament

Utreňa

Jerej: Sláva svjaťíj jedinosúščňij, i životvorjáščij, i nerazďilímij trójci, Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu], vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Ľ.: Amíň.

Sláva vo výšnich Bóhu, i na zemlí mír v čelovícich blahovolénije. 3x

Hóspodi, ustňí mojí otvérzeši i ustá mojá vozvisťát chvalú tvojú. 2x

Psalóm 3.

Hóspodi, čtósja umnóžiša stužájuščiji mí? * mnózi vostájut na mjá. - Mnózi hlahóľut duší mojéj, * ňísť spasénija jemú v Bózi jehó. - Tý že, Hóspodi, zastúpnik mój jesí, * sláva mojá, i voznosjáj hlavú mojú. - Hlásom mojím ko Hóspodu vozzvách, * i uslýša mjá ot horý svjatýja svojejá. - Áz že usnúch i spách: * vostách, jáko Hóspoď zastúpit mjá. - Ne ubojúsja ot tém ľudéj, ókrest napádajuščich na mjá: * voskresní, Hóspodi, spasí mjá, Bóže mój. - Jáko tý porazíl jesí vsjá vraždújuščyja mí vsúje: * zúby hríšnikov sokrušíl jesí. - Hóspodne jésť spasénije, * i na ľúdech tvojích blahoslovénije tvojé.

Áz usnúch i spách, * vostách, jáko Hóspoď zastúpit mjá.

Psalóm 37.

Hóspodi, da ne járostiju tvojéju obličíši mené, * nižé hňívom tvojím nakážeši mené. - Jáko stríly tvojá unzóša vo mňí, * i utverdíl jesí na mňí rúku tvojú. - Ňísť iscilénija v plóti mojéj ot licá hňíva tvojehó, * ňísť míra v kostéch mojích, ot licá hrích mojích. - Jáko bezzakónija mojá prevzydóša hlavú mojú, * i jáko brémja ťážkoje oťahoťíša na mňí. - Vozsmerďíša i sohníša rány mojá, * ot licá bezúmija mojehó. - Postradách i sľakóchsja do koncá, * vés déň sítuja choždách. - Jáko ľádvija mojá napólnišasja poruhánij, * i ňísť iscilénija v plóti mojéj. - Ozlóblen bých, i smiríchsja do zilá, * rykách ot vozdychánija sérdca mojehó. - Hóspodi, préd tobóju vsé želánije mojé, * i vozdychánije mojé ot tebé ne utajísja. - Sérdce mojé smatésja, ostávi mjá síla mojá, * i svít óčiju mojéju, i tój ňísť so mnóju. - Drúzi mojí i ískrenniji mojí, * prjámo mňí priblížišasja i stáša. - I blížniji mojí ot daléče mené stáša, * i nuždáchusja íščuščiji duší mojejá. - I íščuščiji zlája mňí, hlahólachu sujetnaja, * i ľstívnym vés déň poučáchusja. - Áz že jáko hlúch ne slýšach: * i jáko ňím ne otverzájaj úst svojích. - I bých jáko čelovík ne slýšaj, * i ne imýj vo usťích svojích obličénija. - Jáko na ťá, Hóspodi, upovách, * tý uslýšiši, Hóspodi Bóže mój. - Jáko rích: da ne kohdá porádujutmisja vrazí mojí, * i vnehdá podvižátisja nohám mojím na mjá veleríčevaša. - Jáko áz na rány hotóv, * i boľízň mojá predomnóju jésť výnu. - Jáko bezzakónije mojé áz vozviščú, * i popekúsja o hrisí mojém. - Vrazí že mojí živút, i ukripíšasja páče mené, * i umnóžišasja nenavíďaščiji mja bez právdy. - Vozdajúščiji mí zlája vozblahája, obolháchu mjá, * zané hoňách blahostýňu. - Ne ostávi mené, Hóspodi Bóže mój, * ne otstupí ot mené. - Vonmí v pómošč mojú, * Hóspodi spasénija mojehó.

Ne ostávi mené, Hóspodi Bóže mój, * ne otstupí ot mené.

Vonmí v pómošč mojú, * Hóspodi spasénija mojehó.

Psalóm 62.

Bóže, Bóže mój, * k tebí útreňuju. - Vozžadá tebé dušá mojá, * kóľ mnóžiceju tebí plóť mojá. - V zemlí púsťi, i neprechódňi, i bezvódňi, * táko vo svjaťím javíchsja tebí, víďiti sílu tvojú i slávu tvojú. - Jáko lúčši mílosť tvojá páče živót, * ustňí mojí pochvalíťi ťa. - Táko blahoslovľú ťa v živoťí mojém, * o ímeni tvojém vozďižú rúci mojí. - Jáko ot túka i másti da ispólnitsja dušá mojá, * i ustnáma rádosti voschváľat ťa ustá mojá. - Ášče pominách ťa na postéli mojéj, na útrennich poučáchsja v ťa, * jáko býl jesí pomóščnik mój. - I v króvi krilú tvojéju vozrádujusja, prilpé dušá mojá po tebí, * mené že priját desníca tvojá. - Tíji že vsúje iskáša duší mojejá, vnídut v preispódňaja zemlí, * predaďátsja v rúki orúžija, části lísovom búdut. - Cár že vozveselítsja o Bózi: pochválitsja vsják klenýjsja ím, * jáko zahradíšasja ustá hlahóľuščich neprávednaja.

Na útrennich poučáchsja v ťa: * jáko býl jesí pomóščnik mój. - I v króvi krilú tvojéju vozrádujusja.

Priľpé dušá mojá po tebí, * mené že priját desníca tvojá.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Psalóm 87.

Hóspodi, Bóže spasénija mojehó, * vo dní vozzvách, i v noščí préd tobóju. - Da vnídet préd ťá molítva mojá: * prikloní úcho tvojé k moléniju mojemú. - Jáko ispólnisja zól dušá mojá, * i živót mój ádu priblížisja. - Privminén bých s nizchoďáščimi v róv, * bých jáko čelovík bez pómošči vo mértvych svobóď. - Jáko jázvenniji spjáščiji vo hróbi, íchže ne pomjanúl jesí ktomú, * i tíji ot rukí tvojejá otrinovéni býša. - Položíša mja v róvi preispódňim, * v témnych i síni smértňij. - Na mňí utverdísja járosť tvojá, * i vsjá vólni tvojá navél jesí na mjá. - Událil jesí znájemych mojích ot mené, * položíša mjá mérzosť sebí. - Predán bých i ne ischoždách, * óči mojí iznemohósťi ot niščetý. - Vozzvách k tebí, Hóspodi, vés déň, * vozďích k tebí rúci mojí. - Jedá mértvymi tvoríši čudesá? * ilí vráčeve voskresját i ispovíďatsja tebí? - Jedá povísť któ v hróbi mílosť tvojú, * i ístinu tvojú v pohíbeli? - Jedá poznána búdut vo tmí čudesá tvojá, * i právda tvojá v zemlí zabvénňij? - I áz k tebí, Hóspodi, vozzvách, * i útro molítva mojá predvarít ťa. - Vskúju Hóspodi otríješi dúšu mojú, * otvraščáješi licé tvojé ot mené? -Níšč jésm áz, i v truďích ot júnosti mojejá, * voznésžesja smiríchsja i iznemohóch. - Na mňí prejdóša hňívi tvojí, * ustrašénija tvojá vozmutíša mjá. - Obydóša mja jáko vodá vés déň: * oderžáša mja vkúpi. - Událil jesí ot mené drúha i ískrenňaho, * i znájemych mojích ot strastéj.

Hóspodi Bóže spasénija mojehó, * vo dní vozzvách, i v noščí préd tobóju.

Da vnídet préd ťá molítva mojá: * prikloní úcho tvojé k moléniju mojemú.

Psalóm 102.

Blahosloví dušé mojá Hóspoda, * i vsjá vnútrenňaja mojá ímja svjatóje jehó. -Blahosloví dušé mojá Hóspoda, * i ne zabyváj vsích vozdajánij jehó. - Očiščájuščaho vsjá bezzakónija tvojá, * isciľájuščaho vsjá nedúhi tvojá. - Izbavľájuščaho ot istľínija živót tvój, * vinčájuščaho ťa mílostiju i ščedrótami. - Ispolňájuščaho vo blahích želánije tvojé, * obnovítsja jáko órľa júnosť tvojá. - Tvorjáj mílostyni Hospóď, * i sudbú vsím obídimym. - Skazá putí svojá Mojséovi, * synovóm Ízrailevym choťínija svojá. - Ščédr i mílostiv Hospóď, * dolhoterpilív i mnohomílostiv. - Ne do koncá prohňívajetsja, * nižé vo vík vraždújet. - Ne po bezzakónijem nášym sotvoríl jésť nám, * nižé po hrichóm nášym vozdál jésť nám. - Jáko po vysoťí nebésňij ot zemlí, * utverdíl jésť Hospóď mílosť svojú na bojáščichsja jehó. - Jelíko otstoját vostócy ot západ, * událil jésť ot nás bezzakónija náša. - Jákože ščédrit otéc sýny, uščédri Hóspoď bojáščichsja jehó: * jáko tój pozná sozdánije náše. - Pomjanú jáko pérsť jesmý:* čelovík jáko travá, dníje jehó jáko cvít sélnyj táko ocvitét. - Jáko dúch prójde v ném, i ne búdet, * i ne poznájet ktomú místa svojehó. - Mílosť že Hospódňa ot víka, * i do víka na bojáščichsja jehó. - I právda jehó na syňích synóv, * chraňáščich zavít jehó. - I pómňaščich zápovidi jehó, * tvoríti já. - Hóspoď na nebesí uhotóva prestól svój, * i cárstvo jehó vsími obladájet. - Blahoslovíte Hóspoda vsí Ánheli jehó, * sílniji krípostiju, tvorjáščiji slóvo jehó, uslýšati hlás slovés jehó. - Blahoslovíte Hóspoda vsjá síli jehó, * sluhí jehó tvorjáščiji vóľu jehó. -Blahoslovíte Hóspoda vsjá ďilá jehó, * na vsjácim mísťi vladýčestvija jehó, blahosloví dušé mojá Hóspoda.

Na vsjákom mísťi vladýčestvija jehó, * blahosloví dušé mojá Hóspoda.

Psalóm 142.

Hóspodi uslýši molítvu mojú, vnuší molénije mojé vo ístiňi tvojéj, * uslýši mjá v právďi tvojéj. - I ne vnídi v súd s rabóm tvojím, * jáko ne opravdítsja préd tobóju vsják živýj. - Jáko pohná vráh dúšu mojú, * smiríl jésť v zémľu živót mój. - Posadíl mjá jésť v témnych, jáko mértvyja víka, * i uný vo mňí dúch mój: vo mňí smjatésja sérdce mojé. - Pomjanúch dní drévnija: poučíchsja vo vsích ďíľich tvojích, * v tvorénijich rukú tvojéju poučáchsja. - Vozďích k tebí rúci mojí, * dušá mojá jáko zémľa bezvódnaja tebí. - Skóro uslýši mjá, Hóspodi, * isčezé dúch mój. - Ne otvratí licá tvojehó ot mené, * i upodóbľusja nizchoďáščym v róv. - Slýšanu sotvorí mňí zaútra mílosť tvojú, * jáko na ťá upovách. - Skaží mňí, Hóspodi, púť, v óň že pojdú, * jáko k tebí vzjách dúšu mojú. - Izmí mjá ot vráh mojích, Hóspodi, k tebí pribihóch,* naučí mjá tvoríti vóľu tvojú, jáko tý jesí Bóh mój. - Dúch tvój blahíj nastávit mjá na zémľu právu, * ímene tvojehó rádi, Hóspodi, živíši mjá právdoju tvojéju. - Izvedéši ot pečáli dúšu mojú, * i mílostiju tvojéju potrebíši vrahí mojá. - I pohubíši vsjá stužájuščyja duší mojéj, * jáko áz ráb tvój jésm.

Uslýši mjá, Hóspodi, v právďi tvojéj, * i ne vnídi v súd s rabóm tvojím.

Uslýši mjá, Hóspodi, v právďi tvojéj, * i ne vnídi v súd s rabóm tvojím.

Dúch tvój blahíj, * nastávit mjá na zémľu právu.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (12x) Sláva, i nýňi:)

Mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

O svýšňim míri, i spaséniji dúš nášich, Hóspodu pomólimsja.

O míri vsehó míra, blahostojániji svjatých Bóžijich cerkvéj, i sojedinéniji vsích, Hóspodu pomólimsja.

O svjaťím chrámi sém, i s víroju, blahohovínijem, i stráchom bóžijim vchoďáščich v óň, Hóspodu pomólimsja.

O svjaťíjšem vselénsťim Archijeréji nášem (ímja rek), Pápi Rímsťim, Hóspodu pomólimsja.

O preosvjaščénňijšem Archijepískopi i Mitropolíťi nášem Kýr (ímja rék), i o bohoľubívim Jepískopi nášem Kýr (ímja rék), čéstňim presvýterstvi, vo Chrisťí dijákonstvi, o vsém príčťi i ľúdech, Hóspodu pomólimsja.

O bohochranímim naróďi nášem, o prederžáščich vlastéch nášich, i o vsém vójinstvi, Hóspodu pomólimsja.

O hráďi sém (ilí O vési séj, ilí O svjaťíj obíteli séj ), vsjákom hráďi, straňí, i víroju živúščich v ních, Hóspodu pomólimsja.

O blahorastvoréniji vozdúchov, o izobíliji plodóv zemných, i vrémeňich mírnych, Hóspodu pomólimsja.

O plávajuščich, putešéstvujuščich, nedúhujuščich, strážduščich, pľinénnych, i o spaséniji ích, Hóspodu pomólimsja.

O izbávitisja nám ot vsjákija skórbi, hňíva i núždy, Hóspodu pomólimsja.

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jeréj: Jáko podobájet Tebí vsjákaja sláva, čésť i poklonénije, Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Bóh Hóspoď i javísja nám, blahoslovén hrjadýj vo ímja Hóspodne. (1. hlas)

Stích: Ispovídajtesja Hóspodevi, jáko bláh, jáko vo víki mílosť jehó.

Stích: Obyšédše obydóša mjá i ímenem Hóspodnim protivľáchsja ím.

Stích: Ne umrú, no žív búdu i povím ďilá Hóspodňa.

Stích: Kámeň, jehóže nebrehóša ziždúščiji, séj býsť vo hlavú úhla: ot Hóspoda býsť séj i jésť díven v očesích nášich.

Tropár voskrésnyj, hlás 1: Kámeni zapečátanu ot judéj, i vóinom strehúščym prečístoje ťílo tvojé, voskrésl jesí tridnévnyj Spáse, dárujaj mírovi žízň. Sehó rádi síly nebésnyja vopijáchu tí, žiznodávče: sláva voskreséniju tvojemú Christé: sláva cárstviju tvojemú: sláva smotréniju tvojemú, jedíne čelovikoľúbče. (2x)

**Sláva, tropár, hlás 1: Christóva ťá sródnika, o Júdo, vídušče, i múčenika tvérda, svjaščénno voschvaľájem, prélesť poprávša, i víru sobľúdša: ťímže dnés vsesvjatúju tvojú pámjať prázdnujušče, hrichóv razrišénije molítvami tvojími prijémlem.

I nýňi: Bohoródičen: Havrijílu viščávšu tebí, Ďívo, rádujsja, so stráchom voploščášesja vsích Vladýka, v tebí svjaťím kivóťi, jákože rečé právednyj Davíd: javílasja jesí šíršaja nebés, ponosívši ziždíteľa tvojehó. Sláva vséľšemusja v ťá: sláva prošédšemu iz tebé: sláva svobodívšemu nás roždestvóm tvojím..

Ornament

Psalóm 9

Ispovímsja Tebí, Hóspodi, vsím sérdcem mojím, * povím vsjá čudesá Tvojá.

Vozveseľúsja i vozrádujusja o Tebí, * pojú ímeni Tvojemú, Výšnij.

Vnehdá vozvratítisja vrahú mojemú vspjáť, * iznemóhut i pohíbnut ot licá Tvojehó.

Jáko sotvoríl jesí súd mój i prjú mojú, * síl jesí na Prestóľi, suďáj právdu.

Zapretíl jesí jazýkom, i pohíbe nečestívyj, * ímja jehó potrebíl jesí vo vík i vo vík víka.

Vrahú oskuďíša orúžija v konéc, i hrády razrušíl jesí, * pohíbe pámjať jehó s šúmom.

I Hospóď vo vík prebyvájet, uhotóva na súd Prestól Svój, * i Tój sudíti ímať vselénňij v právdu, sudíti ímať ľúdem v pravoťí.

I býsť Hospóď pribížišče ubóhomu, * pomóščnik vo blahovrémenijich, v skórbech.

I da upovájut na Ťá znájuščiji ímja Tvojé, * jáko ne ostávil jesí vzyskájuščich Ťá, Hóspodi.

Pójte Hóspodevi, živúščemu v Sijóňi, * vozvistíte vo jazýcich načinánija Jehó.

Jáko vzyskájaj króvi ích pomjanú, * ne zabý zvánija ubóhich.

Pomíluj mjá, Hóspodi, vížď smirénije mojé ot vráh mojích, * voznosjáj mjá ot vrát smértnych.

Jáko da vozviščú vsjá chvály Tvojá vo vraťích dščére Sijóňi, * vozrádujemsja o spaséniji Tvojém.

Uhľibóša jazýcy v páhubi, júže sotvoríša, * v síti séj, júže skrýša, uvjazé nohá ích.

Znájem jésť Hospóď suďbý tvorjáj, * v ďíľich rukú svojéju uvjazé hríšnik.

Da vozvraťátsja hríšnicy vo ád, * vsí jazýcy zabyvájuščiji Bóha.

Jáko ne do koncá zabvén búdet níščij, * terpínije ubóhich ne pohíbnet do koncá.

Voskresní, Hóspodi, da ne kripítsja čelovík, * da súďatsja jazýcy préd Tobóju.

Postávi, Hóspodi, zakonopoložíteľa nád ními, * da razumíjut jazýcy, jáko čelovícy súť.

Vskúju, Hóspodi, otstojá daléče, * preziráeši vo blahovrémenjiich, v skórbech?

Vnehdá hordítisja nečestívomu, * vozharájetsja níščij, uvjazájut v sovíťich, jáže pomyšľájut.

Jáko chválim jésť hríšnyj v póchotech duší svojejá, * i obíďaj blahoslovím jesť.

Razdraží Hóspoda hríšnyj, po mnóžestvu hňíva svojehó ne vzýščet, * ňísť Bóha préd ním.

Oskverňájutsja putijé jehó na vsjákoje vrémja, * otjémľutsja suďbý Tvojá ot licá jehó, vsími vráhi svojími obladájet.

Rečé bo v sérdci svojém, * ne podvížusja ot róda v ród bez zlá,

jehóže kľátvy ustá jehó polná súť, i hóresti i ľstí, * pod jazýkom jehó trúd i boľízň.

Prisidít v lovíteľstvi s bohátymi v tájnych, * jéže ubíti nepovínnaho, óči jehó na níščaho prizirájeťi.

Lovít v tájňi jáko lév vo ohráďi svojéj, * lovít éže voschítiti níščaho,

voschítiti níščaho, * vnehdá privleščí í v síti svojéj.

Smirít jehó, preklonítsja i padét, * vnehdá jemú obladáti ubóhimi.

Rečé bo v sérdci svojém: zabý Bóh, otvratí licé Svojé, * da ne vídit do koncá.

Voskresní, Hóspodi Bóže mój, * da voznesétsja ruká Tvojá, ne zabúdi ubóhich Tvojích do koncá.

Česó rádi prohňíva nečestívyj Bóha? * Rečé bo v sérdci svojém: ne vzýščet.

Vídiši, jáko Tý boľízň i járosť smotrjáješi, * da prédan búdet v rúci Tvojí,

Tebí ostávlen jésť níščij, * síru Tý búdi pomóščnik.

Sokruší mýšcu hríšnomu i lukávomu, * vzýščetsja hrích jehó i ne obrjáščetsja.

Hospóď Cár vo vík i v vík víka, * pohíbnete, jazýcy, ot zemlí Jehó.

Želánije ubóhich uslýšal jesí, Hóspodi, * uhotóvaniju sérdca ích vňát úcho Tvojé.

Sudí síru i smirénu, * da ne priložít ktomú veličátisja čelovík na zemlí.

Ornament

Psalóm Davídu, 10

Na Hóspoda upovách, káko rečéte duší mojéj: * previtáj po horám, jáko ptíca.

Jáko sé, hríšnicy naľakóša lúk, * uhotóvaša stríly v túľi, sostriľáti vo mráci právyja sérdcem.

Zané jáže Tý soveršíl jesí, oní razrušíša, * právednik že čtó sotvorí Hospóď vo chrámi svjáťim Svojém.

Hóspoď, na nebesí Prestól Jehó, * óči Jehó na níščaho prizirájeťi, víždi Jehó ispytájeťi sýny čelovíčeskija.

Ispytájet právednaho i nečestívaho, * ľúbjaj že neprávdu nenavídit svojú dúšu.

Odoždít na hríšniki síti, óhň i žúpel, * i dúch búren čásť čáši ích.

Jáko práveden Hospóď, i právdy vozľubí, * pravotý víďi licé Jehó.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm Davídu, 11

Spasí mjá, Hóspodi, jáko oskuďí prepodóbnyj, * jáko umálišasja ístiny ot synóv čelovíčeskich.

Sújetnaja hlahóla kíjždo ko ískrennemu svojemú, * ustňí ľstívyja v sérdci, i v sérdci hlahólaša zlája.

Potrebít Hospóď vsjá ustný ľstívyja, * jazýk veleríčivyj,

Rékšyja: jazýk náš vozvelíčim, * ustný náša pri nás súť, któ nám Hospóď jésť?

Strásti rádi níščich i vozdychánija ubóhich nýňi voskresnú, * hlahólet Hospóď, položúsja vo spasénije, ne obiňúsja o ném.

Slovesá Hospódňa slovesá čísta, * srebró razžžéno, iskušéno zemlí, očiščéno sedmeríceju.

Tý, Hóspodi, sochraníši ný * i sobľudéši ný ot róda sehó i vo vík.

Ókrest nečestíviji chóďat; * po vysoťí Tvojéj umnóžil jesí sýny čelovíčeskija.

Ornament

Psalóm Davídu, 12

Dokóľi, Hóspodi, zabúdeši mjá do koncá? * Dokóľi otvraščáješi licé Tvojé ot mené?

Dokóľi položú sovíty v dúši mojéj, boľízni v sérdci mojém déň i nóšč? * Dokóľi voznesétsja vráh mój na mjá?

Prízri, uslýši mjá, Hóspodi Bóže mój, * prosvití óči mojí, da ne kohdá usnú v smérť,

da ne kohdá rečét vráh mój: * ukripíchsja na nehó.

Stužájuščiji mí vozrádujutsja, * ášče podvížusja.

Áz že na mílosť Tvojú upovách, * vozrádujetsja sérdce mojé o spaséniji Tvojém,

vospojú Hóspodevi blahoďijavšemu mňí * i pojú ímeni Hóspoda Výšňaho.

Ornament

Psalóm Davídu, 13

Rečé bezúmen v sérdce svojém: ňísť Bóh. * Rastľíša i omerzíšasja v načinánijich, ňísť tvorjáj blahostýňu.

Hospóď s Nebesé priníče na sýny čelovíčeskija, * víďiti, ášče jésť razumivájaj ilí vzyskájaj Bóha.

Vsí ukloníšasja, vkúpi nekľučími býša: * ňísť tvorjaj blahostýňu, ňísť do jedínaho.

Ni lí urazumíjut vsí ďílajuščiji bezzakónije, sňidájuščiji ľúdi mojá v sňíď chľíbá? * Hóspoda ne prizváša.

Támo ubojášasja strácha, iďíže ne bí strách, * jáko Hospóď v róďi právednych.

Sovít níščaho posramíste, * Hospóď že upovánije jehó jésť.

Któ dást ot Sijóna * spasénije Izráilevo?

Vnehdá vozvratít Hospóď pľinénije ľudéj Svojích, * vozrádujetsja Jákov, i vozveselítsja Izráiľ.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm Davídu, 14

Hóspodi, któ obitájet v žilíšči Tvojém, * ilí któ vselítsja vo svjátuju hóru Tvojú?

Choďáj neporóčen i ďílajaj právdu, * hlahóľaj ístinu v sérdci svojém.

Íže ne uľstí jazýkom svojím i ne sotvorí ískrennemu svojemú zlá, * i ponošénija ne priját na blížnija svojá.

Uničižén jésť préd ním lukávnujaj, bojáščyja že sjá Hóspoda slávit, * klenýjsja ískrennemu svojemú i ne otmetájasja.

Srebrá svojehó ne dadé v lichvú i mzdý na nepovínnych ne priját. * Tvorjáj sijá ne podvížitsja vo vík.

Ornament

Psalóm Davidu, 15

Sochraní mjá, Hóspodi, * jáko na Ťá upovách.

Rích Hóspodevi: Hospóď mój jesí Tý, * jáko blahích mojích ne trébuješi.

Svjátym, íže súť na zemlí Jehó, * udiví Hospóď vsjá choťínija Svojá v ních.

Umnóžišasja némošči ích, po sích uskoríša: ne soberú sobóry ích ot krovéj, * ni pomjanú že imén ích ustnáma mojíma.

Hospóď čásť dostojánija mojehó i čáši mojejá, * Tý jesí ustrojájaj dostojánije mojé mňí.

Úžja napadóša mí v deržávnych mojích, * íbo dostojánije mojé deržávno jésť mňí.

Blahoslovľú Hóspoda, vrazumívšaho mjá, * ješčé že i do nóšči nakazáša mjá utróby mója.

Predzrích Hóspoda prédo mnóju výnu, * jáko odesnúju mené jésť, da ne podvížusja.

Sehó rádi vozveselísja sérdce mojé, i vozrádovasja jazýk mój, * ješčé že i plóť mojá vselítsja na upovániji.

Jáko ne ostáviši dúšu mojú vo áďi, * nižé dási prepodóbnomu Tvojemú víďiti istľínija.

Skazál mí jesí putí životá, ispólniši mjá vesélija s licém Tvoím, * krasotá v desníci Tvojéj v konéc.

Ornament

Psalóm 16

Uslýši, Hóspodi, právdu mojú, vonmí moléniju mojemú, * vnuší molítvu mojú ne vo ustnách ľstívych.

Ot licá Tvojehó suďbá mojá izýdet, * óči mojí da vídita pravotý.

Iskusíl jesí sérdce mojé, positíl jesí nóščiju, * iskusíl mjá jesí, i ne obrítesja vo mňí neprávda.

Jáko da ne vozhlahóľut ustá mojá ďíl čelovíčeskich, * za slovesá ustén Tvojích áz sochraních putí žéstoki.

Soverší stópy mojá vo stezjách Tvojích, * da ne podvížutsja stópy mojá.

Áz vozzvách, jáko uslýšal mjá jesí, Bóže, * priklóni úcho Tvojé mňí i uslýši hlahóly mojá.

Udiví mílosti Tvojá, spasájaj upovájuščyja na Ťá * ot protívjaščichsja desníci Tvojéj.

Sochraní mjá, Hóspodi, jáko zínicu óka, * v króvi krilú Tvojéju pokrýješi mjá ot licá nečestívych, ostrástšich mjá:

vrazí mojí dúšu mojú oderžáša, túk svój zatvoríša; * ustá ích hlahólaša hordýňu.

Izhoňáščiji mjá nýňi obydóša mjá, * óči svojí vozložíša ukloníti na zémľu.

Objáša mjá jáko lév hotóv na lóv * i jáko skímen obitájaj v tájnych.

Voskresní, Hóspodi, predvarí já i zapní ím, * izbávi dúšu mojú ot nečestívaho,

orúžije Tvojé * ot vráh rukí Tvojéja.

Hóspodi, ot málych ot zémli, razďilí já v živoťí ích, * i sokrovénnych Tvójich ispólnisja črévo ích,

nasýtišasja synóv, * i ostáviša ostánki mladéncem svojím.

Áz že právdoju javľúsja licú Tvojemú, * nasýščusja, vnehdá javíti mí sjá slávi Tvojéj.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Ornament

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jeréj: Jáko Tvojá deržáva, i Tvojé jésť cárstvo i síla, i sláva Otcá i Sýna i svjatáho Dúcha, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Po 1-m stichoslóviji sidálny voskrésny,

hlás 1: Hrób tvój Spáse, vójini strehúščiji, mértviji ot oblistánija jávľšahosja ánhela býša, propovídajušča ženám voskresénije. Tebé slávim tlí potrebíteľa, tebí pripádajem voskrésšemu iz hróba, i jedínomu Bóhu nášemu.

Stích: Voskresní Hóspodi Bóže mój, da voznesétsja ruká tvojá, ne zabúdi ubóhich tvojích do koncá.

Ko krestú prihvóžďsja vóleju ščédre, vo hróbi položén býv jáko mértv životodávče, deržávu stérl jesí síľne smértiju tvojéju: tebé bo vostrepetáša vrátnicy ádovy, tý sovozdvíhl jesí ot víka uméršija, jáko jedín čelovikoľúbec.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen: Máter ťá Bóžiju svímy vsí Ďívu voístinnu, i po roždeství jávľšujusja, íže ľubóviju pribihájuščiji k tvojéj bláhosti: tebé bo ímamy hríšniji predstáteľstvo, tebé sťažáchom v napástech spasénije, jedínu vseneporóčnuju.

Ornament

Psalóm 17

Vozľubľú Ťá, Hóspodi, * kríposte mojá.

Hospóď utverždénije mojé, i pribížišče mojé, i Izbáviteľ Mój, * Bóh mój, Pomóščnik mój, i upováju na Nehó,

Zaščítitel mój, * i róh spasénija mojehó, i Zastúpnik mój.

Chvaľá prizovú Hóspoda * i ot vráh mojích spasúsja.

Oderžáša mjá boľízni smértnyja, i potócy bezzakónija smjatóša mjá, * boľízni ádovy obydóša mjá, predvaríša mjá síti smértnyja.

I vnehdá skorbíti mí, * prizvách Hóspoda, i k Bóhu mojemú vozzvách,

uslýša ot chráma svjatáho Svojehó hlás mój, * i vópľ mój préd Ním vnídet vo úši Jehó.

I podvížesja, i trépetna býsť zemľá, * i osnovánija hór smjatóšasja i podvihóšasja, jáko prohňívasja na ňá Bóh.

Vzýde dým hňívom Jehó, i óhň ot licá Jehó vosplámenitsja, * úhlije vozhorísja ot Nehó.

I prikloní nebesá, i sníde, * i mrák pod noháma Jehó.

I vzýde na Cheruvímy, * i leťí, leťí na krilú vítreňu.

I položí tmú zakróv Svój, ókrest Jehó selénije Jehó, * temná vodá vo óblacich vozdúšnych.

Ot oblistánija préd Ním óblacy proidóša, * hrád i úhlije óhnennoje.

I vozhremí s nebesé Hospóď * i Výšnij dadé hlás Svój.

Nizposlá stríly i razhná já, * i mólniji umnóži, i smjaté já.

I javíšasja istóčnicy vodníji, i otkrýšasja osnovánija vselénnyja, * ot zapreščénija Tvojehó, Hóspodi, ot dochnovénija dúcha hňíva Tvojehó.

Nizposlá s vysotý, i priját mjá, * vospriját mjá ot vód mnóhich.

Izbávit mjá ot vrahóv mojích síľnych i ot nenavíďaščich mjá, * jáko utverdíšasja páče mené.

Predvaríša mjá v déň ozloblénija mojehó, * i býsť Hospóď utverždénije móje.

I izvedé mjá na širotú, * izbávit mjá, jáko voschoťí mjá.

I vozdást mí Hospóď po právďi mojéj * i po čistoťí rukú mojéju vozdást mí.

Jáko sochraních putí Hospódni * i ne nečéstvovach ot Bóha mojehó.

Jáko vsjá suďbý Jehó prédo mnóju * i opravdánija Jehó ne otstupíša ot mené.

I búdu neporóčen s Ním, * i sochraňúsja ot bezzakónija mojehó.

I vozdást mí Hospóď po právďi mojéj * i po čistoťí rukú mojéju préd očíma Jehó.

S prepodóbnym prepodóben búdeši, * i s múžem nepovínnym nepovínen búdeši, i so izbránnym izbrán búdeši, i so stroptívym razvratíšisja.

Jáko Tý ľúdi smirénnyja spaséši * i óči hórdych smiríši.

Jáko Tý prosvitíši svitíľnik mój, Hóspodi, Bóže mój, * prosvitíši tmú mojú.

Jáko Tobóju izbávľusja ot iskušénija * i Bóhom mojím prejdú sťínu.

Bóh mój, neporóčen púť Jehó, slovesá Hospódňa razžžéna, * Zaščítiteľ jésť vsích upovájuščich na Nehó.

Jáko któ Bóh, rázvi Hóspodá, Ilí kto Bóh, rázvi Bóha nášehó? * Bóh prepojasújaj mjá síloju, i položí neporóčen púť mój.

Soveršájaj nózi mojí, jáko jeléni, * i na vysókich postavľájaj mjá.

Naučájaj rúci mojí na bráň, * i položíl jesí lúk míďan mýšca mojá.

I dál mi jesí zaščiščénije spásenija, * i desníca Tvojá vospriját mjá,

i nakazánije Tvojé isprávit mjá v konéc, * i nakazánije Tvojé tó mjá naučít.

Uširíl jesí stopý mojá pódo mnóju, * i ne iznemohósťi plesňí mojí.

Poženú vrahí mojá, i postíhnu já, * i ne vozvraščúsja, dóndeže skončájutsja.

Oskorbľú ích, i ne vozmóhut státi, * padút pod noháma mojíma.

I prepojásal mjá jesí síloju na bráň, * spjál jesí vsjá vostajúščyja na mjá pod mjá.

I vrahóv mojích dál mí jesí chrebét, * i nenavíďaščyja mjá potrebíl jesí.

Vozzváša, i ne bí spasájaj: * ko Hóspodu, i ne uslýša ích.

I istňú já jáko prách préd licém vítra, * jáko brénije putéj pohláždu já.

Izbáviši mjá ot prerikánija ľudéj, * postáviši mjá vo hlavú jazýkov.

Ľúdije, íchže ne víďich, rabótaša mí. * V slúch úcha poslúšaša mjá.

Sýnove čuždíji solháša mí. * Sýnove čuždíji obetšáša i ochromóša ot stéz svojích.

Žív Hospóď, i blahoslovén Bóh, * i da voznesétsja Bóh spasénija mojehó.

Bóh dajáj otmščénije mňí * i pokorívyj ľúdi pod mjá.

Izbáviteľ mój ot vráh mojích hňivlívych, * ot vostajúščich na mjá vozneséši mjá, ot múža neprávedna izbáviši mjá.

Sého rádi ispovímsja Tebí vo jazýcich, Hóspodi, * i ímeni Tvojemú pojú:

veličájaj spasénija caréva, * i tvórjaj mílosť christú svojemú Davídu, i símeni jehó do víka.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 18

Nebesá povídajut slávu Bóžiju, * tvorénije že rukú Jehó vozviščájet tvérď.

Déň dní otryhájet hlahól, * i nóšč nóšči vozviščájet rázum.

Ne súť ríči, nižé slovésa, * íchže ne slýšatsja hlási ích.

Vo vsjú zémľu izýde viščánije ích * i v koncý vsélennyja hlahóly ích.

V sólnce položí selénije svojé, i tój, jáko ženích ischoďáj ot čertóha Svojehó, * vozrádujetsja, jáko ispolín teščí púť.

Ot krája nebesé ischód Jehó, i srítenije Jehó do krája nebesé, * i ňísť íže ukrýjetsja teplotý Jehó.

Zakón Hospódeň neporóčen, obraščájaj dúšy, * sviďíteľstvo Hospódne vírno, umudrjájuščeje mladéncy.

Opravdánija Hospódňa práva, veseľáščaja sérdce, * zápoviď Hospódňa svitlá, prosviščájuščaja óči.

Strách Hospódeň číst, prebyvájaj vo vík víka: * suďbý Hospódni ístinny, opravdány vkúpi,

voždeľínny páče zláta i kámene čéstna mnóha, * i sláždša páče méda i sóta.

Íbo ráb Tvój chranít já, vnehdá sochraníti já, * vozdajánije mnóho.

Hrichopadénija któ razumíjet? * ot tájnych mojích očísti mjá, i ot čuždích poščadí rabá Tvojehó,

ášče ne obladájut mnóju, tohdá neporóčen búdu * i očíščusja ot hrichá velíka.

I búdut vo blahovolénije slovesá úst mojích, i poučénije sérdca mojehó préd Tobóju výnu, * Hóspodi, Pomóščniče mój i Izbáviteľu mój.

Ornament

Psalóm 19

Uslýšit ťá Hospóď v déň pečáli, * zaščítit ťá ímja Bóha Jákovľa.

Póslet tí pómošč ot Svjatáho * i ot Sijóna zastúpit ťá.

Pomjanét vsjáku žértvu tvojú, * i vsesožžénije tvojé túčno búdi.

Dást tí Hospóď po sérdcu tvojemú * i vés sovít tvój ispólnit.

Vozrádujemsja o spaséniji tvojém * i vo ímja Hóspoda Bóha nášeho vozvelíčimsja.

Ispólnit Hospóď vsjá prošénija tvojá. * Nýňi poznách, jáko spasé Hospóď christá Svojehó,

uslýšit jehó s nebesé svjatáho Svojehó, * v sílach spasénije desnícy Jehó.

Síji na kolesnícach, i síi na kóňich, * mý že vo ímja Hóspoda Bóha nášeho prizovém.

Tíji spjáti býša i padóša, * mý že vostáchom i isprávichomsja.

Hóspodi, spasí carjá i uslýši ný, * vóňže ášče déň prizovém Ťá.

Ornament

Psalóm 20

Hóspodi, síloju Tvojéju vozveselítsja cár * i o spaséniji Tvojém vozrádujetsja ziló.

Želánije sérdca jehó dál jesí jemú, * i choťínija ustnú jehó ňísi lišíl jehó.

Jáko predvaríl jesí jehó blahoslovénijem blahostýnnym, * položíl jesí na hlaví jehó vinéc ot kámene čéstna.

Životá prosíl jésť u Tebé, * i dál jesí jemú dolhotú dníj vo vík víka.

Vélija sláva jehó spasénijem Tvojím, * slávu i veleľípije vozložíši na nehó.

Jáko dási jemú blahoslovénije vo vík víka, * vozveselíši jehó rádostiju s licém Tvoím.

Jáko cár upovájet na Hóspoda, * i mílostiju Výšňaho ne podvížitsja.

Da obrjáščetsja ruká Tvojá vsím vrahóm Tvojím, * desníca Tvojá da obrjáščet vsjá nenavíďaščyja Tebé.

Jáko položíši ích jáko péšč óhnennuju vo vrémja licá Tvojehó, * Hospóď hňívom Svojím smjatét já, i sňísť ích óhň.

Plód ích ot zemlí pohubíši, * i símja ích ot synóv čelovíčeskich.

Jáko ukloníša na Ťá zlája, * pomýsliša sovíty, íchže ne vozmóhut sostáviti.

Jáko položíši já chrebét, * vo izbýtcich Tvojích uhotóviši licé ích.

Voznesísja, Hóspodi, síloju Tvojéju, * vospojém i pojém síly Tvojá.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 21

Bóže, Bóže mój, vonmí mí, * vskúju ostávil mjá jesí?

Daléče ot spasénija mojehó * slovesá hrichopadénij mojích.

Bóže mój, vozzovú vo dní, i ne uslýšiši, * i v noščí, i ne v bezúmije mňí.

Tý že vo svjaťím živéši, * chvaló Izráileva.

Na Ťá upováša otcý náši, * upováša i izbávil jesí já.

K Tebí vozzváša, i spasóšasja, * na Ťá upováša, i ne postyďíšasja.

Áz že jésm čérv, a ne čelovík, * ponošénije čelovíkov i uničižénije ľudéj.

Vsí víďaščiji mjá poruháša mí sjá, * hlahólaša ustnámi, pokiváša hlavóju:

upová na Hóspoda, da izbávit jehó, * da spasét jehó, jáko chóščet jehó.

Jáko Tý jesí istórhij mjá iz čréva, * upovánije mojé ot soscú mátere mojejá.

K Tebí privéržen jésm ot ložésn, * ot čréva mátere mojejá Bóh mój jesí Tý.

Da ne otstupíši ot mené, jáko skórb blíz, * jáko ňísť pomohájaj mí.

Obydóša mjá teľcý mnózi, * juncý túčniji oderžáša mjá.

Otverzóša na mjá ustá svojá, * jáko lév voschiščájaj i rykájaj.

Jáko vodá izlijáchsja, i razsýpašasja vsjá kósti mojá, * býsť sérdce mojé jáko vósk, tájaj posreďí čréva mojehó.

Ízsše jáko skudéľ kríposť mojá, i jazýk mój priľpé hortáni mojemú, i v pérsť smérti svél mjá jesí.

Jáko obydóša mjá psí mnózi, sónm lukávych oderžáša mjá, * iskopáša rúci mojí i nózi mojí.

Isčetóša vsjá kósti mojá, * tíji že smotríša i prezríša mjá.

Razďilíša rízy mojá sebí, * i o odéždi mojéj metáša žrébij.

Tý že, Hóspodi, ne udalí pómošč Tvojú ot mené, * na zastuplénije mojé vonmí.

Izbávi ot orúžija dúšu mojú, * i iz rukí pésiji jedinoródnuju mojú.

Spasí mjá ot úst ľvóvych * i ot róh jedinoróž smirénije mojé.

Povím ímja Tvojé brátiji mojéj, * posreďí cérkve vospojú Ťá.

Bojáščijisja Hóspoda, voschvalíte Jehó, vsé símja Iákovle, proslávite Jehó, * da uboítsja že ot Nehó vsé símja Izráilevo.

Jáko ne uničiží, nižé nehodová molítvy níščaho, * nižé otvratí licé Svojé ot mené, i jehdá vozzvách k Nemú, uslýša mjá.

Ot Tebé pochvalá mojá, v cérkvi velícij ispovímsja Tebí, * molítvy mojá vozdám préd bojáščimisja Jehó.

Jaďát ubóziji i nasýťatsja, i voschváľat Hóspoda vzyskájuščiji Jehó, * živá búdut serdcá ích v vík víka.

Pomjanútsja i obraťátsja ko Hospódu vsí koncý zemlí, * i poklóňatsja préd Ním vsjá otéčestvija jazýk.

Jáko Hospódne jésť cárstvije, * i Tój obladájet jazýki.

Jadóša i pokloníšasja vsí túčniji zemlí, * préd Ním pripadút vsí nizchoďáščiji v zémľu, i dušá mojá Tomú živét.

I símja mojé porabótajet Jemú, * vozvistít Hóspodevi ród hrjadúščij.

I vozvisťát právdu Jehó ľúdem róždšymsja, * jáže sotvorí Hospóď.

Ornament

Psalóm 22

Hospóď pasét mjá * i ničtóže má lišít.

Na mísťi zláčňi, támo vselí mjá, * na voďí pokójňi vospitá mjá.

Dúšu mojú obratí, nastávi mjá na stezí právdy, * ímene rádi Svojehó.

Ášče bo i pojdú posreďí síni smértnyja, * ne ubojúsja zlá,

jáko Tý so mnóju jesí: * žézl Tvój i pálica Tvojá, tá mjá uťíšista.

Uhotóval jesí prédo mnóju trapézu soprotív stužájuščym mňí, * umástil jesí jeléjom hlavú mojú, i čáša Tvojá upojavájušči mjá, jáko deržávna.

I mílosť Tvojá poženét mjá vsjá dní životá mojehó; * i jéže vselíti mí sjá v dóm Hospódeň v dolhotú dníj.

Ornament

Psalóm 23

Hospódňa zemľá, i ispolnénije jejá, vsélennaja * i vsí živúščiji na néj.

Tój na morjách osnovál jú jésť, * i na rikách uhotóval jú jésť.

Któ vzýdet na hóru Hospódňú? * Ilí któ stánet na mísťi svjaťím Jehó?

Nepovínen rukáma i číst sérdcem, íže ne priját vsúje dúšu svojú, * i ne kľátsja léstiju ískrennemu svojemú.

Séj priímet blahoslovénije ot Hóspoda, * i mílostyňu ot Bóha, Spása svojehó.

Séj ród íščuščich Hóspoda, * íščuščich licé Bóha Jákovľa.

Vozmíte vratá kňázi váša, * i vozmítesja vratá víčnaja, i vnídet Cár slávy.

Któ jésť séj Cár slávy? * Hospóď krípok i sílen, Hospóď sílen v bráni.

Vozmíte vráta kňázi váša, i vozmítesja vratá víčnaja, * i vnídet Cár slávy.

Któ jésť séj Cár slávy? * Hospóď síl, Tój jésť Cár slávy.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Ornament

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jeréj: Jáko bláh i čelovikoľúbec Bóh jesí, i Tebí slávu vozsylájem Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Po 2-m stichoslóviji, sidálen,

hlás 1. Podóben: Kámeni zapečátanu: Žený ko hróbu prijidóša uránša, i ánheľskoje javlénije víďivša trepetáchu: hrób oblistá žízň, čúdo udivľáše já: sehó rádi šédša učenikóm propovídachu vostánije: ád pľiní Christós, jáko jedín krípok i sílen, i istľívšija vsjá sovozdvíže, osuždénija strách razrušív krestóm.

Stích: Ispovímsja tebí Hóspodi vsím sérdcem mojím, povím vsjá čudesá tvojá.

Na kresťí prihvozdílsja jesí životé vsích, i v mértvych vminílsja jesí bezsmértnyj Hóspodi, voskrésl jesí tridnéven Spáse, sovozdvíh Adáma ot tľínija. Sehó rádi síly nebésnyja vopijáchu tebí, žiznodávče Christé: sláva voskreséniju tvojemú, sláva snizchoždéniju tvojemú, jedíne čelovikoľúbče.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen: Maríje, čestnóje Vladýki prijátelišče, voskresí ny pádšija v própasť ľútaho otčájanija, i prehrišénij i skorbéj, tý bo jesí hríšnym spasénije i pómošč, i krípkoje predstáteľstvo, i spasáješi rabý tvojá.

Políjelej. (Včasi spivu ľude stojať)

Chvalíte imja Hospódne, alliluja, chvalíte rabý Hóspoda. - Alliluja, 3x.

Stojáščíi v chrami Hóspodni, v dvorích dómu Bóha nášeho. - Alliluja. 3x.

Hóspodi, imja tvojé vo viki, í pámjať tvojá v rod i rod. - Allilúja. 3x.

Blahoslovén Hóspoď ot Sióna, žívyj v Jerusalími. - Alliluja. 3x.

Ispovídajtesja Hospodevi jáko bláh, alliluja, jáko v viki mílosť jehó. - Alliluja. 2x.

Utverdívšemu zémľu na vodách, alliluja, jáko v víki mílosť jehó. Alliluja. 2x.

Rukóju krípkoju í mýšceju vysókoju, alliluja, jáko vo víki mílosť jehó. Alliluja. 2x.

Ispovídajtesja Bóhu nebesnómu, alliluja, jáko vo viki mílosť jehó. Alliluja. 2x.

Veličájem ťa, apóstole Christóv, Júdo, i čtém boľízni i trúdy tvojá, imíže trudílsja jesí v blahovístiji Christóvom

Stich: Nebesá povídajut slávu Bóžiju, tvorénije že rukú jehó vozviščájet tvérď.

Ustáviši ích kňázi po vséj zemlí.

Osvitíša mólnija tvojá vselénnuju.

Vo vsjú zémľu izýde viščánije ích i v koncý vselénnyja hlahóly ích.

Bóh stá v sóňmí bohóv, posreďí že bóhi razsudít.

Tój dásť sílu i deržávu ľúdem svojím, blahoslovénnyj Bóh

Sláva i nýňi, Allilúja, Allilúja, Allilúja, sláva tebí Bóže 3x

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jerej: Jáko svjatísja i proslávisja prečestnóje i velikoľípoje ímja tvojé, Otcá i Sýna i svjatáho Dúcha, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň

Sidálen, hlás 2: Ulovív jazýki apóstol slávnyj, i naučív koncý zemnýja tebí kláňatisja so Otcém i Dúchom, Christé Bóže, tohó rádi utverdí cérkov tvojú, i vírnym nizposlí blahoslovénije tvojé, jedíne mílostive i čelovikoľúbče.

Sidálen, hlás 4: Lučú jáko sólnce právdy ispustí ťa Christós, prosvitíti vsjú zémľu, apóstole slávne Júdo: Božéstvennymi tvojími molítvami ozarjáješi, i božéstvennym svítom nevečérnim vsích prosviščáješi, víroju soveršájuščich svjatúju pámjať tvojú.

Sláva, sidálen, hlás 8. Podóben: Premúdrosti: Mréžeju slóva vozvéd iz hlubiný nerazúmija Bohoľípno, jazýki privél jesí víroju, i jáko istóčnik sýj vód duchóvnych, vselénnuju vsjú napojíl jesí blahodátiju. Ťímže i spásšijisja tobóju, Bohohláse, jáko drúha ťá blížňaho Christóva ublažájem, apóstole Júdo, vopijúšče tí: molí Christá Bóha, sohrišénij ostavlénije darováti čtúščym ľubóviju svjatúju pámjať tvojú.

I nýňi, Bohoródičen: Nebésnaja pojút ťá, obrádovannaja Máti beznevístnaja: i mý slavoslóvim neizsľídovannoje tvojé roždestvó, Bohoródice, molí spastísja dušám nášym.

Stepenna hlás 1.

Antifon 1. Vnehdá skorbíti mi, uslyši mojá boľízni, Hóspodi, tebí zovú.

Pustýnnym neprestánnoje božéstvennoje želánije byvájet míra súščym sújetnaho kromí.

Sláva, i nýňi: Svjatomu Duchu, česť i sláva jákože Otcú podobajet, kúpno že i Sýnu, sehó rádi pojém Trójcy jedinoderžávije.

Antifon 2. Na hóry tvoich voznésl jesí mja zakónov, dobroďíteľmi prosviti, Bóže, da pojú ťa.

Desnóju tvojeju rukóju príjém ty, Slove, sochrani mja, sobľudí, da ne ohň mené opalít hrichóvnyj.

Sláva, i nýňi: Svjatým Dúchom vsjakaja tvár obnovlájetsja, páki tekúsče na pérvoje: ravnomóščen bo jesť Otcú i Slóvu.

Antifon 3. O rékšich mňi: vnídem vo dvorý Hóspodni, vozveselísja duch moj, srádujetsja sérdce.

V domú Davídovi strach velik: támo bo prestólom postávlennym, súďatsja vsja plemená zemnája í jazýcy.

Sláva, i nýňi: Svjatómu Dúchu, čésť, poklonenije, sláva í deržava, jákože Otcú dostójit, i Sýnovi podobajet prinositi: jedínica bo jesť Trójca jestestvóm, no ne lícy.

Diákon: Vónmim.

Jeréj: Mír vsim.

Diákon: Premúdrosť, vónmim.

Prokimen hlás 1. Nýňi voskresnú, hlaholet Hóspoď, položúsja vo spasénije, ne obiňúsja o nem.

Stich: Slovesá Hospodňa, slovesá čísta.

Jerej: Hóspodu pomolimsja.

Lik: Hóspodi pomiluj.

Jáko svjat jesí, Bóže naš, i v svjatých počiváješi, i tebí slávu vozsylajem, Otcú, i Sýnu, i svjatomu Duchu, nýňi i prísno i v viki vikov.

Amiň.

Vsjákoje dychánie da chvalít Hóspoda.

Vsjákoje dychánie da chvalít Hóspoda.

Stich: Chvalíte Bóha v svjatých jehó, chvalíte jehó v utverždénii síly jehó.

Vsjákoje dychánie da chvalít Hóspoda.

O jéže spodobitisja nam slýšaniju svjatáho jevanhelija, mirom Hóspoda Bóha molim.

Hóspodi pomiluj. 3x

Mír vsím.

I duchovi tvojemú.

Ot Marka svjatáho jevanhéllija čténije:

Sláva tebí, Hóspodi, sláva tebí.

Vónmim: V ťim časi jak minula subota, Marija Magdalina, Marija Jakovova i Salomija, kupili aromatičny masti i pišli pomazati Isusa. A v peršyj deň tyždňa, skoro rano, jak vychodilo sonce, prišli ku hrobu. I hovorili midži sobov: „Chto nam odvaliť kamiň od dverej hroba?“ A jak posmotrili, viďili, že kamiň je odvalenyj. A byv barz velikyj. Vošli do hroba i na pravij storoňi uviďili anhela oďitoho v biľim oblečiňu. I ostrašyli sja. No vin jim hovoriť: „Ne bijte sja. Hľadate rospjatoho Isusa Nazarjana? Voskres, ne je tu. Smoťte, misce, de joho položyli. No iďte, povidžte joho učenikam i Petrovi: - Sperediť vas do Galileji, tam joho uvidite, jak vam poviv. -“ I vyšli, uťikali od hroba, bo sja perestrašyli. I nikomu nič ne povili, bo sja bojali.

Sláva tebí, Hóspodi, sláva tebí.

Taže: Voskresenije Chrístóvo víďivše, poklo­nímsja svjatómu Hóspodu Isúsu, jedínomu bezhríšnomu. Krestú tvojemú poklaňájemsja Christé, í svjatoje voskre­senije tvojé pojém i slávim: Ty bo jesí Boh naš, rázvi tebé inóho ne znájem, ímja tvojé imenújem. Priidíte vsi vírniji, poklonimsja svjatomu Christóvu voskreséniju: se bo priíde Krestóm rádosť vsemú míru. Vsehdá bohoslóvjašče Hóspoda, pojém voskresenije Jehó: raspjátije bo preterpív, smertiju smerť razruší.

Psalóm 50.

Pomíluj mja, Bóže, * po velícij mílosti tvojéj. - I po mnóžestvu ščedrót tvojích * očísti bezzakónije mojé. - Najpáče omýj mja ot bezzakónija mojehó, * i ot hrichá mojehó očísti mja. - Jáko bezzakónije mojé az znáju, * i hrich moj predomnóju jesť výnu. - Tebí jedínomu sohriších i lukávoje pred tobóju sotvorích, * jáko da opravdíšisja vo slovesích tvojích, i pobidíši vnehdá sudíti ti. - Se bo v bezzakónijich začát jesm, * i vo hrisích rodí mja máti mojá. - Se bo ístinu vozľubíl jesí: * bezvístnaja i tájnaja premúdrosti tvojejá javíl mi jesí. - Okropíši mja yssópom i očíščusja, * omýješi mja, i páče sňíha obíľusja. - Slúchu mojemú dási rádosť i vesélije, * vozrádujutsja kósti smirénnyja. - Otvratí licé tvojé ot hrich mojích: * i vsja bezzakónija mojá očísti. - Sérdce čísto sozíždi vo mňi, Bóže, * i duch prav obnoví vo utróbi mojéj. - Ne otvérži mené ot licá tvojehó, * i Dúcha tvojehó svjatáho ne ottimí ot mené. - Vozdážď mi rádosť spasénija tvojehó, * i Dúchom vladýčnym utverdí mja. - Naučú bezzakónnyja putém tvojím, * i nečestíviji k tebí obraťátsja. - Izbávi mja ot krovéj, Bóže, Bóže, spasénija mojehó: * vozrádujetsja jazýk moj právďi tvojéj. - Hóspodi ustňí mojí otvérzeši,* i ustá mojá vozvisťát chválu tvojú. - Jáko ašče by voschoťíl jesí žértvy dal bych úbo, * vsesožžénija ne blahovolíši. - Žértva Bóhu duch sokrušén: * sérdca sokrušénna i smirénna Boh ne uničižít. - Ublaží, Hóspodi, blahovolénijem tvojím Sijóna, * i da soziždutsja sťíny Jerusalímskija. Tohdá blahovolíši žértvu právdy, voznošénije i vsesožžehajémaja, * tohdá vozložát na oltár tvoj telcý.

Sláva, hlás 6. Molítvami svjatých apóstol, Mílostive, očísti mnóžestvo sohrišénij nášych.

I nýňi: Mólitv rádi Prečístyja Bohoródicy, Mílostive, očísti mnóžestvo sohrišénij nášych

Stich: Pomíluj mja, Bóže, po velícij mílosti tvojéj. I po mnóžestvu ščedrót tvojích očísti bezzakónije mojé.

Stichira, hlás 6. Voskrés Isús ot hróba jákože prorečé, dadé nám žývot víčnyj i véliju mílosť.

Jerej: Spasí, Bóže, ľúdi tvojá, i blahosloví dostojánije tvojé, posití mír tvoj mílostiju i ščedrótami, vozvýsi róh christiján pravoslávnych, i nizposlí na ný mílosti tvojá bohátyja, molítvami prečístyja Vladýčicy nášeja Bohoródicy i prisnoďívy Maríji; síloju čestnáho i životvorjáščaho Krestá, zastuplénmi nebésnych Síl bezplótnych, čestnáho i slávnaho proróka, predtéči i krestíteľa Joánna, svjatých slávnych i vsechváľnych Apóstol, i íže vo svjatých Otéc nášich i vseléňskich velíkich učítelej i svjatítelej: Vasílija Velíkaho, Hrihórija Bohoslóva i Joánna Zlatoústaho, Atanásija i Kyrílla, i íže vo svjatých otcá nášeho Nikolája Mýr Lykíjskich čudotvórca, svjatých slavjáňskich Apóstol Kyrílla i Metódija, i svjatáho svjaščenomúčenika Josafáta, svjatých, slávnych i dobropobídnych Múčenik, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich, svjatých i právednych Bohootéc Joakíma i Ánny i prepodobných i bohonósnych otéc nášich Antónija i Teodósija Pečérskich, i svjatáho (jehóže jésť deň ilí chrám), i vsích Svjatých tvojích: mólim Ťa mnohomílostive Hóspodi, uslýši nás hríšnych moľáščichtisja, i pomíluj nás.

Ľ.: Hóspodi pomíluj 12x

Vozhlas: Milostiju i ščedrótami i čelovikoľúbiijem jedinoródnaho Sýna tvojehó s nímže blaholslovén jesí so presvjatým i blahím i životvorjáščym tvojím Dúchom nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Ľ.: Amíň.

Kanón voskrésnyj, hlás 1.

[Písň 1]

irmós: Tvojá pobidíteľnaja desníca Bohoľípno v kríposti proslávisja: tá bo bezsmértne, jáko vsemohúščaja, protívnyja sotré, Izráiľťanom púť hlubiný novosoďílavšaja.

Pripív: Sláva Hóspodi svjatómu voskreséniju tvojemú.

Íže rukáma prečístyma ot pérsti Bohoďíteľňi ispérva sozdáv mjá, rúci rasprostérl jesí na kresťí, ot zemlí vzyvája tľínnoje mojé ťílo, jéže ot Ďívy prijál jesí.

Umerščvlénije podjál jesí mené rádi, i dúšu smérti prédal jesí, íže vdochnovénijem božéstvennym dúšu mí vložívyj, i otrišív víčnych úz, i sovoskrésív netľínijem proslávil jesí.

Bohoródičen: Rádujsja blahodáti istóčniče. Rádujsja ľistvice, i dvére nebésnaja, rádujsja svíščniče, i rúčko zlatája, i horó nesikómaja, jáže žiznodávca Christá mírovi róždšaja.

Ín kanón, krestovoskresnyj. Písň 1, hlás tójže.

irmós: Christós raždájetsja, slávite. Christós s nebés, srjáščite. Christós na zemlí, voznosítesja. Pójte Hóspodevi vsjá zemľá, i vesélijem vospójte, ľúdije, jáko proslávisja.

Christós obožájet mjá voploščájasja, Christós mjá voznósit smirjájasja, Christós bezstrástna mjá soďílovajet, straždá žiznodávec jestestvóm plóti. Ťímže vospiváju blahodárstvennuju písň: jáko proslávisja.

Christós voznósit mjá raspinájem, Christós sovoskrešájet mjá umerščvľájem, Christós žízň mňí dárujet. Ťímže s vesélijem rukáma pleščája, pojú Spasíteľu pobídnuju písň: jáko proslávisja.

Bohoródičen: Bóha Ďívo začalá jesí, Christá že v ďívstvi rodilá jesí iz tebé voplóščšasja prečístaja, jedínaho ipostásiju jedinoródnaho, vo dvojú že suščestvú poznavájemaho Sýna: jáko proslávisja.

Ín kanón, presvjaťíj Bohoródici.

Písň 1, hlás tójže. irmós: Tvojá pobidíteľnaja desníca Bohoľípno v kríposti proslávisja: tá bo bezsmértne, jáko vsemohúščaja, protívnyja sotré, Izráiľťanom púť hlubiný novosoďílavšaja.

Kúju tí dostójnuju písň náše prinesét nemožénije? Tóčiju obrádovateľnuju, jéjže nás Havrijíl tájno naučíl jésť: rádujsja Bohoródice Ďívo, Máti nenevístnaja.

Prisnoďívi i Máteri carjá výšnich síl, ot čisťíjša sérdca vírniji duchóvňi vozopijím: rádujsja Bohoródice Ďívo, Máti nenevístnaja.

Bezmírnaja bézdna tvojehó nepostižímaho roždestvá vsečístaja, víroju nesumňínnoju úbo čísťi prinósim tí hlahóľušče: rádujsja Bohoródice Ďívo, Máti nenevístnaja.

apóstola na 8. jehóže kraehranésije: Píti Júdu bohovídca tščúsja. Tvorénije Theofána.

Hlás 5. Písň 1.

irmós: Koňá i vsádnika v móre čermnóje, sokrušájaj bráni mýšceju vysókoju, Christós istrjasé, Izráiľa že spasé, pobídnuju písň pojúšča.

Taínniče nebésnych, Júdo vsemúdre, učeničé Spásov i óbščniče ístinnyja žízni, jazýk mój podvíhni, i slóvo uprávi na pínije tvojé, vseblažénne.

Vlekíj Spásov jarém, apóstole, i brazdú sikíj, i obnovľája blahodátiju, símja síjal jesí, i mnóh plód prinésl jesí prizvávšemu, preslávne.

Slóva voplóščšahosja obrít učíteľa, i sehó, bohovídče, lučámi prosviščájem, býl jesí svít vtorýj, pérvaho sijáňmi soobrazújasja, dostočúdne.

Bohoródičen: Víra da povídujetsja tókmo, a ne skazánije, jéže páče umá čudés, Bohorodíteľnice prečístaja, nepostižímaho Bóha Slóva rodilá jesí, obolčéna v čelovíčestvo.

Katavásija: Otvérzu ustá mojá, i napólňatsja dúcha, i slóvo otrýhnu Caríci Máteri, i javľúsja svítlo toržestvúja, i vospojú rádujasja tvojá čudesá.

[Písň 3]

irmós: Jedíne vídyj čelovíčeskaho suščestvá némošč, i mílostivno v né voobrážsja, prepojáši mjá s vysotý síloju, jéže vopíti tebí svjatýj: oduševlénnyj chráme neizrečénnyja slávy tvojejá čelovikoľúbče.

Bóh sýj mňí bláže, pádšaho uščédril jesí, i sníti ko mňí blahovolív, voznésl mjá jesí raspjátijem, jéže vopíti tebé svjatýj: chráme oduševlénnyj neizrečénnyja tvojejá slávy čelovikoľúbče.

Živót ipostásnyj Christé sýj, v istľívša mjá, jáko milosérdyj Bóh obólksja, v pérsť smértnuju sošéd Vladýko, smértnuju deržávu razrušíl jesí, i mértv tridnéven voskrés, v netľínije mjá oblékl jesí.

Bohoródičen: Bóha začénši vo črévi Ďívo, Dúchom presvjatým, prebylá jesí neopalíma, ponéže ťá kupiná zakonopolóžniku Moiséju, palímuju nežehómo, jávi predvozvistí, óhň nesterpímyj prijémšuju.

[Ín] irmós: Préžde vík ot Otcá roždénnomu netľínno Sýnu, i v posľídňaja ot Ďívy voploščénnomu bezsímenno Christú Bóhu vozopijím: voznesýj róh náš, svját jesí, Hóspodi.

Íže na svojé rámo zabluždájemoje ovčá vzémšemu, i nizložívšemu drévom jehó hrích, Christú Bóhu vozopijím: vozdvíhnuvyj róh náš, svját jesí Hóspodi.

Vozvédšemu pástyrja velíkaho iz áda Christá, i svjaščennonačálijem jehó apóstoly jávi jazýki upásšemu, ístinoju i božéstvennym vírniji Dúchom da poslúžim.

Íže ot Ďívy voplotívšemusja bez símene vóleju Sýnu, i róždšuju po roždeství, božéstvennoju síloju čístuju Ďívu sochráňšemu, íže nad vsími Bóhu vozopijím: svját jesí Hóspodi.

[Ín] irmós: Jedíne vídyj čelovíčeskaho suščestvá némošč, i mílostivno v né voobrážsja, prepojáši mjá s vysotý síloju, jéže vopíti tebí svjatýj: oduševlénnyj chráme neizrečénnyja slávy tvojejá čelovikoľúbče.

Óblak ťá léhkij nelóžno Ďívo imenújem, proróčeskim vozsľídujušče rečénijem: priíde bo na tebí Hospóď nizložíti jehípetskija prélesti rukotvorénija, i prosvitíti sím služáščyja.

Ťá zapečátannyj voístinnu lík proróčeskij istóčnik, i zakľučénnuju dvér imenová, ďívstva tvojehó vsepítaja, jávstvenňi známenija nám píšušče: jéže sochraníla jesí i po roždeství.

Umá presúščestvenna víďiti, jákože móščno, spodóbľsja Havrijíl, Ďívo vseneporóčnaja, rádostnyj tebí hlás prinesé, Slóva začátije jávstvenňi vozviščájuščij, i neizrečénnoje roždestvó propovídajuščij.

irmós: Vodruzívyj na ničesómže zémľu poveľínijem tvojím, i povísivyj neoderžímo ťahoťíjuščuju, na nedvížimim, Christé, kámeni zápovidej tvojích cérkov tvojú utverdí, jedíne bláže i čelovikoľúbče.

Vzjátsja učeník Christóvych blahoľípije prevýšše vsjákaho velíčestva: síji bo býša jemú drúzi že i svójstvenniji, i sródnicy, i sosňídnicy, i tájin skazáteli.

Júdo, brátija tvojá ťá pochvaľájut, bráta jávľšasja, i nepščúema jávľšahosja plótiju, Slóva prevíčnaho ot prisnosúščnaho vozsijávšaho, ot neroždénna rodíteľa.

Umertvív na zemlí tvojá údy, požíl jesí s žízniju vsích Christá, preboháte, i živonósnyja žízni vséj vselénňij provozvístnik tý býl jesí, hlahóly živótnyja propovídaja.

Bohoródičen: Sé tý páče vsích, čístaja, ublažílasja jesí, prevozšlá jesí vsích svjátostiju, vsích prevozneslásja jesí, i vsích javílasja výšši nebésnych síl, Máti Bóžija bývši.

Irmos: Tvojá písnoslóvcy, Bohoródice, živýj i nezavístnyj, istóčniče, lik sebí sovokúpľšyja, duchóvno utverdí, v božéstvenňij tvojéj sláví vincév slávy spodóbi.

Po 3. Pisňi:

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jerej: Jako Ty jesi Boh naš, i Tebí slávu vozsylájem Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Kondák, hlás 2. Podóben: Tvérdyja: Tvérdym umóm izbrán učeník tý javílsja jesí, i stólp neoborím cérkve Christóvy, jazýkom propovídal jesí slóvo Christóvo, vírovati hlahóľa vo jedíno Božestvó: ot nehóže proslávivsja, prijál jesí dár iscilénij, cilíti nedúhi pritekájuščym k tebí, apóstole Júdo vsechváľne.

íkos: stinnaho blahočéstija propovídnika, i deržávnaho ístiny pobórnika dostójno voschválim, jáko podóbnika Christú i sviďíteľa: strásti bo jehó na ťíľi múžeski priját, jáko učeník Slovesé i apóstol Júda vsechváľnyj.

Sidálen, hlás 8. Podóben: Premúdrosti. Róždšahosja Vladýki, i bráta bývša vsím izbránnym, Júdo blažénne, brát býl jesí, i ot nehó apóstol vo vsjá koncý poslálsja jesí, premúdre, slóvo víry vsím vsivája, i prosviščája vo tmí nevíďinija rabótajuščyja lukávomu mirodéržcu. Sehó rádi vopijém tí: molí Christá Bóha, hrichóv ostavlénije darováti čtúščym ľubóviju svjatúju pámjať tvojú. Dváždy.

Sláva, i nýňi, prázdnika, ilí Bohoródičen: Jáko vseneporóčnaja nevísto tvorcú, jáko neiskusomúžnaja Máti izbáviteľu, prijátelišče jáko súšči uťíšiteľa, prepítaja, bezzakóniju mjá súšča skvérnoje obítelišče, i bisóm ihrálišče v rázumi bývša, potščísja ot ťích zloďíjstva mjá izbáviti, i svítloje žilíšče dobroďítelej soverší, svitonósnaja, netľínnaja: otžení óblak strastéj, i výšňaho pričástija spodóbi, i svíta nevečérňaho, molítvami tvojími.

[Písň 4]

irmós: Hóru ťá blahodátiju Bóžijeju priosenénnuju, prozorlívyma Avvakúm usmotrív očíma, iz tebé izýti Izráilevu provozhlašáše svjatómu, vo spasénije náše i obnovlénije.

Któ séj Spás íže iz jedóma ischoďá, vinéc nosjá ternóven, očervlénnu rízu imýj, na drévi vísja? Izráilev jésť séj svjatýj, vo spasénije náše i obnovlénije.

Vídite ľúdije nepokoríviji, i ustydítesja: jehóže bo jáko zloďíja vý voznestí na krest u Piláta isprosíste umovrédňi, smérti razrušív sílu, Bohoľípno voskrés iz hróba.

Bohoródičen: Drévo ťá Ďívo žízni vímy: ne bó sňídi plód smertonósnyj čelovíkom iz tebé prozjabé, no životá prisnosúščnaho naslaždénije, vo spasénije nás pojúščich ťá.

[Ín] irmós: Žézl iz kórene Jesséova, i cvít ot nehó, Christé, ot Ďívy prozjábl jesí, iz horý chvášnyj priosinénnyja čášči, prišél jesí voplóščsja, ot neiskusomúžnyja, neveščéstvennyj Bóže: sláva síľi tvojéj, Hóspodi.

Któ séj krasén iz jedóma, i sehó očervlénije ríznoje, ot vinohráda vosórska, krasén jáko Bóh, jáko čelovík že, króviju plóti rízu očervlénu nosjá? Jemúže pojém vírniji: sláva síľi tvojéj Hóspodi.

Christós búduščich bláh jávľsja archijeréj, hrích náš razoríl jésť: i pokazáv stránen púť svojéju króviju, v lúčšuju i soveršénňijšuju vníde skíniju, predtéča náš vo svjatája.

Bohoródičen: Jévin drévnij dólh isprosíla jesí vsepítaja u íže nás rádi jávľšahosja nóvaho Adáma. Sojedinív bo sebí čístym začátijem plóť úmnuju, oduševlénnuju, iz tebé proizýde Christós, jedín vo obojú Hospóď.

[Ín] irmós: Hóru ťá blahodátiju Bóžijeju priosenénnuju, prozorlívyma Avvakúm usmotrív očíma, iz tebé izýti Izráilevu provozhlašáše svjatómu, vo spasénije náše i obnovlénije.

Slýši čudés nébo, i vnušáj zemlé, jáko dščí pérstnaho úbo pádšaho Adáma, Bóhu narečéna býsť, i svojemú soďíteľu rodíteľnica, na spasénije náše i obnovlénije.

Pojém velíkoje i strášnoje tvojé tájinstvo, premírnych bo utajívsja činonačálij, na ťá íže sýj sníde jáko dóžď na runó, vsepítaja, na spasénije nás pojúščich ťá.

Svjatých svjatája Bohoródice vsepítaja, čájanije jazýkov, i spasénije vírnych, iz tebé vozsijá izbáviteľ i žiznodávec, i Hospóď: jehóže molí, spastísja rabóm tvojím.

irmós: Božéstvennoje tvojé razumív istoščánije prozorlívo Avvakúm, Christé, so trépetom vopijáše tebí: vo spasénije ľudéj tvojích spastí pomázannyja tvojá prišél jesí.

Velíkij Spásov apóstol javlénija Dúcha spodóblen, i vozľúblen býsť, zrínija jehó zarjú i dobrótu víďiv.

Bláhodáti sýj ispólnen i daróv, ot Bóha podánnych, apóstole, na spasíteľnoje pristánišče ťá pisnoslóvjaščyja nastavľáj.

Síloju nepobidímoju Dúcha presvjatáho ohraždájem, služíteľu neizrečénnych, lukávstvija othoňáješi dúchi slóvom blahodáti.

Bohoródičen: Neskazánno začénši, vseneporóčnaja, tvorcá tvojehó i Bóha, molí, spastí ny ot bíd, i dušévnoje spasénije podáti pojúščym ťá, Vladýčice.

Irmos: Siďáj vo sláví, na prestoľi Božestvá vo óblaci léhci, priíde Isús prebožéstvennyj, netľínnoju dlániju, i spasé zovúščyja: sláva, Christé, síľi Tvojéj.

[Písň 5]

irmós: Prosvitívyj sijánijem prišéstvija tvojehó Christé, i osvitívyj krestóm tvojím míra koncý, serdcá prosvití svítom tvojehó Bohorazúmija, pravoslávno pojúščich ťá.

Pástyrja ovcám velíkaho i Hóspoda, judéji drévom krestnym umertvíša: no tój jáko óvcy, mértvyja vo áďi pohrebénnyja, deržávy smértnyja izbávi.

Krestóm tvojím mír blahovistív, i propovídav pľínnym Spáse mój ostavlénije, deržávu imúščaho posramíl jesí Christé náha, obniščávša pokazávyj božéstvennym vostánijem tvojím.

Bohoródičen: Prošénija vírno prosjáščich, vsepítaja, ne prézri: no prijimí, i sijá donošáj Sýnu tvojemú prečístaja, Bóhu jedínomu blahoďíteľu, tebé bo predstátelnicu sťažáchom.

[Ín] irmós: Bóh sýj míra, Otéc ščedrót, velíkaho sovíta tvojehó ánhela, mír podavájušča, poslál jesí nám: ťím Bohorazúmija k svítu nastávľšesja, ot nóšči útreňujušče, slavoslóvim ťá, čelovikoľúbče.

O bohátstvo, i hlubinó premúdrosti Bóžija! Premúdryja objémľaj Hospóď, ot sích kovárstva izbávil jésť nás: postradáv bo vóleju némoščiju plotskóju, svojéju krípostiju, životvorjáj mértvyja voskrésíl jésť.

Bóh sýj sojediňájetsja plóti nás rádi: i raspinájetsja, i umirájet: pohrebájetsja, i páki voskresájet, i voschódit svítlo s plótiju svojéju Christós ko Otcú: s néjuže prijídet, i spasét blahočéstno tomú služáščyja.

Bohoródičen: Svjatých svjatája Ďívo čístaja, svjatých svjatáho rodilá jesí, vsích osvjaščájuščaho Christá izbáviteľa. Ťímže ťá carícu, i Vladýčicu vsích jáko Máter ziždíteľa tvárej propovídujem.

[Ín] irmós: Prosvitívyj sijánijem prišéstvija tvojehó Christé, i osvitívyj krestóm tvojím míra koncý, serdcá prosvití svítom tvojehó Bohorazúmija, pravoslávno pojúščich ťá.

Veseľátsja nebésnyja síly zrjášče ťá: rádujutsja s ními čelovíkov sobránija: roždestvóm bo tvojím sovokupíšasja, Ďívo Bohoródice, jéže dostójno slávim.

Da dvížatsja vsí jazýcy čelovíčestiji i mýsli, k pochvaľí čelovíčeskaho voístinnu udobrénija, Ďíva predstojít jávi slávjašči, víroju tojá pojúščich čudesá.

Slávitsja pínije vsepremúdrych i pochvalá, Ďívi i Máteri Bóžiji prinosímaja: slávy bo býsť sijá chrám prebožéstvennyja, júže dostójno slávim.

irmós: Oďijájsja svítom jáko rízoju, k tebí útreňuju, i tebé zovú: dúšu mojú prosvití omračénnuju, Christé, jáko jedín blahoutróben.

Zakóna ostávľ síni, ístiny óbraz svítlo propovídal jesí, sámuju ístinu sťažáv nastávnika.

Slóva poveľínije ispolňája, apóstole, jazýki vsjá učéniji tvojími naučája obtékl jesí, i sích kresťá Tróičeskim prizyvánijem.

Dóžď nebésnyj, jáko rosá svýše, božéstvennoje viščánije tvojé, Bohopropovídniče, mhlú razorí mnohobóžija jedínaho Bóha propovídanijem.

Bohoródičen: Umertví strásti mojá, Bohorodíteľnice, i dúšu mojú umerščvlénnuju hrichóvnymi slasťmí vozstávi, Máti ístinnaho voskresénija.

Irmos: Užasóšasja vsjačeskaja o božéstvenňij slávi tvojéj, ty bo neiskusobráčnaja Ďívo, imíla jesí vo utróbi nad vsimi Bóha, í rodilá jesí bezľítnaho Sýna, vsim vospivájuščym ťa, mír podavájuščaja.

[Písň 6]

irmós: Obýde nás posľídňaja bézdna, ňísť izbavľájaj, vminíchomsja jáko óvcy zakolénija, spasí ľúdi tvojá, Bóže náš: tý bo kríposť nemoščstvújuščich i ispravlénije.

Sohrišénijem pervozdánnaho Hóspodi, ľúťi ujazvíchomsja, ránoju že iscilíchomsja tvojéju, jéjuže za ný ujazvílsja jesí Christé: tý bo kríposť nemoščstvújuščich i ispravlénije.

Vozvél ný jesí iz áda Hóspodi, kíta ubív vsejádca, vsesíľne, tvojéju deržávoju nizložív tohó sílu: tý bo živót, i svít jesí, i voskresénije.

Bohoródičen: Veseľátsja o tebí Ďívo prečístaja, róda nášeho práotcy, Jedém vosprijémše tobóju, jehóže prestuplénijem pohubíša: tý bo čístaja, i préžde roždestvá, i po roždeství jesí.

[Ín] irmós: Iz utróby Jónu mladénca izblevá morskíj zvír, jaková priját: v Ďívu že vséľšejesja Slóvo, i plóť prijémše prójde sochránšeje netľínnu. Jehóže bo ne postradá istľínija, róždšuju sochraní nevreždénnu.

Úm sýj bezstrásten i neveščéstven, primišájetsja Christós Bóh čelovíčeskomu umú, chodátajstvujuščemu božéstvennym jestestvóm, plóti že debeľstvóm, i vsemú mňí neprelóžen vesmá sojedinísja: da spasénije vsemú mňí pádšemu podást raspinájem.

Pádaet preľstívsja Adám, i zapjávyjsja sokrušájetsja, nadéždoju obólhan sýj drévle obožénija: no vostajét sojedinénijem Slóva obožájem, i strástiju bezstrástije prijémlet, na prestóľi jáko Sýn slávitsja, siďáj so Otcém že i Dúchom.

Bohoródičen: Ňídr ne otstúpľ beznačáľna Rodíteľa, v ňídrich čístyja otrokovícy vodvorjájetsja, i byvájet, íže préžde bezmáteren, bez otcá voploščájemyj, íže právdoju cárstvujaj Bóh: sehó nerodoslóven strášnyj ród i neizrečénen.

[Ín] irmós: Obýde nás posľídňaja bézdna, ňísť izbavľájaj, vminíchomsja jáko óvcy zakolénija, spasí ľúdi tvojá, Bóže náš: tý bo kríposť nemoščstvújuščich i ispravlénije.

Predstoját raboľípňi roždestvú tvojemú číni nebésniji, divjáščesja dostójno tvojemú bezsímennomu roždestvú prisnoďívo: tý bo čístaja, i préžde roždestvá, i po roždeství jesí.

Voplotísja préžde sýj bezplóten, Slóvo iz tebé prečístaja, vsjáčeskaja vóleju tvorjáj, bezťilésnych vójinstva privedýj ot nebytijá jáko vsesílen.

Umerščvlén býsť vráh živonósnym tvojím plodóm Bohoblahodátnaja: i poprán býsť ád projavlénňi, i íže vo úzach svobodíchomsja. Ťímže vopijú: strásti razruší sérdca mojehó.

irmós: Neístovstvujuščejesja búreju dušetľínnoju, Vladýko Christé, strastéj móre ukrotí, i ot tlí vozvedí ma, jáko blahoutróben.

Viďínija učénijem, žitijá ďijáňmi, svítlo, Christóv apóstole, sijája, súščyja vo hlubiňí nevíďinija prosvitíl jesí.

Posyláješi vsím čelovíkom svítloje, i učénija Dúcha ispólneno poslánije, svjaščennojavlénne prečúdne.

Bohovídec viščájet nebésnaja, jákože slovésnuju ňíkuju Bóžiju slávu povídaja, nás rádi plótiju jávľšahosja i čudesý.

Bohoródičen: Presvjatája Vladýčice Bohomáti, izbávi mjá tlí, i strastéj smuščénije utolí, jáže istóčnik bezstrástija róždšaja.

Irmos: Božéstvennoje sijé í vsečestnóje, soveršájušče prázdenstvo, bohumúdriji Bohomátere: priidíte rukámi vospléščim, ot nejá róždšahosja Bóha slávim.

Po 6. pisňi

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jerej: Jáko tý jesí cár míra, i Spás dušám nášym, i Tebí slávu vozsylájem Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Kondák, hlás 1: Podóben: jehdá priídeši: Voskrésl jesí jáko Bóh iz hróba vo slávi, i mír sovoskresíl jesí, i jestestvó čelovíčeskoje jáko Bóha vospivájet ťá, i smérť isčezé: Adám že likújet Vladýko, Jéva nýňi ot úz izbavľájema rádujetsja zovúšči: tý jesí, íže vsím podajá Christé voskresénije.

íkos: Voskrésšaho tridnévno vospojím jáko Bóha vsesíľna, i vratá ádova stéršaho, i jáže ot víka iz hróba vozdvíhšaho, mironósicam jávľšahosja, jákože blahoizvólil jésť, préžde sím jéže rádujtesja, rekíj: i apóstolom rádosť vozviščája, jáko jedín žiznodávec. Ťímže víroju žený učenikóm známenija pobídy blahovistvújut, i ád stenét, i smérť rydájet: mír že veselítsja. I vsí s ním rádujutsja. tý bo pódal jesí Christé vsím voskresénije.

[Písň 7]

irmós: Tebé úmnuju Bohoródice, péšč razsmotrjájem vírniji: jákože bo ótroki spasé trí prevoznosímyj, mír obnoví vo črévi tvojém vsecíl, chváľnyj otcév Bóh, i preproslávlen.

Ubojásja zemľá, sokrýsja sólnce, i pomérče svít, razdrásja cérkóvnaja božéstvennaja zavísa, kámenije že razsídesja: na kresťí bo vísit právednyj, chváľnyj otcév Bóh, i preproslávlen.

Tý býv áki bezpomóščen, i ujázven v mértvych vóleju nás rádi prevoznosímyj, vsjá svobodíl jesí, i deržávnoju rukóju sovoskresíl jesí, chváľnyj otcév Bóh, i preproslávlen.

Bohoródičen: Rádujsja, istóčniče prisnoživýja vodý. Rádujsja, rajú píščnyj. Rádujsja, sťinó vírnych. Rádujsja neiskusobráčnaja. Rádujsja vsemírnaja rádoste, jéjuže nám vozsijá chváľnyj otcév Bóh i preproslávlen.

[Ín] irmós: Ótroki blahočéstiju sovospitáni, zločestívaho veľínija nebréhše, óhnennaho preščénija ne ubojášasja, no, posreďí plámene stojášče, pojáchu: Otcév Bóže, blahoslovén jesí.

Drévle úbo prokľatá býsť zemľá Ávelevoju očervleňívšisja króviju, bratoubíjstvennoju rukóju: Bohotóčnoju že tvojéju króviju blahoslovísja okropléna, i vzyhrájušči vopijét: otcév Bóže, blahoslovén jesí.

Da rydájut judéjstiji Bohoprotívniji ľúdije, dérzosti ubijénija Christóva: jazýcy že da veseľátsja, i rukámi da vospléščut, i vopijút: otcév Bóže blahoslovén jesí.

Sé mironósicam oblistájaj, vopijáše ánhel: voskrésnija Christóva prijidíte i vídite známenija, plaščanícu i hrób, i vozopíjte: otcév Bóže blahoslovén jesí.

[Ín] irmós: Tebé úmnuju Bohoródice, péšč razsmotrjájem vírniji: jákože bo ótroki spasé trí prevoznosímyj, mír obnoví vo črévi tvojém vsecíl, chváľnyj otcév Bóh, i preproslávlen.

Ťá Bohoródice ľístvicu Jákov proróčeski razumivájet: tobóju bo prevoznosímyj na zemlí javísja, i s čelovíki poživé, jáko blahovolí, chváľnyj otcév Bóh i preproslávlen.

Rádujsja čístaja, iz tebé prójde pástyr, íže vo Adámovu kóžu obólksja voístinnu, prevoznosímyj, vo vsehó mja čelovíka, za blahoutróbije nepostížnoje: chváľnyj otcév Bóh i preproslávlen.

Nóvyj Adám ot čístych krovéj tvojích prevíčnyj Bóh býsť voístinnu, jehóže nýňi molí, obvetšávšaho mjá obnovíti zovúšča: chváľnyj otcév Bóh i preproslávlen.

irmós: Prevoznosímyj otcév Hospóď, plámeň uhasí, ótroki orosí, sohlásno pojúščyja: Bóže, blahoslovén jesí.

Bohovídna ssúščijem božéstvá bývša, vsí Júdu vospojém, sohlásno pojúšče: Bóže, blahoslovén jesí.

Duchodvížimyj i Bohoduchnovénnyj jazýk tvój mír obratí Christóvym propovídanijem, jemúže vsí pojém Bóže, blahoslovén jesí.

Dajét tebé nebésnoje nasľídije Hospóď, i prestól presvítel, na némže počivája, božéstvenňi pojéši: Bóže, blahoslovén jesí.

Bohoródičen: Ustý i rázumom ťá Bohoródicu Vladýčicu propovídujem veseľáščesja: Bóha bo rodilá jesí, jemúže vsí pojém: Bóže, blahoslovén jesí.

Irmos: Ne poslužíša tvári bohomúdriji páče sozdávšaho, no óhnennoje preščénije múžeski popravše, rádovachusja pujúšče: prepítyj otcév Hóspoď i Boh blahoslovén jesí.

[Písň 8]

irmós: V peščí ótrocy Izráilevy, jákože v horníľi dobrótoju blahočéstija, čisťíje zláta bleščáchusja, hlahóľušče: blahoslovíte vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda, pójte i prevoznosíte vo vsjá víki.

Íže vóleju vsjá tvorjáj, i pretvorjájaj, obraščájaj síň smértnuju vo víčnuju žízň, strástiju tvojéju Slóve Bóžij, tebé neprestánno vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda pojím, i prevoznósim vo vsjá víki.

Tý razoríl jesí sokrušénije Christé, i okajánstvo, vo vraťích i tverdýňach ádovych, voskrés iz hróba tridnéven. Tebé neprestánno vsjá ďilá jáko Hóspoda pojút, i prevoznósjat vo vsjá víki.

Bohoródičen: Jáže bez símene i prejestéstvenňi ot oblistánija božéstvennaho róždšuju bísera mnohocínnaho Christá, vospojím hlahóľušče: blahoslovíte vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda, pójte i prevoznosíte jehó vo vsjá víki.

[Ín] irmós: Čúda prejestéstvennaho rosodáteľnaja izobrazí péšč óbraz: ne bó, jáže priját, palít júnyja, jáko nižé óhň Božestvá Ďíva, v ňúže vníde utróbu. Ťím vospivájušče vospojém: da blahoslovít tvár vsjá Hóspoda, i prevoznósit vo vsjá víki.

Prijidíte ľúdije, poklonímsja místu, na némže stojásťi prečísťiji nózi, i na drévi božéstvenniji Christóvi dláni životvorjáščiji prostrósťisja, na spasénije vsích čelovíkov, i hrób živótnyj obstojášče, pojím: da blahoslovít tvár vsjákaja Hóspoda, i prevoznósit vo vsjá víki.

Obličísja Bohoubíjc judéjov prebezzakónnoje oklevetánije: jehóže bo lestcá narekóša, vostá jáko sílen, naruhávsja bezúmnym pečátem. Ťímže rádujuščesja vospojím: da blahoslovít tvár vsjákaja Hóspoda, i prevoznósit vo vsjá víki.

Tróičen: V trijéch svjaščénijich Bohoslóvjašče i jedínom Hospóďstvi slávu Serafími prečístiji, so stráchom raboľípno trijipostásnoje slávjat Božestvó. S nímiže i mý blahočéstvujušče vospojím: da blahoslovít tvár vsjákaja Hóspoda, i prevoznósit vo vsjá víki.

[Ín] irmós: V peščí ótrocy Izráilevy, jákože v horníľi dobrótoju blahočéstija, čisťíje zláta bleščáchusja, hlahóľušče: blahoslovíte vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda, pójte i prevoznosíte vo vsjá víki.

Čertóh svitovídnyj, iz nehóže vsích Vladýka, jáko ženích proizýde Christós, vospojím vsí vopijúšče: vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Rádujsja prestóle slávnyj Bóžij, rádujsja vírnych sťinó, jéjuže súščym vo ťmí vozsijá svít Christós, tebé blážaščym, i vopijúščym: vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Spaséniju vinóvnaho nám Hóspoda róždši, molí o vsích vopijúščich priľížno, Ďívo vsepítaja: blahoslovíte vsjá ďilá Hospódňa Hóspoda, pójte i prevoznosíte vo vsjá víki.

irmós: Tebí vseďíteľu, v péšči ótrocy vsemírnyj lík splétše pojáchu: ďilá vsjákaja, Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Bohátstvo jazýk, i caréj póčesť, blahozvánije vosprijál jesí, vopijá, apóstole: vsjá ďilá Hospódňa, Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Vsjú zarjú Uťíšitelevu, blažénne, prijál jesí sošédšuju, zovýj, slávne: vsjá ďilá Hospódňa, Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Véšči tľínnyja voznenavíďiv, nebésnych slávu proizvólil jesí, prebyvájuščuju vídyj, apóstole, ťímže vopijál jesí: vsjá ďilá Hospódňa, Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Bohoródičen: Priidíte, dobrótu Jákovľu vospojím, Maríju prečístuju, sohlásno pojúšče: vsjá ďilá Hospódňa, Hóspoda pójte, i prevoznosíte vo vsjá víki.

Irmos: Otroki blahočestívyja v peščí, roždestvó Bohoródice spasló jesť: tohdá úbo obrazujemoje, nýňi že ďíjstvujemoje, vselénnuju vsju vozdvizájet píti tebí: Hóspoda pójte ďilá, í prevoznosíte vo vsja víki.

Po 8.pisňi:

Jeréj: Bohoródicu i Máter svíta v písnech vozveličím:

Velíčit dušá mojá Hóspoda, i vozrdádovasja dúch mój o Bózi Spási mojém. (Včasi spivu ľude stojať)

Čestňíjšuju Chruvím i slavňíjšuju bez sravnénija Serefím bez istľínija Bóha Slova róždšuju, súščuju Bohoródicu ťá velčájem.

Jáko prizrí na smirénije rabý svojejá, se bo ot nýňi ublažát mjá vsí ródi.

Jáko sotvorí mňí velíčije síľnyj, i svjáto ímja jehó, i mílosť jehó v ródy rodóv bojáščymsja jehó.

Sotvorí deržávu mýšcejú svojéju, rastočí hórdyja mýsliju sérdca ích.

Nizloží síľnyja s prestól i voznesé smirénnyja, álčuščyja ispólni bláh, i bohaťáščyjasja otpustí tščý.

Vospriját Izráiľa ótroka svojehó, pomjanúti mílosti, jákože hlahóla k otcém nášym Avraámu i símeni jehó do víka.

[Písň 9]

irmós: Óbraz čístaho roždestvá tvojehó, ohnepalímaja kupiná pokazá neopáľnaja: i nýňi na nás napástej svirípejuščuju uhasíti mólimsja péšč, da ťá Bohoródice neprestánno veličájem.

O káko, ľúdije bezzakónniji i nepokoríviji, lukávaja soviščávše, hórdaho i nečestívaho opravdíša: právednaho že na drévi osudíša Hóspoda slávy, jehóže dostójno veličájem!

Spáse Áhnče neporóčne, íže míra hrichí vzémyj, tebé slávim voskrésšaho tridnévno, so Otcém i božéstvennym tvojím Dúchom, i Hóspoda slávy: jehóže Bohoslóvjašče, veličájem.

Bohoródičen: Spasí ľúdi tvojá, Hóspodi, íchže sťažál jesí čestnóju tvojéju króviju, cérkvam tvojím podajá mír, čelovikoľúbče, Bohoródicy molítvami.

[Ín] irmós: Tájinstvo stránnoje vížu i preslávnoje: nébo, vertép: prestól cheruvímskij, Ďívu: jásli, vmistílišče, v níchže vozležé nevmistímyj Christós Bóh, jehóže vospivájušče veličájem.

Proslávisja neizrečénnoju síloju tvojéju krest tvój, Hóspodi, nemoščnóje bo tvojé páče síly vsím javísja: ímže síľniji úbo nizložéni býša na zémľu, i níščiji k nebesí vozvodími byvájut.

Umertvísja mérzkaja náša smérť, iz mértvych voskresénijem: tý bo javívsja súščym vo áďi Christé, živót darovál jesí. Ťímže ťá jáko žízň i voskresénije i svít ipostásnyj pojúšče veličájem.

Tróičen: Beznačáľnoje jestestvó i nepreďíľnoje, v trijéch poznavájetsja jedínstvich, Bohonačáľnych ipostásich jedíno Božestvó, vo Otcí, i Sýňi, i Dúchi: na néže Bohomúdriji ľúdije upovájušče, spasájemsja.

[Ín] irmós: Óbraz čístaho roždestvá tvojehó, ohnepalímaja kupiná pokazá neopáľnaja: i nýňi na nás napástej svirípejuščuju uhasíti mólimsja péšč, da ťá Bohoródice neprestánno veličájem.

Iz kórene Davídova prozjablá jesí proróčeskaho Ďívo, i Bohotéčeskaho: no i Davída jáko voístinnu tý proslávila jesí, jáko róždši proróčestvovannaho Hóspoda slávy: Jehóže dostójno veličájem.

Vsják pochváľnyj, prečístaja, zakón pobiždájetsja velíčestvom slávy tvojejá. No o Vladýčice, ot ráb tvojích nedostójnych, ot ľubvé tebí prinosímoje prijimí, Bohoródice, so usérdijem pínije pochváľnoje.

O páče umá čudés tvojích! Tý bo Ďívo jedína páče sólnca, vsím dalá jesí razumíti novíjšeje čúdo, vsečístaja, tvojehó roždestvá nepostižímaho. Ťímže ťá vsí veličájem.

irmós: Isáije, likúj, Ďíva imí vo črévi, i rodí Sýna Jemmanújila, Bóha že i čelovíka, Vostók ímja jemú: jehóže veličájušče, Ďívu ublažájem.

Oblistávsja, slávne, svitolítij Dúcha zaréju, čudés blistánija páče jestestvá vsím ispuščáješi, jáko učeník Jemmanújilev: jehóže veličájušče, ťá, bohovídče, ublažájem.

So ánheľskimi čínmi predstojášče bohovídniji samovídcy, i zríteli jedinoródnaho, plótiju obniščávšaho nás rádi: sehó priľížno nýňi molíte, spastí dúšy náša.

Bohoródičen: Jáko róždši, prečístaja, tvári soďíteľa po vsemú rodíteľa nósiši načálo, nesravníteľno imíja prijátije i prevoznesénno. Ťíímže roždestvú tvojemú poklaňájuščesja, ťá proslavľájem.

Irmos: Vsják zemnoródnyj da vzyhrájetsja dúchom prosviščájem, da toržestvújet že bezplotnych umóv jestestvó, počitájuščeje svjaščérnoje toržestvó Bohomátere, i da vpijét: rádujsja, vseblažénnaja Bohoródice čístaja prisnoďívo.

Po 9. pisňi.

(Diákon ilí jeréj hlahólet jekténiju sijú. Ášče mirján molítsja, hlahólet tokmó:

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:)

Páki i páki, mírom Hóspodu pomólimsja.

Lík: Hóspodi, pomíluj. (na jedínom kójemždo prošéniji)

Zastupí, spasí, pomíluj, i sochraní nás, Bóže, Tvojéju blahodátiju.

Presvjatúju, prečístuju, preblahoslovénnuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, sámi sebé i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Lík: Tebí, Hóspodi.

Jerej: Jáko tebé chváľat vsjá síly nebésnyja, i tebí slávu vozsylájem Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lík: Amíň.

Svját Hospóď Boh náš. (hlás 1)

Lík: Svját Hospóď Boh náš. Svját Hospóď Boh náš. Svját Hospóď Boh náš.

Stích: Voznosíte Hospóda Boha našeho i poklaňájtesja podnóžiju nohú jeho, jáko svjáto jesť.

Lík: Svját Hospóď Boh náš. Svját Hospóď Boh náš. Svját Hospóď Boh náš.

Svitilen. Kámeň uzrívše otvalén, Mironósicy rádovachusja: víďiša bo júnošu siďášča vo hrobi, i tój ťim rečé: se Christós vostál jesť, rcýte s Petróm učenikóm: na na hóru prispíjte Galiléjskuju, támo vam javítsja: jákože predrečé druhóm.

Sláva, svitílen. Podóben: Dúchom vo svjátílišči. Tečénije krásnych tvojích nóh, Júdo apóstole, vozvratív, k šéstviju nebésnomu vozšél jesí rádujasja, i Tróici prestáv, vo Otcí vídiši Sýna, i Dúcha Božéstvennaho: sehó rádi víroju presvjaščénnuju tvojú i Božéstvennuju prázdnujem pámjať.

I nýňi, bohorodičen: Anhel ubo prinesé Ďívi, jéže rádujsja, préžde tvojehó začátija, Christé: Anhel že kámeň otvalíhróba tvojehó: vmísto pečáli, ov ubo rádosti neizrečénnyja známenija: ov že v smérti misto, podáteľa ťa žizni propovíduja í veličája, í hlahóľa voskresénie ženám i taínnikom.

(Hlás 1.) Vsjakoje dychanije da chvalit Hospoda, chvalite Hospoda s nebes, chvalite jeho vo vyšnich. Tebi podobaje pisň Bože.

Chvalíte jehó vsí Ánheli jehó, chvalíte jehó vsjá síly jehó, tebí podobájet písň, Bóže.

Chvalíte jehó sólnce i luná, chvalíte jehó vsjá zvízdy i svít. - Chvalíte jehó nebesá nebés, i vodá jáže prevýše nebés, da voschváľat ímja Hóspodne. - Jáko tój rečé i býša, tój poveľí i sozdášasja. - Postávi já vo vík i vo vík víka, poveľínije položí i ne mímo idét - Chvalíte Hóspoda ot zemlí zmijéve i vsjá bézdny. - Óhň, hrád, sňíh, hóloť, dúch búren, tvorjáščaja slóvo jehó. - Hóry i vsí chólmi, dréva plodonósna i vsí kédry. - Zvírije i vsí skóti, hádi i ptícy pernáty. - Cáriji zémstiji i vsí ľúdije, kňázi i vsí sudijí zémstiji. - Júnoši i ďívy, stárcy s júnotami, da voschváľat ímja Hóspodne, jáko voznesésja ímja tohó jedínaho. - Ispovídanije jehó na zemlí i na nebesí, i voznesét róh ľudéj svojích. - Písň vsím prepodóbnym jehó, synovóm Izrailevym, ľúdem približjuščymsja jemu.

Psalóm 149

Vospójte Hospodévi písň nóvu, chvalénije jehó v cérkvi prepodóbnych. - Da vozveselítsja Izráiľ o sotvoršém jehó, i sýnove Sijóni vozrádujutsja o carí svojém. - Da voschváľat ímja jehó v líci, v tympáňi i psaltíri da pojút jemú. - Jáko blahovolít Hóspoď v ľúdech svojích, i voznesét krótkija vo spasénije. - Voschváľatsja prepodóbniji vo slávi, i vozrádujutsja na ložách svojích. - Voznošénija Bóžija v hortáni ích, i meči obojúdu ostrý v rukách ích. - Sotvoríti otmščénije v jazýcich, obličénija v ľúdech. - Svjazáti carí ích púty, i slávnyja ích ručnými okóvy žeľíznymi.

Psalóm 150

Stich: Sotvoríti v ních súd napísan, sláva sijá búdet vsím prepodóbnym jehó.

hlás 1: Pojém tvojú Christé, spasíteľnuju strásť, i slávim tvojé voskresénije.

Stich: Chvalíte Bóha vo svjatých jehó, chvalíte jehó v utverždéniji síly jehó.

Krest preterpívyj, i smérť uprazdnívyj, i voskrésýj iz mértvych, umirí nášu žízň Hóspodi, jáko jedín vsesílen.

Stich: Chvalíte jehó na sílach jehó, * chvalíte jehó po mnóžestvu velíčestvija jehó.

Áda pľinívyj, i čelovíka voskresívyj, voskresénijem tvojím Christé, spodóbi nás čístym sérdcem, tebé píti i sláviti.

Stich: Chvalíte jehó v hlási trúbňim, * chvalíte jehó v psaltíri i húsľich.

Bohoľípnoje tvojé snischoždénije slávjašče, pojém ťá Christé. Rodílsja jesí ot Ďívy, i ne razlučén býl jesí ot Otcá, postradál jesí jáko čelovík, i vóleju preterpíl jesí krest, voskrésl jesí ot hróba, jáko ot čertóha proizšéd da spaséši mír, Hóspodi sláva tebí.

Stich: Chvalíte jehó v tympáňi i líci, * chvalíte jehó v strúnach i orháňi.

hlás 5. Podóben: Prepodóbne ótče: Manovénijem Božéstvennym povinújasja, preblažénne, voploščénnoje Slóvo vsím propovídal jesí, nám upodóbľšasja bez preložénija, sehó býv čésten učeník: semú býv brát po plóti, tohó slávy spodóblsja, jáko číst zríti božéstvennym umóm. Ťímže počitájem ťá, Júdo Bohohláse, i j tvojú soveršájem, vírno vopijúšče tí: Christá molí vsehdá, darováti vselénňij jedinomýslije, mír i véliju mílosť. Stich: Chvalíte jehó v kymváľich dobrohlásnych, chvalíte jehó v kymváľich vosklicánija, * vsjákoje dychánije da chvalít Hóspoda.

Hóru iskápajuščuju sládosť božéstvennaho rázuma, apóstole Júdo, ťá imenújem: mírnuju rikú, ustremívšujusja ot duchóvnych neveščéstvennych istóčnik, i bezbóžija izsušájuščuju morjá, i napojájuščuju tájno blahočestívych serdcá i pomyšlénija: trubú dobrohlásnu, hlasjáščuju Slóva Božéstvennoje javlénije, mír izbavľájušča. Jehóže nýňi molí, jemúže pomolísja vsehdá, darováti vselénňij jedinomýslije, mír i véliju mílosť.

Stích: Vo vsjú zémľu izýde viščánije ích, i v koncý vselénnyja hlahóly ích.

Blažénne Júdo, brátija tvojá ťá voschvalíša, Bóžija bráta jávľšasja, i bývša Dúcha prijátelišče Bohoľípno. Jehóže svitlosťmí čísto prosvíščsja, úhľ javílsja jesí, lésť popaľája, vírnyja že vsjá prosviščája čístych učénij sijáňmi. Ťímže počitájem ťá, jáko nezachodímuju dennícu, i soveršájem tvojú pámjať svjátúju, vérno vopijúšči tí: Christá molí vsehdá, darováti vselénnej jedinomýslije, mír i véliju mílosť.

Stích: Nebesá povídajut slávu Bóžiju, tvorénije že rukú jehó vozviščájet tvérď.

Ostáviv zemnája, posľídoval jesí Christú, i známenavsja duchnovénijem svjatáho Dúcha póslan býv ot nehó v jazýki pohíbšyja, obraščáti čelovíki vo svít Bohorazúmija, apóstole Júdo: i skončáv pódvihi božéstvennyja tvojejá strásti, i múk razlíčnych, dúšu tvojú Christú prédal jesí. Tohó molí, vseblážénne, darováti nám véliju mílosť.

Sláva: II. Stichira ev., hlás 2. S míry prišédšym jáže s Maríjeju že­nám, * i nedoumivájuščymsja, káko búdet im ulučíti želánije, * javísja kámeň vzjátyj, * i božéstvennyj júnoša utoľájaj mjatéž duš ich, * vostá bo, hlaholet Isús Hóspoď: * tímže propovídite propovídnikom jehó učenikóm*, v Haliléju teščí, * i víďíti jehó voskrésša iz mertvych, * jáko žiznodávca i Hóspoda.

I nýňi, hlás 2: Preblahoslovénna jesí, Bohoródice Ďívo: * voplóščšimbosja iz tebé, * ád pľinísja, Adám vozzvásja, * kľátva potrebísja, Jéva svobodísja, * smérť umertvísja, i mý ožíchom, * ťímže pojúšče vozopijém: * blahoslovén Christós Bóh náš, izvólivyj táko sláva tebí.

Jerej: Sláva tebí pokazávšemu nam svit.

Slavoslovije velikoje. (Včasi spivu ľude stojať)

Sláva v výšnich Bóhu, i na zemlí mir , v čelovícich blahovolénije. Chválim ťa, blahoslovím ťa , kláňajemtisja slavoslóvim ťa. - Blahodarim ťa, velikija rádi slávy tvojejá * Hóspodi Carjú nebésnyj. - Bóže Otče vsederžiteľu, Hóspodi Sýne jedinorodnyj , Isúse Christé, i svjatýj Dúše, Hóspodi Bóže. - Áhnče Bóžij, * Sýne Otč. - Vzémľaj hrich míra, * po­miluj nas. - Vzémľaj hrihí míra, * prijmi molitvy náša. - Siďaj odesnúju Otca, * pomiluj nas. - Jáko ty jedín svjat, ty jedín Hóspoď Isús Christós, * v slávu Bóha Otcá, amiň. - Na vsják deň blahoslovím ťa, * i voschválim ímja tvojé vo viki i vo vík vika. - Spodóbi, Hóspodi, v deň sej bez hrichá sochranítisja nam. Blahoslovén jesí, Hóspodi Bóže Otec nášich, * i chváľno i proslávlenno ímja tvojé vo víki, amiň. - Búdi, Hóspodi, mí­losť tvojá na nas, * jákože upováchom na ťa. - Blahoslovén jesí. Hóspodi, * naučí nas opravdánijem tvoím. - Blahoslovén jesí, Vladýko, * vrazumí nas opravdánijem tvoím. - Blahoslovén jesí, Svjatýj, * prosviti nas oprav-dánii tvoímí. - Hóspodi, prí­bížišče byl jesí nam, v rod í rod. - Az rich, Hóspodi, po­miluj mja: * i iscilí dúšu moju, jáko sohriších tebí. - Hóspodi, k tebí pribihóch, naučí mja tvoríti vóľu tvoju, jáko ty jesí Boh moj - Jáko u tebé jésť istóčnik života, * v svíťi tvojém uzrim svit. Probávi mílosť tvoju* víduščym ťa.

Svjatýj Bóže, svjatýj kripkij, svjatýj bezsmertnyj pomiluj nas. 3x.

Sláva, i nýňi: Svjatýj bezsmertnyj pomiluj nas.

Svjatýj Bóže, svjatýj kripkij, svjatýj bezsmertnyj pomiluj nas

Tropár po Slavosloviji:

hlás 1, 3, 5, 7. Dnés spasénije míru býsť, pojém voskrésšemu iz hróba, i načáľniku žízni nášeja, razrušív bo smértiju smérť, pobídu dadé nám i véliju mílosť.

hlás 2, 4, 6, 8. Voskrés iz hróba, i úzy rasterzál jesí áda, razrušív bo osuždénije smérti Hóspodi, vsjá ot sitéj vrahá izbávivyj, javívyj že sebé apóstolom tvojím, poslál jesí ích na própoviď, i ťími mír tvój podál jesí vselénňij, jedíne čelovikoľúbče.

Jerej: Pomíluj nás Bóže po velícij mílosti tvojéj, mólimtisja uslýši i pomíluj.

Lik: Hóspodi pomíluj 3x.

Jéšče mólimsja o svjaťíjšem vselénsťim Archijeréji (ímja rék), i o bohoľubívim Jepískopi nášem Kýr (ímja rék), o vsečestňíjšem otcí nášem Protoarchimandríťi (ímja rék), i Protoihúmeňi (ímja rék), Ihúmeňi (ímja rék), i o otcích nášich duchóvnych, i o vséj jéže vo Chrisťí brátiji nášej.

Hóspodi pomíluj. 3x

Ješčé mólimsja o predstojáščich ľúdech, i ožidájuščich ot tebé velíkija i bohátyja mílosti, za tvorjáščich nám mílostyňu, i za vsjá pravoslávnyja christijány.

Hóspodi pomíluj. 3x

Jerej: Jáko mílostiv i čelovikoľúbec Bóh jesí, i tebí slávu vozsylájem Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno i vo víki vikóv.

Lik: Amíň.

Jekténija prositelnaja:

Jerej: Ispólnim utrénuju molítvu nášu Hóspodevi.

Lik: Hóspodi pomíluj.

Zastupí, spasí, pomíluj i sochraní nás, Bóže, tvojéju blahodátiju.

Hóspodi pomíluj.

Útra vsehó soveršénna, svjáta, mírna i bezhríšna, u Hóspoda prosím.

Podáj Hóspodi.

Ánhela míra, vírna nastávnika, chraníteľa dušám i ťílom nášym, u Hóspoda prosím.

Proščénija i ostavlénija hrichóv i prehrišénij nášich, u Hóspoda prosím.

Dóbrych i poléznych dušám nášym, i míra mírovi, u Hóspoda prosím.

Próčeje vrémja životá nášeho v míri i pokajániji skončáti, u Hóspoda prosím.

Christijánskija končíny životá nášeho, bezboľíznenny, nepostýdny, mírny, i dóbraho otvíta na strášňim sudíšči Christóvi, prosím.

Presvjatúju, Prečístuju, Preblahoslovén-nuju, slávnuju Vladýčicu nášu Bohoródicu i prisnoďívu Maríju, so vsími svjatými pomjanúvše, samí sebé, i drúh drúha, i vés živót náš Christú Bóhu predadím.

Tebí Hóspodi.

Jerej: Jáko Bóh mílosti i ščedrót i čelovikoľúbija jesí, i tebí slávu vozsylájem, Otcú i Sýnu i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv.

Lik: Amíň.

Mír vsím

I dúchovi tvojemú.

Hlavý váša Hóspodevi prikloníte.

Tebí Hóspodi.

Jerej hlahólet molítvu sijú tájno: Hospodi svjatýj, vo výšnich živýj, i na smirénnyja prizirájaj, i vsevíďaščim ókom Tvojím prizirájaj na vsjú tvár, Tebí prokloníchom výju sérdca i ťilesé, i mólimsja Tebí: prostrí rúku Tvojú nevídimuju ot svjatáho žilíšča Tvojehó, i blahosloví vsja ný. I ášče čtó sohrišíchom vóleju ilí nevóleju, jáko bláh i čelovikoľúbec Boh prostí, dáruja mirnaja i premirnaja blahaja Tvoja.

Jerej: Tvóje bo jest jéže mílovati i spasáti ný Bóže i tebí slávu vozzsylájem, Otcúi Sýnu i svjatómu Dúchu, nýňi i prísno, i vo víki vikóv.

Lik: Amíň.

Diákon: Premúdrosť.

Lík: Blahosloví.

Jeréj: Syj blahoslovén Christós Bóh náš, vsehdá, nýňi i prísno, i vo víki vikóv.

Lík: Amíň. Utverdí, Bóže, svjatúju pravoslávnuju (ilí katholíčeskuju) víru, vo víki vikóv.

Jeréj: Presvjatája Bohoródice, spasí nás.

Lík: Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju béz sravnénija Serafím, béz istľínija Bóha Slóva róždšuju, súščuju Bóhoródicu ťa veličájem.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj (3x). Blahosloví.

Jeréj: Voskrésyj iz mértvych, Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, svjatých slávnych i vsechváľnych apóstol . . . i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

Ornament